Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.13 31.12.14 (mill. kr) Note 31.12.14 31.12.13
4.793 4.676 Kontanter og fordringer på sentralbanker   4.676 4.793
4.000 4.362 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   1.287 1.189
77.030 86.687 Brutto utlån til kunder 5,8 90.339 80.317
-150 -164  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -172 -173
-278 -278  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -295 -295
76.602 86.245 Netto utlån til kunder   89.872 79.849
16.887 14.110 Sertifikater og obligasjoner  15 14.110 16.887
3.051 6.766 Derivater 14 6.674 3.050
492 257 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 708 1.016
3.138 3.361 Investering i eierinteresser   5.129 4.624
2.442 2.490 Investering i konsernselskaper   - -
114 101 Virksomhet holdt for salg   45 113
447 447 Goodwill   526 495
2.110 1.804 Øvrige eiendeler 9 3.019 3.344
114.074 124.619 Eiendeler   126.047 115.360
5.159 7.572 Innskudd fra kredittinstitusjoner   7.572 5.159
1.220 - Innlån bytteordning med staten   - 1.220
56.531 62.723 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 62.201 56.074
33.762 32.632 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 32.632 33.762
2.295 5.722 Derivater 15 5.722 2.295
1.992 1.790 Annen gjeld 12 2.040 2.303
3.304 3.356 Ansvarlig lånekapital 11 3.356 3.304
104.263 113.795 Sum gjeld   113.523 104.118
2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597
-0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -0 -0
895 895  Overkursfond    895 895
2.496 3.122  Utjevningsfond    3.122 2.496
227 292  Avsatt utbytte   292 227
124 160  Avsatt gaver    160 124
3.276 3.619  Grunnfondskapital    3.619 3.276
195 139  Fond for urealiserte gevinster    148 206
- -  Annen egenkapital    1.620 1.354
     Minoritetsandel    72 67
9.811 10.824  Sum egenkapital  13 12.524 11.242
114.074 124.619  Gjeld og egenkapital    126.047 115.360

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN