Note 13 - Annen gjeld

 

Morbank   Konsern 
31.12.19 30.9.19 30.9.20 (mill. kr) 30.9.20 30.9.19 31.12.19
48 84 32 Utsatt skatt 98 148 115
475 394 297 Betalbar skatt 371 476 546
10 10 10 Formuesskatt 10 10 10
76 58 86 Tidsavgrensninger 544 473 455
127 143 238 Avsetninger 238 143 127
100 120 142 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 142 120 100
16 21 11 Pensjonsforpliktelser 11 21 16
347 358 315 Leieforpliktelse 458 566 505
68 29 51 Trasseringsgjeld 51 29 68
6 7 4 Leverandørgjeld 49 45 57
9 358 1 Gjeld verdipapirer 311 614 197
 - - - Egenkapitalinstrumenter 8 26 244
287 562 356 Annen gjeld 447 668 401
1.570 2.144 1.544 Sum annen gjeld 2.738 3.339 2.841

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN