Note 10 - Netto renteinntekter

  Morbank   Konsern  
  Januar - September   Januar - September  
2019 2019 2020 (mill. kr) 2020 2019 2019
             
246 178 144 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 37 77 103
1.693 1.267 1.199 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 1.602 1.620 2.177
1.792 1.296 1.198 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 1.209 1.314 1.814
134 100 97 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 97 100 134
375 264 290 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 287 261 371
- - - Andre renteinntekter 20 20 26
4.241 3.105 2.928 Sum renteinntekter 3.252 3.392 4.626
             
170 121 75 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  83 134 190
1.042 732 611 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 599 716 1.019
545 411 386 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 386 412 545
84 64 40 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 42 65 86
10 44 6 Andre rentekostnader 20 61 33
65 13 52 Avgift Sparebankenes sikringsfond 52 13 65
1.916 1.384 1.170 Rentekostnader og lignende kostnader  1.181 1.401 1.939
             
2.325 1.721 1.758 Netto renteinntekter 2.071 1.991 2.687

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN