Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
2013 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 2013
1.348 231 450 Periodens resultat etter skatt   500 321 1.400
53 13 9 Av- og nedskrivninger   26 30 118
82 15 15 Tap på utlån/garantier   17 17 101
1.484 259   474 Tilført fra årets virksomhet   542 367 1.619
-587 -323 45 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 49 -248 -652
-121 782 990 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 953 735 -244
-4.627 -1.426 1.012 Reduksjon/(økning) utlån 920 -1.501 -5.433
-2.580 1.150 4.248 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 4.302 1.158 -2.376
3.344 319 -1.345 Økning/(reduksjon) innskudd kunder -1.338 351 3.822
-1.031 -221 328 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. 331 -222 -1.031
277 -3.154 -736 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -736 -3.154 277
-3.842 -2.614 5.017 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 5.024 -2.513 -4.018
-22 -7 -7 Investering i varige driftsmidler -35 -3 -31
  -   -   - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   -   - 0
-58 142 -62 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -111 27 250
-137 0 -149 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -78 16 -253
-217 135 -218 B) Netto likviditetsendring investeringer -224 40 -34
264 -190 4 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 4 -190 264
0 0   - Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis    - 0 0
-195 -195 -227 Utbetalt utbytte -227 -195 -195
-30 -30 -124 Besluttet gaveutdeling -124 -30 -30
  31   38   - Korrigering EK  -2 32 25
3.503 2.088 -3.847 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -3.847 2.088 3.503
3.573 1.711 -4.195 C) Netto likviditetsendringer finansiering -4.197 1.705 3.566
-486 -768 603 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 603 -768 -486
1.079 1.079 593 Likviditetsbeholdning per 01.01 593 1.079 1.079
593 311 1.196 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 1.196 311 593
486 768 -603 Endring -603 768 486

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN