Egenkapitalbevisbrøk

(mill. kr) 31.3.14 31.12.13
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 2.496 2.496
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 126 126
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 6.114 6.114
Grunnfondskapital 3.276 3.276
Fond for urealiserte gevinster 69 69
B. Sum grunnfondskapital 3.345 3.345
Avsetning gaver   - 124
Avsatt utbytte   - 227
Egenkapital ekskl. periodens resultat 9.459 9.811
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,64 % 64,64 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 64,64 % 64,64 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN