Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode. EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRDIV ble inntatt i norsk rett med virkning fra 31. desember 2019. Med dette falt Basel-1 gulvet bort og SMB-rabatt ble innført.

Per 30. september 2020 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og den norske motsyklisk kapitalbuffer 1,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 11,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner. Totalt minstekrav per 30. september 2020 er dermed 12,9 prosent. Motsyklisk kapitalbuffer ble med øyeblikkelig virkning redusert i mars 2020 fra 2,5 prosent ned til 1,0 prosent. Systemrisikobufferen vil øke til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2020.

Representantskapet vedtok i møtet 26. mars 2020 et revidert forslag til anvendelse av overskudd for 2019 med en total reduksjon på 303 millioner kroner i forhold til opprinnelig forslag på 1.314 millioner kroner i utdeling av utbytte og gaver. Historiske tall per 31. desember 2019 er ikke omarbeidet, men effekt av dette vedtaket per 31. desember 2019 er vist i tabell under.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 30. september 2020 er morbanken under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. For konsern er beregnet vektet motsyklisk kapitalbuffer på 1,0 prosent.

Konsernets fondsobligasjoner og ansvarlig lån som var utstedt i henhold til gammelt regelverk er nå innfridd slik at konsernet fra første kvartal 2020 ikke har noen beholdning omfattet av overgangsbestemmelsene.

Morbank   Konsern
31.12.19 30.9.19 30.9.20 (mill. kr) 30.9.20 30.9.19 31.12.19
17.822 17.228 17.876 Sum balanseført egenkapital 20.829 19.904 20.420
-1.250 -963 -1.203 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.244 -1.004 -1.293
-512 -515 -494 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.047 -1.106 -1.099
-1.314 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -1.314
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -800 -792 -761
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 414 450 438
- -1.893 -1.155 Periodens resultat -1.528 -2.217 -
- 804 368 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) 739 1.128 -
-33 -32 -47 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -59 -44 -45
-305 -353 -75 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -98 -383 -351
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 13 5 3
-185 -185 -186 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -510 -183 -168
14.222 14.091 15.084 Sum ren kjernekapital 16.711 15.758 15.830
1.250 1.000 1.250 Fondsobligasjon 1.579 1.384 1.637
275 275 - Fondsobligasjon omfattet av overgangsbestemmelser - 275 275
15.747 15.367 16.334 Sum kjernekapital 18.290 17.417 17.742
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.750 1.750 1.750 Ansvarlig kapital 2.240 2.310 2.240
12 179 - Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser - 179 12
-140 -141 -157 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -157 -141 -140
1.623 1.788 1.593 Sum tilleggskapital 2.083 2.348 2.113
17.370 17.155 17.927 Netto ansvarlig kapital 20.373 19.765 19.854

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
911 948 1.044 Spesialiserte foretak 1.236 1.128 1.101
1.139 1.183 981 Foretak 991 1.194 1.149
1.628 1.518 1.598 Massemarked eiendom 2.282 2.169 2.299
98 103 108 Massemarked øvrig 111 106 101
984 1.118 1.012 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1 1
4.760 4.870 4.742 Sum kredittrisiko IRB 4.621 4.597 4.651
             
2 2 2 Stater og sentralbanker 2 2 3
86 90 115 Obligasjoner med fortrinnsrett 162 149 132
419 435 507 Institusjoner 402 301 282
- - - Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 21 5 5
42 38 27 Foretak 253 237 239
22 32 16 Massemarked 470 532 463
9 18 14 Engasjementer med pant i fast eiendom 154 200 167
236 236 279 Egenkapitalposisjoner 400 371 377
104 89 100 Øvrige eiendeler 161 157 151
918 939 1.058 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2.025 1.955 1.818
             
31 25 42 Gjeldsrisiko 43 27 34
- - - Egenkapitalrisiko 9 6 15
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 3 3 3
407 387 407 Operasjonell risiko 720 656 720
29 35 60 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 192 130 115
- - - Overgangsordning - 983 -
6.145 6.256 6.309 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.612 8.357 7.357
76.817 78.196 78.861 Beregningsgrunnlag (RWA) 95.156 104.464 91.956
3.457 3.519 3.549 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.282 4.701 4.138
             
      Bufferkrav       
1.920 1.955 1.972 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.379 2.612 2.299
2.305 2.346 2.366 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.855 3.134 2.759
1.920 1.564 789 Motsykliskbuffer, 1,0 (2,5 og 2,0) prosent 952 2.089 2.299
6.145 5.865 5.126 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 6.185 7.835 7.357
4.620 4.708 6.409 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 6.243 3.222 4.335
      Kapitaldekning      
18,5 % 18,0 % 19,1 % Ren kjernekapitaldekning 17,6 % 15,1 % 17,2 %
20,5 % 19,7 % 20,7 % Kjernekapitaldekning 19,2 % 16,7 % 19,3 %
22,6 % 21,9 % 22,7 % Kapitaldekning 21,4 % 18,9 % 21,6 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
161.905 159.426  179.304 Balanseposter  252.366 228.285 230.048
6.830 6.774  7.518 Poster utenom balansen 8.333 7.939 7.897
-851 -900  -617 Øvrige justeringer  -1.543 -1.546 -1.503
167.885 165.301 186.205 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 259.156 234.678 236.441
15.747 15.367 16.334 Kjernekapital 18.290 17.417 17.742
9,4 % 9,3 % 8,8 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,1 % 7,4 % 7,5 %

 

Effekt per 31. desember 2019 på korrigert vedtatt overskuddsdisponering: 31.12.19
  Mor Konsern 
Ren kjernekapital 14.525 16.133
Kjernekapital 16.051 18.045
Netto ansvarlig kapital  17.673 20.158
     
Ren kjernekapitaldekning  18,9 % 17,5 %
Kjernekapitaldekning 20,9 % 19,6 %
Kapitaldekning 23,0 % 21,9 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) 9,6 % 7,6 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN