Endring i egenkapital

 

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
(mill. kr) Eier- andels- kapital Over-
kurs- fond
  Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital Sum
egen-
kapital
                     
                     
Egenkapital per 1.1.19       2.597 895   5.126 5.602 1.034 155 - 1.000 16.409
Periodens resultat - -   313 555 1.314 34 - 47 2.263
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig
verdi over totalresultat
- -   - - - - 6 - 6
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -25 - -25
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -18 - -18
Totalresultat for perioden - -   313 555 1.314 34 -18 47 2.245
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2018 - -   - - -661 - - - -661
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -373 - - - -373
Ny hybridkapital - -   - - - - - 250 250
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -47 -47
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   -7 -12 - - 18 - -1
Sum transaksjoner med eierne -0 -   -7 -12 -1.034 - 18 203 -832
Egenkapital per 31.12.19 2.597 895   5.432 6.144 1.314 189 - 1.250 17.822

 

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
(mill. kr) Eier-
andels-
kapital
Over-
kurs-
fond
  Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital Sum egen-
kapital
                     
                     
Egenkapital per 1.1.20 2.597 895   5.432 6.144 1.314 189 - 1.250 17.822
Periodens resultat - -   - - - - 1.155 - 1.155
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 7 - 7
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -47 - -47
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -40 - -40
Totalresultat for perioden - -   - - - - 1.115 - 1.115
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2019 - -   - 194 -840 - - - -647
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   109 - -474 - - - -364
Ny hybridkapital - -   - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -47 -47
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -3 - -3
Sum transaksjoner med eierne -0 -   109 194 -1.314 - -3 -47 -1.061
Egenkapital per 30.09.20 2.597 895   5.541 6.338 - 189 1.112 1.203 17.876

 

 Konsern Kontrollerende eierinteresser      
  Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-
andels- kapital
Over-
kurs- fond
  Grunn-
fonds- kapital
Utjev-
nings-
fond
Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-
kapital
Hybrid- kapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egen-
kapital
                       
Egenkapital per 1.1.19 2.592 895   5.126 5.594 1.034 155 1.608 1.043 637 18.686
Periodens resultat - -   313 555 1.314 34 242 49 56 2.563
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 9 - - 9
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 6 - - 6
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -25 - - -25
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -9 - - -9
Totalresultat for perioden - -   313 555 1.314 34 232 49 56 2.554
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2018 - -   - - -661 - - - - -661
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -373 - - - - -373
Ny hybridkapital - -   - - - - - 250 - 250
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -  - - - -49 - -49
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) -6 -   - -14 - - -12 - - -33
Andre egenkapitalføringer - -   -7 -12 - - 22 -  - 3
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -24 - - -24
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 67 67
Sum transaksjoner med eierne -6 -   -7 -27 -1.034 - -14 201 67 -820
Egenkapital per 31.12.19 2.586 895   5.432 6.123 1.314 189 1.827 1.293 761 20.420
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet         

 

 Konsern Kontrollerende eierinteresser      
  Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-
andels- kapital
Over-
kurs- fond
  Grunn-
fonds- kapital
Utjev-
nings-
fond
Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-
kapital
Hybrid- kapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egen-
kapital
                       
Egenkapital per 1.1.20 2.586 895   5.432 6.123 1.314 189 1.827 1.293 761 20.420
Periodens resultat - -   1.440 88 1.528
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 15 - - 15
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 7 - - 7
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -47 - - -47
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -24 - - -24
Totalresultat for perioden - -           1.416   88 1.503
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2019 - -     194 -840 - - - - -647
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   109 - -474 - - - - -364
Ny hybridkapital - -   - - - - - - - -
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -  - - - -49 - -49
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) 3 -   - -2 - - -18 - - -18
Andre egenkapitalføringer - -     - - - -2 -  - -2
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -2 - - -2
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -49 -49
Sum transaksjoner med eierne 3 -   109 192 -1.314 - 15 -49 -49 -1.093
Egenkapital per 30.09.20 2.589 895   5.541 6.314 - 189 3.257 1.244 800 20.829
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet         

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN