Hovedtall

 

Hovedtall SpareBank 1 SMN Januar - Mars  
  2020 2019 2019
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 710 1,61 649 1,59 2.687 1,63
Netto provisjons- og andre inntekter 570 1,30 551 1,36 2.290 1,39
Netto avk. på finansielle investeringer 101 0,23 727 1,79 1.201 0,73
Sum inntekter 1.381 3,14 1.926 4,74 6.178 3,74
Sum driftskostnader 716 1,63 704 1,73 2.797 1,69
Resultat før tap 665 1,51 1.223 3,01 3.380 2,05
Tap på utlån, garantier m.v. 308 0,70 67 0,17 299 0,18
Resultat før skatt  357 0,81 1.155 2,84 3.081 1,87
Skattekostnad 67 0,15 109 0,27 518 0,31
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Periodens resultat 290 0,66 1.046 2,57 2.563 1,55
Renter hybridkapital 24   19   49  
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 266   1.027   2.514  
             
Nøkkeltall 31.3.20   31.3.19   31.12.19  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 2) 5,7 %   23,3 %   13,7 %  
Kostnadsprosent 2) 52 %   37 %   45 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 127.272   120.100   126.277  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 170.771   161.091   167.777  
Innskudd fra kunder 88.152   81.111   85.917  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 69 %   68 %   68 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 2) 52 %   50 %   51 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 6,0 %   6,6 %   4,7 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 8,7 %   6,8 %   6,6 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 175.922   162.673   165.154  
Forvaltningskapital 185.182   164.641   166.662  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 2) 0,73 %   0,17 %   0,18 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 2) 0,38 %   0,18 %   0,26 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 2) 1,23 %   0,99 %   1,00 %  
Soliditet 3)            
Kapitaldekningsprosent  20,1 %   18,6 %   21,6 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  18,0 %   16,4 %   19,3 %  
Ren kjernekapitalprosent 16,3 %   14,8 %   17,2 %  
Kjernekapital 17.792   16.775   17.742  
Netto ansvarlig kapital 19.879   19.115   19.854  
Likviditetsreserve (LCR) 185 %   180 %   148 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 %   7,4 %   7,5 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 46   48   46  
Antall årsverk 1.553   1.524   1.509  
             

1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten 
3) Ikke omarbeidet historikk etter vedtatt revidert forslag til anvendelse av overskudd for 2019      

 

 

 

Egenkapitalbevis (EKB)  31.3.20 31.3.19 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 2) 129,22 129,41 129,30 129,62 129,38 129,64
Børskurs 67,60 87,40 100,20 84,20 82,25 64,75
Børsverdi (mill. kroner) 8.735 11.310 12.956 10.914 10.679 8.407
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 2) 86,85 83,86 90,75 83,87 78,81 73,35
Resultat per EKB, majoritetsandel 2) 1,26 5,02 12,14 9,97 8,71 7,93
Utbytte per EKB 3)     6,50 5,10 4,40 3,00
Pris / Resultat per EKB 2) 13,46 4,35 8,26 8,44 9,44 8,17
Pris / Bokført egenkapital 2) 0,78 1,04 1,10 1,00 1,04 0,88
             

2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
3) Utbyttet for 2019 ble redusert fra 6,50 til 5,0, se beskrivelse i note 1  

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN