Note 17 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis  i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat per egenkapitalbevis.

  1. halvår    
(mill. kr) 2020 2019 2019
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1) 915 1.667 2.458
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk 2) 585 1.066 1.572
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.303.137 129.565.508 129.496.367
Resultat per egenkapitalbevis 4,53 8,23 12,14

 

  1. halvår    
1) Korrigert resultat  2020 2019 2019
Konsernets resultat i perioden 1.008 1.729 2.563
-ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -55 -33 -56
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -38 -29 -49
Korrigert resultat i perioden 915 1.667 2.458

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)      
(mill. kr) 30.6.20 30.6.19 31.12.19
Eierandelskapital 2.597 2.597 2.597
Utjevningsfond 6.338 5.602 6.144
Overkursfond 895 895 895
Fond for urealiserte gevinster 121 99 121
Annen egenkapital -28 -1 -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 9.923 9.192 9.758
Grunnfondskapital 5.541 5.126 5.432
Fond for urealiserte gevinster 68 56 68
Annen egenkapital -16 -0 -
B. Sum grunnfondskapital 5.593 5.181 5.500
Avsetning gaver - - 474
Avsatt utbytte - - 840
Egenkapital ekskl. hybridkapital  15.517 14.374 16.572
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,0 % 64,0 % 64,0 %
       
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 64,0 % 64,0 % 64,0 %

  

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN