Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012
Renteinntekter  1.027 1.059 1.068 1.036 954 941 989 989 1.009
Rentekostnader 615 624 634 633 611 543 630 619 659
Netto renteinntekter 412 436 434 403 343 399 358 369 351
Provisjonsinntekter 318 323 323 323 262 280 252 240 196
Provisjonskostnader 25 25 28 21 20 28 25 22 21
Andre driftsinntekter 93 84 72 95 75 69 68 71 60
Netto provisjons- og andre inntekter 385 382 367 396 317 321 294 288 235
Utbytte 46 0 11 30 0 2 0 9 0
Inntekt av eierinteresser 82 98 120 36 101 3 91 59 92
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 129 58 5 -17 61 32 86 17 60
Netto avk. på finansielle investeringer 257 156 135 49 162 37 177 85 153
Sum inntekter 1.055 974 937 849 822 756 829 742 739
Personalkostnader 254 222 224 237 240 234 235 223 232
Administrasjonskostnader 123 134 100 117 97 113 112 98 97
Andre driftskostnader 64 110 83 81 78 90 75 76 69
Sum driftskostnader 441 465 406 436 414 437 421 398 398
Resultat før tap 614 508 530 413 407 319 408 345 342
Tap på utlån, garantier m.v. 17 32 30 21 17 17 16 17 8
Resultat før skatt  597 476 501 391 390 302 392 328 333
Skattekostnad 99 110 98 102 77 69 77 81 68
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 1 -4 31 -4 7 27 -9 -9 7
Periodens resultat 500 361 433 285 321 260 306 238 272

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN