Resultatregnskap

Morbank     Konsern
4.kv.13 4.kv.14 2013 2014 (mill. kr) Note 2014 2013 4.kv.14 4.kv.13
1.053 1.091 4.092 4.223 Renteinntekter    4.265 4.118 1.103 1.059
651 647 2.604 2.578 Rentekostnader   2.475 2.502 618 624
402 444 1.487 1.644 Netto renteinntekter 1 1.790 1.616 485 436
261 262 970 1.031 Provisjonsinntekter   1.281 1.230 323 323
21 33 81 104 Provisjonskostnader   113 94 33 25
11 12 57 47 Andre driftsinntekter   344 327 81 84
252 241 946 973 Netto provisjons- og andre inntekter   1.512 1.463 371 382
0 - 371 311 Utbytte   65 41 5 0
- - - - Inntekt av eierinteresser   527 355 144 98
50 9 176 197 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1,2 128 106 -58 58
50 9 547 508 Netto avk. på finansielle investeringer   720 502 91 156
704 694 2.981 3.125 Sum inntekter   4.021 3.580 947 974
143 184 592 645 Personalkostnader 2 1.002 923 267 222
107 104 357 410 Administrasjonskostnader   500 447 129 134
61 61 248 209 Andre driftskostnader   287 351 83 110
311 349 1.197 1.265 Sum driftskostnader 4 1.789 1.721 479 465
393 344 1.783 1.860 Resultat før tap   2.232 1.859 467 508
25 32 82 83 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7 89 101 34 32
368 313 1.701 1.777 Resultat før skatt  3 2.143 1.758 434 476
108 60 358 330 Skattekostnad   362 388 60 110
- - 6 - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 0 30 0 -4
260 253 1.348 1.447 Periodens resultat   1.782 1.400 375 361
        Majoritetens andel av periodens resultat   1.772 1.390 372 359
        Minoritetens andel av periodens resultat   10 10 2 2
                   
        Resultat per egenkapitalbevis   8,87 6,97 1,87 1,80
        Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   8,82 6,92 1,85 1,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
4.kv.13 4.kv.14 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 4.kv.14 4.kv.13
260 253 1.348 1.447 Periodens resultat 1.782 1.400 375 361
        Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat        
-9 -23 -9 -111 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -117 -11 -21 -11
3 5 3 29 Skatt på estimatavvik pensjon 31 3 6 3
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -9 11 -12 11
-7 -17 -7 -82 Sum  -94 3 -27 3
                 
        Poster som vil bli reklassifisert til resultat        
- - - - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg -2 -6 -2 -6
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 0 14 0 6
- - - -  Skatt  - - - -
- - - -  Sum  -2 8 -2 1
253 235 1.342 1.365 Totalresultat 1.685 1.411 345 365
        Majoritetens andel av periodens totalresultat 1.676 1.401 343 363
        Minoritetens andel av periodens totalresultat 10 10 2 2
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.     

 

 Nøkkeltall

Morbank    Konsern
4.kv.13 4.kv.14 2013 2014 I prosent av snitt forvaltningskapital: 2014 2013 4.kv.14 4.kv.13
1,43 1,48 1,34 1,41 Netto renteinntekter 1,52 1,44 1,59 1,53
0,90 0,80 0,85 0,84 Netto provisjons- og andre inntekter 1,28 1,31 1,22 1,34
0,18 0,03 0,49 0,44 Netto avk. på finansielle investeringer 0,61 0,45 0,30 0,55
1,11 1,16 1,08 1,09 Sum driftskostnader  1,52 1,54 1,58 1,64
1,40 1,15 1,61 1,60 Resultat før tap 1,89 1,66 1,54 1,79
0,09 0,11 0,07 0,07 Tap på utlån, garantier m.v. 0,08 0,09 0,11 0,11
1,31 1,04 1,54 1,53 Resultat før skatt  1,82 1,57 1,43 1,67
0,44 0,50 0,40 0,40 Kostnader/ inntekter 0,44 0,48 0,51 0,48
    73 % 72 % Innskuddsdekning 69 % 70 %    
10,7 % 9,4 % 14,7 % 14,1 % Egenkapitalavkastning 15,1 % 13,3 % 12,1 % 13,1 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN