Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.19 30.9.19 30.9.20 (mill. kr) 30.9.20 30.9.19 31.12.19
3.064 3.074 3.119 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 3.119 3.074 3.064
645 713 1.219 Havbruk 1.219 713 645
1.582 1.399 1.738 Industri og bergverk 1.738 1.399 1.582
3.363 3.063 3.510 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.510 3.063 3.363
4.197 3.589 4.801 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4.801 3.589 4.197
1.059 1.088 1.087 Sjøfart og offshore 1.087 1.088 1.059
5.027 5.622 6.411 Eiendomsdrift 6.340 5.319 4.718
7.643 7.449 8.775 Forretningsmessig tjenesteyting 8.775 7.449 7.643
8.186 8.020 8.657 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 8.297 7.442 7.819
13.162 11.595 12.338 Offentlig forvaltning 12.338 11.595 13.162
3.278 3.869 3.757 Øvrige sektorer 3.623 3.567 3.001
51.206 49.479 55.412 Sum næring  54.847 48.298 50.253
35.664 35.343 40.544 Lønnstakere 40.544 35.343 35.664
86.870 84.822 95.956 Sum innskudd 95.391 83.641 85.917

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN