Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

Konsern 30. juni 2020  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-
huset SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter   537 560 -3 -0 171 -0 - - 111 1.376
Renter av anvendt kapital 85 59 - - - - - - -144 -
Sum renteinntekter 622 619 -3 -0 171 -0 -  -  -33 1.376
Netto provisjons- og andre inntekter 371 113 258 188 -9 304 - - -48 1.177
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   -2 14 86  - - - -7 50 407 549
Sum inntekter  992 747 341 188 162 304 -7 50 325 3.102
Sum driftskostnader 471 217 286 158 45 237     9 1.422
Resultat før tap 521 530 55 30 117 67 -7 50 316 1.680
 Tap på utlån, garantier m.v.    42 410 - - 24 - - - 0 478
Resultat før skatt  478 119 55 30 93 67 -7 50 316 1.202
EK avkastning *) 11,4 % 4,1 %               10,3 %
                     
Balanse                      
Utlån til kunder   124.165 42.366 - - 9.310 - - - -742 175.100
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt   -43.264 -1.308 - - - - - - 100 -44.473
Nedskrivning utlån   -146 -1.057 - - -59 - - - -4 -1.267
Andre eiendeler   199 8.518 2.267 327 18 580 1.950 1.441 45.823 61.124
Sum eiendeler 80.954 48.518 2.267 327 9.269 580 1.950 1.441 45.177 190.484
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder   48.103 44.715 - - - - - - 1.470 94.289
Annen gjeld og egenkapital   32.850 3.803 2.267 327 9.269 580 1.950 1.441 43.707 96.195
Sum egenkapital og gjeld 80.954 48.518 2.267 327 9.269 580 1.950 1.441 45.177 190.484

 

 

Konsern 30. juni 2019  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-
marked
Nærings- liv SB1
Markets
EM 1 SB 1
Finans MN
SB 1
Regnskaps-
huset SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter   561 503 -9 -1 152 -1 - - 107 1.313
Renter av anvendt kapital 103 73 - - - - - - -176 -
Sum renteinntekter 664 576 -9 -1 152 -1 -  -  -69 1.313
Netto provisjons- og andre inntekter 385 100 264 199 -13 291 - - -68 1.157
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   0 5 58  - - - 224 49 727 1.063
Sum inntekter  1.049 681 313 199 139 291 224 49 590 3.533
Sum driftskostnader 431 207 284 184 43 229  -  - 26 1.404
Resultat før tap 618 475 29 14 95 62 224 49 564 2.129
 Tap på utlån, garantier m.v.    11 93 - - 21 - - - 2 126
Resultat før skatt  606 382 29 14 74 62 224 49 563 2.003
EK avkastning *) 13,8 % 11,8 %               19,0 %
                     
Balanse                      
Utlån til kunder   115.289 38.422 - - 8.429 - - - 1.486 163.627
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt   -40.193 -1.539 - - - - - - 0 -41.732
Nedskrivning utlån   -108 -707 - - -50 - - - -4 -870
Andre eiendeler   232 6.198 2.935 433 24 531 1.562 1.367 32.982 46.264
Sum eiendeler 75.220 42.374 2.935 433 8.403 531 1.562 1.367 34.464 167.289
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder   42.795 42.374 - - - - - - 1.384 86.553
Annen gjeld og egenkapital   32.425 0 2.935 433 8.403 531 1.562 1.367 33.080 80.736
Sum egenkapital og gjeld 75.220 42.374 2.935 433 8.403 531 1.562 1.367 34.464 167.289

  

Konsern 31. desember 2019 
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-
marked
Nærings- liv SB 1 Markets EM 1 SB 1 Finans
MN
SB 1
Regnskaps-
huset SMN
SB 1 Gruppen BN
Bank
Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter   1.160 1.024 -17 -1 313 -0 - - 207 2.687
Renter av anvendt kapital 211 147 - - - - - - -358 -
Sum renteinntekter 1.372 1.171 -17 -1 313 -0 -  -  -151 2.687
Netto provisjons- og andre inntekter 805 205 509 540 73 502 - - -345 2.290
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   0 12 117   - - 252 107 714 1.201
Sum inntekter  2.177 1.388 609 540 386 502 252 107 218 6.178
Sum driftskostnader 875 410 566 538 184 394     -169 2.797
Resultat før tap 1.302 978 43 1 202 108 252 107 386 3.380
Tap på utlån, garantier m.v.    32 213 - - 52 - - - 2 299
Resultat før skatt  1.270 765 43 1 150 108 252 107 384 3.081
EK avkastning *) 13,1 % 11,7 %               13,7 %
                     
Balanse                      
Utlån til kunder   119.381 40.162 - - 8.897 - - - -663 167.777
Herav solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt  -40.122 -1.378 - - - - - - -0 -41.500
Nedskrivning utlån   -119 -819 - - -56 - - - -4 -998
Andre eiendeler   220 5.495 3.669 309 21 527 1.609 1.425 28.109 41.384
Sum eiendeler 79.360 43.460 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 27.442 166.662
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder   41.639 42.756 - - - - - - 1.522 85.917
Annen gjeld og egenkapital   37.721 704 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 25.920 80.745
Sum egenkapital og gjeld 79.360 43.460 3.669 309 8.861 527 1.609 1.425 27.442 166.662

 

 *) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,4 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål gjennom året. 

**) Spesifikasjon av netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser (mill. kr)  30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
Utbytte    10 13 15
Gevinst/(tap) på aksjer -6 107 120
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner 174 47 -20
Gevinst/(tap) på finansielle derivater -97 63 132
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  -3 -5 -9
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) -11 6 9
Gevinst/(tap) på valuta 68 23 22
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 21 23 54
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 145 264 307
SpareBank 1 Gruppen -7 224 252
Gevinst Fremtind Forsikring 340 460 460
SpareBank 1 Boligkreditt  10 22 26
SpareBank 1 Næringskreditt 9 10 21
BN Bank 50 51 113
SpareBank 1 Kreditt 2 8 13
SpareBank 1 Betaling -2 10 3
Andre selskaper -9 1 -8
Sum avkastning på eierinteresser 394 786 879
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser  549 1.063 1.201
       
Virkelig verdi sikring       
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet 492 -224 -66
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko  -495 219 56
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -3 -5 -9

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN