Note 12 - Øvrige eiendeler

 

Morbank   Konsern 
31.12.19 30.9.19 30.9.20 (mill. kr) 30.9.20 30.9.19 31.12.19
- - - Utsatt skattefordel 154 182 158
85 89 71 Varige driftsmidler 197 231 222
342 355 311 Bruksrett eiendom 450 560 499
107 78 133 Opptjente ikke motatte inntekter 233 123 132
13 467 50 Fordringer verdipapirer 688 848 292
148 179 83 Pensjonsmidler 83 179 148
546 277 316 Andre eiendeler 653 636 640
1.241 1.444 964 Sum øvrige eiendeler 2.459 2.760 2.092

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN