Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.13 31.12.14 (mill. kr) 31.12.14 31.12.13
2.059 2.353 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.353 2.059
406 402 Havbruk 402 406
1.239 2.357 Industri og bergverk 2.357 1.239
1.808 2.117 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 2.117 1.808
4.313 4.220 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4.220 4.313
2.150 2.346 Sjøfart og offshore 2.346 2.150
4.142 4.050 Eiendomsdrift 3.918 4.033
4.885 4.539 Forretningsmessig tjenesteyting 4.539 4.885
4.320 4.487 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.130 3.999
4.723 5.254 Offentlig forvaltning 5.254 4.723
2.620 4.120 Øvrige sektorer 4.087 2.594
32.666 36.245 Sum næring  35.722 32.209
23.865 26.479 Lønnstakere 26.479 23.865
56.531 62.723 Sum innskudd 62.201 56.074

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN