Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

Konsern 30. september 2020 
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-
huset SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter 823 828 -11 1 271 0 - - 159 2.071
Renter av anvendt kapital 103 68 - - - - - - -172 -
Sum renteinntekter 926 896 -11 1 271 0 -  -  -13 2.071
Netto provisjons- og andre inntekter 612 166 412 300 -16 415 - - -75 1.815
Netto avkastning på finansielle investeringer **) -3 17 109   - - 107 84 439 754
Sum inntekter  1.536 1.079 511 300 255 415 107 84 352 4.640
Sum driftskostnader 704 321 421 251 67 327     16 2.107
Resultat før tap 832 758 90 50 188 88 107 84 336 2.532
 Tap på utlån, garantier m.v.  58 614 - - 36 - - - 1 709
Resultat før skatt  773 144 90 50 152 88 107 84 335 1.823
EK avkastning *) 12,6 % 3,4 %               10,4 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 126.939 43.700 - - 9.531 - - - -748 179.423
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -44.447 -1.436 - - 0 - - - 100 -45.782
Nedskrivning utlån -154 -1.235 - 0 -65 0 0 0 -4 -1.457
Andre eiendeler 197 8.457 2.747 355 51 568 2.061 1.477 38.802 54.716
Sum eiendeler 82.536 49.487 2.747 355 9.518 568 2.061 1.477 38.151 186.900
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 47.574 46.404 - 0 0 0 0 0 1.413 95.391
Annen gjeld og egenkapital 34.962 3.084 2.747 355 9.518 568 2.061 1.477 36.737 91.509
Sum egenkapital og gjeld 82.536 49.487 2.747 355 9.518 568 2.061 1.477 38.151 186.900

 

  

Konsern 30. september 2019 
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
SB1
Markets
EM
1
SB 1
Finans
MN
SB 1
Regnskaps-
huset SMN
SB1
Gruppen
BN
Bank
Øvrige
/elim
Total
Netto renteinntekter 862 757 -13 -1 231 -1 - - 156 1.991
Renter av anvendt kapital 153 107 - - - - - - -260 -
Sum renteinntekter 1.015 864 -13 -1 231 -1 -  -  -104 1.991
Netto provisjons- og andre inntekter 597 148 376 297 -20 391 - - -77 1.711
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 9 89   - - 264 79 744 1.185
Sum inntekter  1.612 1.021 452 296 210 390 264 79 563 4.886
Sum driftskostnader 654 307 412 288 62 309     45 2.077
Resultat før tap 958 714 39 8 148 81 264 79 518 2.809
 Tap på utlån, garantier m.v.  23 140 - - 33 - - - 3 198
Resultat før skatt  936 575 39 8 115 81 264 79 516 2.612
EK avkastning *) 13,7 % 11,8 %               16,0 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 116.882 40.502 - - 8.710 - - - -714 165.380
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -40.006 -1.408 - - 0 - - - 0 -41.414
Nedskrivning utlån -117 -756 - 0 -52 0 0 0 -5 -930
Andre eiendeler 214 5.876 3.145 446 22 519 1.603 1.397 30.215 43.438
Sum eiendeler 76.974 44.214 3.145 446 8.680 519 1.603 1.397 29.496 166.475
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 41.674 40.542 - 0 0 0 0 0 1.424 83.641
Annen gjeld og egenkapital 35.300 3.671 3.145 446 8.680 519 1.603 1.397 28.072 82.834
Sum egenkapital og gjeld 76.974 44.214 3.145 446 8.680 519 1.603 1.397 29.496 166.475

 

Konsern 31. desember 2019                    
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
SB1
Markets
EM
1
SB 1
Finans
MN
SB 1
 Regnskaps-
huset SMN
SB1
Gruppen
BN Bank Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter 1.160 1.024 -17 -1 313 -0 - - 207 2.687
Renter av anvendt kapital 211 147 - - - - - - -358 -
Sum renteinntekter 1.372 1.171 -17 -1 313 -0 -  -  -151 2.687
Netto provisjons- og andre inntekter 805 205 509 390 73 502 - - -195 2.290
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 12 117   - - 252 107 714 1.201
Sum inntekter  2.177 1.388 609 390 386 502 252 107 368 6.178
Sum driftskostnader 875 410 566 388 184 394     -19 2.797
Resultat før tap 1.302 978 43 1 202 108 252 107 386 3.380
 Tap på utlån, garantier m.v.  32 213 - - 52 - - - 2 299
Resultat før skatt 1.270 765 43 1 150 108 252 107 384 3.081
EK avkastning *) 13,1 % 11,7 %               13,7 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 119.381 40.162 - - 8.897 - - - -663 167.777
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt -40.122 -1.378 - - - - - - -0 -41.500
Nedskrivning utlån -119 -819 - - -56 - - - -4 -998
Andre eiendeler 220 5.495 3.669 309 21 527 1.609 1.425 28.109 41.384
Sum eiendeler 79.360 43.460 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 27.442 166.662
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 41.639 42.756 - - - - - - 1.522 85.917
Annen gjeld og egenkapital 37.721 704 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 25.920 80.745
Sum egenkapital og gjeld 79.360 43.460 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 27.442 166.662

  

*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,4 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål

**) Spesifikasjon av netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser (mill. kr)  30.09.2020 30.09.2019 31.12.2019
Utbytte 12 14 15
Gevinst/(tap) på aksjer -2 108 120
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner 166 22 -20
Gevinst/(tap) på finansielle derivater -78 92 132
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  0 -1 -9
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) -14 10 9
Gevinst/(tap) på valuta 79 32 22
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 26 36 54
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 177 300 307
SpareBank 1 Gruppen 107 264 252
Gevinst Fremtind Forsikring 340 460 460
SpareBank 1 Boligkreditt  22 26 26
SpareBank 1 Næringskreditt 14 15 21
BN Bank 84 84 113
SpareBank 1 Kreditt 2 13 13
SpareBank 1 Betaling -3 7 3
Andre selskaper -1 2 -8
Sum avkastning på eierinteresser 564 871 879
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser  754 1.185 1.201
       
Virkelig verdi sikring      
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet 502 -250 -66
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko -502 249 56
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto 0 -1 -9

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN