Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

 

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 31.12.19 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 30.9.20
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 42.722 3.605 5.462 3.476 44.341
Senior non preferred, nominell verdi - 1.000 - - 1.000
Verdijusteringer 73 - - 544 617
Påløpte renter 218 - - -33 186
Totalt 43.014 4.605 5.462 3.987 46.144
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 31.12.19 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 30.9.20
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.793 - - - 1.793
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 287 - 287 - -
Verdijusteringer 1 - - -1 -
Påløpte renter 10 - - -6 4
Totalt  2.090 - 287 -8 1.796

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN