Note 7 - Tapsavsetning på utlån og garantier

 

Morbank (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.9.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 916 575 -116 1.374
Utlån til amortisert kost Privatmarked 34 8 -10 32
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 46 - 155
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 0
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.060 627 -126 1.561
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 937 577 -126 1.388
Annen gjeld - avsetninger 100 43 - 143
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 7 - 30

 

Morbank (mill. kr) 1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.9.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 742  137 -5  874
Utlån til amortisert kost Privatmarked 45  14 -5  54
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75  4 -  79
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv   1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  862  156 - 10 1.008
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 697  186 -10 873
Annen gjeld - avsetninger 148 -28 - 120
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 -2 - 15

 

Morbank (mill. kr) 1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 742 201 -27 916
Utlån til amortisert kost Privatmarked 45 -6 -5 34
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 34 - 109
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv - 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  862 230 -32 1.060
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 697 272 -32 937
Annen gjeld - avsetninger 148 -48 - 100
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 6 - 23

  

Konsern (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.9.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 948 588 -119 1.417
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 6 -10 58
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 46 - 155
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 0
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.121 639 -130 1.630
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 998 588 -130 1.457
Annen gjeld - avsetninger 100 43 - 143
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 7 - 30

 

Konsern (mill. kr) 1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.9.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 766  145 -7 905
Utlån til amortisert kost Privatmarked 68  18 -5 80
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75  4 - 79
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv - 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  909 167 -12 1.065
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 744  197 -12 930
Annen gjeld - avsetninger 148 -28 - 120
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 -2 - 15

 

Konsern (mill. kr) 1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 766 212 -31 948
Utlån til amortisert kost Privatmarked 68 0 -5 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 34 - 109
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv - 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  909 248 -36 1.121
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 744 290 -36 998
Annen gjeld - avsetninger 148 -48 - 100
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 6 - 23

 

Morbank (mill.kr) Januar - September Januar - September  
2020 2019 2019
Privatmarked Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total
Balanse 1. januar 25 73 45 143 28 63 29 120 27 62 31 120
Overført til (fra) trinn 1  13 -13 -0 - 8 -8 -0 - 10 -10 -  -
Overført til (fra) Trinn 2 -2 2 -0 - -1 1 -0 - -2 2 -  -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -3 4 - -0 -2 2 - - -3 3  -
Netto ny måling av tap  -16 12 9 5 -8 10 12 14 -11 24 18 30
Nye utstedte eller kjøpte utlån 12 8 0 20 22 64 5 91 13 17 1 31
Utlån som har blitt fraregnet -7 -18 -2 -26 -23 -61 -4 -88 -11 -20 -1 -33
Endring som skyldes endrede forutsetninger 8 44 -0 52 -1 2 0 1  -  -  -  -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap)  -  - -10 -10  -  - -5 -5  -  - -5 -5
Balanse 30. september 34 105 45 184 25 69 37 131 25 73 45 143
Næringsliv                        
Balanse 1. januar 66 210 540 816 64 148 383 594 64 148 382 594
Overført til (fra) Trinn 1  10 -10 -0 - 22 -22 - - 19 -19 -  -
Overført til (fra) Trinn 2 -5 5 -0 - -3 3 - - -8 8  -  -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -1 1 - -0 -0 1 - - - 1  -
Netto ny måling av tap  3 66 393 462 -22 73 147 198 -17 98 185 266
Nye utstedte eller kjøpte utlån 39 33 1 74 19 11 0 30 27 20 1 48
Utlån som har blitt fraregnet -25 -47 -1 -72 -14 -41 -0 -56 -20 -43 - -63
Endring som skyldes endringer i forutsetninger -16 88 0 71 -2 -5 0 -7  -  -  -  -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -116 -116  -  - -5 -5  -  - -27 -27
Balanse 30. september 72 344 819 1.235 62 167 526 755 66 210 541 817
Total balanseført tapsavsetning  106 449 864 1.419 87 236 563 887 91 283 586 960

 

  Januar - September Januar - September        
Konsern (mill. kr) 2020 2019   2019    
Privatmarked Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total
Balanse 1. januar 32 84 56 172 34 72 37 143 33 71 39 143
Overført til (fra) trinn 1  15 -14 -0 -0 9 -9 -0 - 12 -11 -  - 
Overført til (fra) Trinn 2 -2 3 -1 - -2 3 -1 - -2 4 -1  - 
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -5 5 - -0 -3 3 - - -3 4  - 
Netto ny måling av tap  -17 15 14 12 -9 11 16 18 -14 24 22 32
Nye utstedte eller kjøpte utlån 14 10 1 25 24 65 5 95 17 23 3 44
Utlån som har blitt fraregnet -8 -20 -9 -37 -24 -62 -6 -92 -13 -23 -5 -41
Endring som skyldes endrede forutsetninger 6 43 -0 49  -  -  -  -  -  -  -  -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -10 -10 - - -5 -5  -  - -5 -5
Balanse 30. september 41 115 54 210 33 77 48 158 32 84 56 172
Næringsliv                        
Balanse 1. januar 71 217 560 849 68 152 397 618 70 152 397 619
Overført til (fra) Trinn 1  12 -12 -0 - 22 -22 -0 - 20 -20 -  -
Overført til (fra) trinn 2 -5 5 -0 - -4 4 -0 - -9 9  -  -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -1 1 - -0 -0 1 - - -1 1  -
Netto ny måling av tap  6 69 392 468 -25 71 153 199 -19 100 188 268
Nye utstedte eller kjøpte utlån 42 36 8 85 20 12 1 33 30 21 7 59
Utlån som har blitt fraregnet -25 -47 -2 -75 -15 -41 -1 -57 -20 -44 -2 -66
Endring som skyldes endrede forutsetninger -17 87 -2 68  -  -  -  -  -  -  -  -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -119 -119 - - -5 -5  -   -  -31 -31
Balanse 30. september 83 355 839 1.277 67 175 546 787 71 218 560 849
Total balanseført tapsavsetning  124 470 893 1.487 99 252 594 945 104 302 616 1.021

   

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter                        
Januar - September Januar - September  
  2020 2019 2019
Morbank og Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse 14 29 57 100 11 47 90 148 11 47 90 148
Avsetning til tap                        
Overført til (fra) Trinn 1  2 -2 -0 0 2 -2 -0 - 3 -3 -0 0
Overført til (fra) Trinn 2 -0 0 -0 -0 -0 0 - - -1 1 - -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -0 0 - -0 -0 0 - -0 -0 0 0
Netto ny måling av tap  -11 -24 -0 -35 0 8 -16 -8 -2 3 -33 -33
Nye utstedte eller kjøpte utlån - - - - - - - - 7 1 0 8
Utlån som har blitt fraregnet -4 -3 -0 -7 -1 -19 -0 -20 -3 -20 -0 -24
Endring som skyldes modifikasjoner som ikke har resultert i fraregning 18 68 0 87 - - - - - - - -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap)  -  -  -  -  -  -  - - - - - -
Utgående balanse 18 68 56 143 10 35 75 120 14 29 57 100
Herav personmarked       3       2        2
Herav bedriftsmarked       140       119        98

 

Næringsfordeling av avsetning til Tap på utlån        
  Januar - september Januar - september        
   2020  2019 2019
Morbank Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total Trinn1 Trinn2 Trinn3 Total Trinn1 Trinn2 Trinn3 Total
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 7 34 5 46 9 19 7 35  4  22  7  34
Havbruk 2 0 3 5 1 0 - 1  1  0    1
Industri og bergverk 5 18 2 26 7 29 0 35  5  9  5  20
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 10 12 17 39 7 11 11 29  10  5  11  26
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 9 9 5 23 9 7 7 23 10 8 11  28
Sjøfart og offshore 6 229 619 855 8 52 439 499  9  87  471  568
Eiendomsdrift 17 42 42 101 16 30 22 68  16  45  23  83
Forretningsmessig tjenesteyting 9 21 138 168 5 30 27 61  7  50  22  79
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 7 10 2 19 8 7 7 22  7  4  3  14
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0  0  0  0  0
Øvrige sektorer 0 0 - 0 0 0 20 20  0  0  0  0
Lønnstakere 3 73 30 106 2 51 27 80  0  52  33  86
Sum avsetning til tap på utlån 75 449 864 1.388 71 236 566 873 68 283 586 937
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 30 - - 30 15  -  - 15 23  -  - 24
Total balanseført tapsavsetning  106 449 864 1.419 86 236 566 888  91  283  586 961

 

   Januar - september  Januar - september        
  2020   2019 2019
 Konsern Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total Trinn1 Trinn2 Trinn3 Total
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 9 35 5 49 10 19 8 37  5  23  8  36
Havbruk 2 1 3 6 1 1 - 2  1  0  0  1
Industri og bergverk 6 21 7 34 7 30 4 41  6  11  9  27
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 13 15 22 50 10 14 16 39  11  8  16  35
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 10 10 6 26 10 8 8 25 11 8 11  30
Sjøfart og offshore 6 229 619 855 8 52 439 499  9  87  471  568
Eiendomsdrift 17 42 42 102 16 30 23 69  16  45  23  84
Forretningsmessig tjenesteyting 10 22 139 171 5 31 27 63  8  51  24  82
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 9 12 12 32 9 9 11 28  8  5  8  21
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0  0  0  0  0
Øvrige sektorer 2 0 0 2 0 0 22 22  2  0  0  2
Lønnstakere 9 82 39 130 8 59 37 104  6  63  44  112
Sum avsetning til tap på utlån 94 470 893 1.457 84 252 594 930 82 302 614 998
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 30 - - 30 15 - - 15 23 - - 24
Total balanseført tapsavsetning  124 470 893 1.487 99 252 594 945  105  302  614 1.022

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN