Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Pensjoner

Sparebank1 SMN-konsernet har innskuddspensjonsordning. For ytterligere beskrivelse av de ulike pensjonsordningene, se note 25 i årsrapporten for 2019. 

Konsernets pensjonsforpliktelser regnskapsføres i henhold til IAS 19R. Estimatavvik føres derfor direkte mot egenkapitalen og presenteres under andre inntekter og kostnader. 

Ytelsesordningen ble besluttet avviklet i styremøte 21.oktober 2016. Ansatte i ytelsesordningen gikk over på innskuddsbasert pensjon fra 1.januar 2017, og  har mottat  fripolise på opptjente rettigheter fra ytelsesordningen. Fripoliser forvaltes av pensjonskassen som fra 1.1.2017 er fripolisekasse. Det er opprettet en rammeavtale mellom SpareBank 1 SMN og pensjonskassen som omhandler finansiering, kapitalforvaltning mv. På grunn av ansvaret SpareBank 1 SMN fremdeles har, vil fremtidig forpliktelse måtte innarbeides i regnskapet. Styret i pensjonskassen skal være sammensatt av representanter fra konsernet og deltagere i pensjonsordningene i henhold til vedtektene i pensjonskassen.

Det er foretatt ny beregning av konsernets pensjonsforpliktelser per 30. juni 2020. 

Økonomiske forutsetninger 31.12.19 1.1.19 30.6.20
Diskonteringssats 2,30 % 2,30 % 1,40 %
Avkastning 2,30 % 2,30 % 1,40 %
Lønnsregulering 2,00 % 2,00 % 2,00 %
G-regulering 2,00 % 2,00 % 2,00 %
Pensjonsregulering 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Arbeidsgiveravgift 19,10 % 19,10 % 19,10 %

 

Demografiske forutsetninger     
Dødelighet, Giftemålsannsynlighet etc K2013 BE  
Uførhet   IR73  
Frivillig avgang   2% til 50år, 0% etter 50år

 

 

Bevegelse hittil i år konsern (mill.kr)   Usikret Sikret  Totalt
Netto pensjonsforpliktelse IB   16 -148  -132
Korrigering mot EK IB   0 40 40 
Korrigering mot EK UB   -4 26 23 
Netto pensjonskostnad   0 0
Foretakets tilskudd     0
Utbetalinger over drift   -1 - -1 
Netto pensjonsforpliktelse 30.06.20   12 -83 -72 
         
         
Finansiell status konsern (mill. kr)   30.6.20 31.12.19
Pensjonsforpliktelse     681 608
Verdi av pensjonsmidler     -755 -743
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift   -74 -135
Arbeidsgiveravgift     2 3
 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift    -72 -132
         
         
Pensjonskostnad konsern (mill.kr)     30.6.20 31.12.19
 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden    0 0
 Renter      -0 -4
 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad   -0 -4
 Arbeidsgiveravgift      0 0
 Innskuddspensjon og AFP     52 108
 Periodens pensjonskostnad      52 105

 

Virksomhet holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, og klassifiseres som holdt for salg. 

2020 Q1 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Virksomhetens resultat Eierandel
Mavi XV AS konsern 42 1 2 2 0 100 %
Sum holdt for salg 41 0 2 2 0  

 

Tap på utlån og garantier

For detaljert beskrivelse av bankens tapsmodell vises det til note 2 og 3 i årsregnskapet for 2019.

Det ble gjort enkelte endringer i første kvartal 2020 i input til bankens tapsmodell som følge av endrede fremtidsforventninger på grunn av koronasituasjonen. Krisen og med den vesentlig økt makroøkonomisk usikkerhet har gjort vurderingene ekstra krevende. Vi er tidlig i krisens forløp og konsekvensene for bankens kunder og de bransjer vi er eksponert mot er vanskelig å anslå. Tilsynsmyndighetene har understreket viktigheten av at det fokuseres på forventede langsiktige effekter av krisen og det har også vært bankens fokus i disse vurderingene.

I første kvartal 2020 endret banken forutsetningene for basisscenarioet i negativ retning. Dette er videreført i andre kvartal 2020.  

Utviklingen i basisscenariet utarbeides ved hjelp av justeringsfaktorer der utviklingen i konjunkturene fremskrives ved hjelp av forutsetninger om hvor mye mislighetssannsynligheten (PD) eller tap ved mislighold (LGD) vil øke eller reduseres sammenlignet med basisscenarioet i en femårsperiode.  Vi forventer økte tap knyttet til debitorer som før krisen har et krevende utgangspunkt – typisk debitorer i trinn 2. Vi har derfor valgt å øke banene for PD og LDG samt redusere forventede nedbetalinger i basisscenarioet særlig fra år 2 og utover siden dette vil påvirke forventet tap nettopp for debitorer i trinn 2. For å hensynta migrasjon til trinn 2, er PD- og LGD-estimatene også økt første år. Det er i tillegg forutsatt ingen nedbetalinger første år for alle porteføljer i alle scenariene.

Effekten av endringen av forutsetninger hittil i år er vist på linjen "Endring som skyldes endrede forutsetninger i tapsmodellen" i note 7. Dette utgjør 92 millioner kroner for banken og 88 millioner kroner for konsernet.

Sensitiviteter 

Første del av tabellen under viser fullt modellberegnet forventet kredittap på grunnlag per 30.06.2020 i de tre scenarioene, fordelt på porteføljene Privatmarked (PM) og Bedriftsmarked eksklusiv offshore og landbruk (BM), samt Offshore og Landbruk som summerer seg til Morbank. I tillegg viser tabellen fullt modellberegnet forventet kredittap i datterselskapet SpareBank 1 Finans Midt-Norge (SB1 Finans MN). ECL for morbanken og datterselskapet er summert i kolonnen "Konsern"*.

Andre del av tabellen viser porteføljefordelt ECL ved anvendt scenariovekting samt en alternativ scenariovekting med doblet sannsynlighet for nedsidescenariet. Scenariovektingen er ulik for Offshore.
Dersom man doblet nedsidescenarioets sannsynlighet (på bekostning av forventet scenario) ved utgangen av  andre kvartal 2020 ville dette medført en økning i tapsavsetningene på 83 millioner kroner for morbanken og 89 millioner kroner for konsernet*. 

2020 Q2 (mill kr)   BM PM Offshore Landbruk Sum morbank SB 1 Finans MN Konsern
ECL i forventet scenario   368 113 779 42 1.302 52 1.354
ECL i nedsidescenariet   652 331 972 82 2.036 129 2.165
ECL i oppsidescenariet   268 43 681 24 1.016 37 1.054
                 
ECL med anvendt scenariovekting 80/10/10 387 128   44   60  
ECL med anvendt scenariovekting 70/15/15     793        
Sum ECL anvendt   387 128 793 44 1.352 60 1.414
               
ECL med alternativ scenariovekting 70/20/10 415 150   48   66  
ECL med alternativ scenariovekting 55/30/15     822        
SUM ECL alternativ (doblet nedside) 415 150 822 48 1.435 66  1.503
               
Endring ECL ved alternativ vekting 28 22 29 4 83 6 89

*i tillegg er det på konsern beregnet en ECL-avsetning for datterselskapet  SpareBank 1 SMN Spire Finans på 2 millioner kroner som ikke er spesifisert særskilt i tabellen. 

Tabellen reflekterer at det er til dels betydelige forskjeller i underliggende PD- og LGD-estimater i de ulike scenarioene og at det er differensierte nivåer og nivåforskjeller mellom porteføljene. På konsernnivå er ECL i oppsidescenarioet, som i stor grad reflekterer taps- og misligholdsbildet de seneste årene, om lag 80 prosent av ECL i forventet scenario. Nedsidescenarioet gir om lag dobbel ECL enn i forventet scenario. Anvendt scenariovekting gir 4 prosent høyere ECL enn forventet scenario. 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN