Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.19 30.9.19 30.9.20 (mill. kr) 30.9.20 30.9.19 31.12.19
13.203 12.772 13.866 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 14.314 13.130 13.558
833 1.051 1.384 Havbruk 1.790 1.348 1.132
2.212 2.734 1.962 Industri og bergverk 2.369 3.097 2.595
3.157 2.909 3.227 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.087 3.719 3.970
2.181 2.213 2.315 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.649 2.555 2.517
4.660 4.678 4.787 Sjøfart og offshore 4.787 4.678 4.660
14.800 14.457 15.136 Eiendomsdrift 15.215 14.530 14.878
2.445 2.443 3.293 Forretningsmessig tjenesteyting 3.014 2.053 2.146
4.542 4.595 6.089 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.994 5.459 5.409
2 3 6 Offentlig forvaltning 29 14 12
1.890 2.062 1.627 Øvrige sektorer 1.645 2.026 1.863
49.926 49.916 53.692 Sum næring  56.893 52.609 52.740
109.544 107.398 116.767 Lønnstakere 122.529 112.772 115.036
159.470 157.314 170.459 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 179.423 165.380 167.777
39.833 39.713 44.160 Herav Boligkreditt  44.160 39.713 39.833
1.667 1.701 1.622 Herav Næringskreditt 1.622 1.701 1.667
117.970 115.900 124.677 Brutto utlån til kunder 133.640 123.967 126.277
850 808 1.284 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 1.352 865 911
87 65 105 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 105 65 87
117.033 115.027 123.288 Netto utlån til kunder 132.183 123.037 125.279

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN