Resultatregnskap

 

Morbank     Konsern
  Januar - Mars     Januar - Mars  
2019 2019 2020 (mill. kr) Note 2020 2019 2019
3.732 867 1.002 Renteinntekter effektiv rentes metode   1.102 961 4.121
509 115 149 Andre renteinntekter   148 114 505
1.916 421 533 Rentekostnader   540 426 1.939
2.325 562 618 Netto renteinntekter 10 710 649 2.687
1.127 262 286 Provisjonsinntekter   349 329 1.437
95 18 25 Provisjonskostnader   50 40 193
30 7 9 Andre driftsinntekter   271 262 1.046
1.061 250 270 Netto provisjons- og andre inntekter   570 551 2.290
884 335 76 Utbytte   8 2 15
- - - Netto resultat fra eierinteresser 3 217 555 879
54 88 -139 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 -124 169 307
937 423 -62 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 101 727 1.201
4.324 1.235 826 Sum inntekter   1.381 1.926 6.178
614 162 176 Personalkostnader   443 447 1.699
750 171 191 Andre driftskostnader  11 273 257 1.098
1.364 333 367 Sum driftskostnader   716 704 2.797
2.960 902 459 Resultat før tap   665 1.223 3.380
245 60 302 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 308 67  299
2.715 842 157 Resultat før skatt  3 357 1.155 3.081
452 96 51 Skattekostnad   67 109 518
- - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 0 0 0
2.263 747 106 Periodens resultat   290 1.046 2.563
47 19 23 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   24 19 49
1.417 465 53 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   162 650 1.572
799 262 30 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   91 367 886
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   12 10 56
2.263 747 106 Periodens resultat   290 1.046 2.563
      Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 17 1,26 5,02 12,14

 

Totalresultat 

 

  Morbank    Konsern  
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2019 2019 2020 (mill. kr) 2020 2019 2019
2.263 747 106 Periodens resultat 290 1.046 2.563
      Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-33 - -40 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -40 - -33
8 - 10 Skatt på estimatavvik pensjon 10 - 8
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 3 1 21
-25 - -30 Sum  -26 1 -4
             
      Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
- - - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - - -
6 0 3 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat 3 0 6
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 8 -23 -12
- - -  Skatt  - - -
6 0 3  Sum  11 -23 -5
-18 0 -27  Sum andre inntekter og kostnader   -16 -22 -9
2.245 747 79 Totalresultat 274 1.024 2.554
47 19 23 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 24 19 49
1.405 466 36 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 152 636 1.566
792 262 20 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 86 359 883
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 12 10 56
2.245 747 79 Totalresultat 274 1.024 2.554

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN