Resultater fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012
Renteinntekter    1.080   1.055   1.027   1.059   1.068   1.036 954 941 989
Rentekostnader 617 625 615 624 634 633 611 543 630
Netto renteinntekter 463 430 412 436 434 403 343 399 358
Provisjonsinntekter 314 326 318 323 323 323 262 280 252
Provisjonskostnader 28 28 25 25 28 21 20 28 25
Andre driftsinntekter 74 96 93 84 72 95 75 69 68
Netto provisjons- og andre inntekter 361 394 385 382 367 396 317 321 294
Utbytte   0 14 46   0 11 30   0   2   0
Inntekt av eierinteresser 170 131 82 98 120 36 101   3 91
Netto verdiendring på finansielle eiendeler   1 56 129 58   5   -17 61 32 86
Netto avk. på finansielle investeringer 170 201 257 156 135 49 162 37 177
Sum inntekter 993   1.026   1.055 974 937 849 822 756 829
Personalkostnader 235 245 254 222 224 237 240 234 235
Administrasjonskostnader 122 126 123 134 100 117 97 113 112
Andre driftskostnader 68 72 64 110 83 81 78 90 75
Sum driftskostnader 425 443 441 465 406 436 414 437 421
Resultat før tap 568 583 614 508 530 413 407 319 408
Tap på utlån, garantier m.v. 24 15 17 32 30 21 17 17 16
Resultat før skatt  545 568 597 476 501 391 390 302 392
Skattekostnad 101 103 99 110 98 102 77 69 77
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -1 -1   1 -4 31 -4   7 27 -9
Periodens resultat 443 464 500 361 433 285 321 260 306

  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN