Note 10 - Netto renteinntekter

 

 Morbank   Konsern 
  1. halvår   1. halvår  
2019 2019 2020 (mill. kr) 2020 2019 2019
             
246 107 117 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer
på kredittinstitusjoner (amortisert kost)
33 43 103
1.693 836 800 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer
på kunder (amortisert kost)
1.071 1.064 2.177
1.792 835 871 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer
på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader)
879 847 1.814
134 65 65 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer
på kunder (virkelig verdi over resultatet)
65 65 134
375 171 221 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre
rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet)
220 169 371
- - - Andre renteinntekter 14 13 26
4.241 2.014 2.074 Sum renteinntekter 2.281 2.202 4.626
             
170 72 63 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  70 79 190
1.042 456 491 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 482 447 1.019
545 279 270 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 271 279 545
84 42 32 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 33 43 86
10 17 4 Andre rentekostnader 14 28 33
65 13 35 Avgift Sparebankenes sikringsfond  35 13 65
1.916 878 895 Rentekostnader og lignende kostnader  905 889 1.939
             
2.325 1.136 1.179 Netto renteinntekter 1.376 1.313 2.687

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN