Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
2013 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) 30.9.14 30.9.13 2013
  1.348   1.089   1.194 Periodens resultat etter skatt   1.407   1.038   1.400
  53   36   29 Av- og nedskrivninger   80   85   118
  82   58   51 Tap på utlån/garantier   55   68   101
  1.484   1.182   1.274 Tilført fra årets virksomhet   1.542   1.192   1.619
-587 -521 -1.250 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -1.332 -420 -652
-121   2.087   2.950 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld   2.923   2.053 -244
-4.627 -4.125 -5.885 Reduksjon/(økning) utlån -6.228 -4.944 -5.433
-2.580   1.826   4.017 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner   4.246   2.025 -2.376
  3.344   672   1.897 Økning/(reduksjon) innskudd kunder   1.926   1.171   3.822
-1.031   478 -740 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -741   478 -1.031
  277 -2.028   1.563 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner   1.563 -2.028   277
-3.842 -427   3.825 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet   3.898 -474 -4.018
-23 -20 -20 Investering i varige driftsmidler -58 -35 -32
  1  -    - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   -  -    1
-58   191 -216 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -331   403   250
-137 -98   251 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser   335 -217 -253
-217   73   15 B) Netto likviditetsendring investeringer -53   151 -34
  264   301   11 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital   11   301   264
  -  -    - Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis    -  -    -
-195 -195 -227 Utbetalt utbytte -227 -195 -195
-30 -30 -124 Besluttet gaveutdeling -124 -30 -30
  31   38 -65 Korrigering EK/direkte egenkapitalføringer -70   7   25
  3.503 -667 -3.271 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -3.271 -667   3.503
  3.573 -553 -3.676 C) Netto likviditetsendringer finansiering -3.681 -584   3.566
-486 -907   164 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året   164 -907 -486
  1.079   1.079   593 Likviditetsbeholdning per 1.1   593   1.079   1.079
  593   172   757 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet   757   172   593
  486   907 -164 Endring -164   907   486

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN