Kontantstrømoppstilling

 

  Morbank    Konsern   
  Januar - September   Januar - September  
2019 2019 2020 (mill. kr) 2020 2019 2019
2.263 1.893 1.155 Resultat etter skatt 1.528 2.217 2.563
109 83 77 + Av- og nedskrivninger 122 130 172
245 163 672 + Tap på utlån/garantier 709 198 299
2.617 2.139 1.904 Tilført fra årets virksomhet 2.358 2.545 3.035
869 -368 -7.090 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -7.783 -448 1.235
-96 576 5.005 Økning/(reduksjon) annen gjeld 4.785 1.192 716
-4.613 -2.534 -6.920 Reduksjon/(økning) utlån -7.606 -3.508 -5.843
1.998 -88 -1.119 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -407 642 2.964
5.422 3.374 9.086 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 9.474 3.025 5.302
-960 -683 3.486 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner 2.732 -272 -361
-2.766 -777 -3.259 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -3.260 -777 -2.766
2.471 1.638 1.093 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 293 2.400 4.280
-66 -54 -9 Utbetalinger investeringer bygninger/driftsmidler -50 -147 -120
84 -393 -343 Innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -588 -295 -312
36 31 -6 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 1.063 -513 -1.080
54 -416 -358 B) Netto likviditetsendring investeringer 424 -956 -1.512
-177 -17 -295 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -294 -14 -177
1 1 3 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital 18 -15 -33
-661 -661 -647 Utbetalt utbytte -647 -661 -661
-373 -373 -364 Gaveutdeling -364 -373 -373
203 -37 -47 Innbetaling/(utbetaling) Hybridkapital -49 -39 201
-1.639 262 3.080 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 3.083 54 -1.846
-2.646 -826 1.730 C) Netto likviditetsendringer finansiering 1.748 -1.048 -2.890
-121 396 2.465 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 2.465 396 -121
883 883 761 Likviditetsbeholdning per 1.1 761 883 883
761 1.279 3.227 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 3.227 1.279 761
-121 396 2.465 Endring 2.465 396 -121

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN