Balanse

 

 Morbank     Konsern  
31.12.19 30.9.19 30.9.20 (mill. kr) Note 30.9.20 30.9.19 31.12.19
761 1.279 3.227 Kontanter og fordringer på sentralbanker   3.227 1.279 761
9.181 11.267 10.299 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   2.517 4.432 2.110
117.033 115.027 123.288 Netto utlån til kunder 5 132.183 123.037 125.279
23.195 21.205 26.454 Sertifikater og obligasjoner  15 26.375 21.125 23.115
2.872 3.917 10.188 Derivater 15 10.309 4.052 2.972
355 360 361 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 1.890 2.386 2.953
4.526 4.560 4.769 Investering i eierinteresser   7.017 6.487 6.468
2.309 2.752 2.406 Investering i konsernselskaper   - - -
82 82 82 Virksomhet holdt for salg 2 42 41 40
512 515 494 Immaterielle eiendeler   881 876 872
1.241 1.444 964 Øvrige eiendeler 12 2.459 2.760 2.092
162.066 162.409 182.533 Eiendeler   186.900 166.475 166.662
7.585 7.862 11.071 Innskudd fra kredittinstitusjoner   11.586 8.942 8.853
86.870 84.822 95.956 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 95.391 83.641 85.917
43.014 44.889 46.144 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 46.144 44.889 43.014
3.159 3.256 8.189 Derivater 15 8.415 3.505 3.528
1.570 2.144 1.544 Annen gjeld 13 2.738 3.339 2.841
- - - Virksomhet holdt for salg 2 1 0 0
2.047 2.207 1.752  Ansvarlig lånekapital  14 1.796 2.254 2.090
144.245 145.181 164.657 Sum gjeld   166.070 146.571 146.243
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -8 -7 -11
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
6.144 5.602 6.338  Utjevningsfond    6.314 5.581 6.123
840 - -  Avsatt utbytte   - - 840
474 - -  Avsatt gaver    - - 474
5.432 5.126 5.541  Grunnfondskapital    5.541 5.126 5.432
189 155 189  Fond for urealiserte gevinster    189 155 189
- -3 -42  Annen egenkapital    1.729 1.544 1.827
1.250 963 1.203  Hybridkapital    1.244 1.004 1.293
- 1.893 1.155  Ordinært resultat    1.528 2.217 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    800 792 761
17.822 17.228 17.876  Sum egenkapital    20.829 19.904 20.420
162.066 162.409 182.533  Gjeld og egenkapital    186.900 166.475 166.662

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN