Endring i egenkapital

 

Morbank Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                   
(mill. kr) Eierandels-
kapital
Overkurs-
fond
Grunnfonds-
kapital
Utjevnings-
fond
Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital
                   
Egenkapital per 1.1.13   2.597 895   2.944   1.889   195   30 106   38   8.694
Periodens resultat - - 321 587   227 124   89 -   1.348
Utvidede resultatposter                  
Estimatavvik pensjoner - -   11   20 - - -   -38   -7
Sum utvidede resultatposter - -   11   20 - - -   -38   -7
Totalresultat for perioden - - 332 607   227 124   89   -38   1.342
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2012 - - - -   -195 - - -   -195
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -   -30 - -   -30
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis   0 - - -0 - - - -   0
Sum transaksjoner med eierne   0 - - -0   -195   -30 - -   -225
Egenkapital per 31.12.13   2.597 895   3.276   2.495   227 124 195 -   9.811
                   
                   
Egenkapital per 1.1.14   2.597 895   3.276   2.495   227 124 195 -   9.811
Periodens resultat - - - - - - - 942 942
Utvidede resultatposter                  
Estimatavvik pensjoner - - - - - - -   -65   -65
Sum utvidede resultatposter - - - - - - -   -65   -65
Totalresultat for perioden - - - - - - - 878 878
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2013 - - - -   -227 - - -   -227
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -   -124 - -   -124
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 - -0 - - - - -   -0
Sum transaksjoner med eierne -0 - -0 -   -227   -124 - -   -352
Egenkapital per 30.6.14   2.597 895   3.276   2.495 -   0 195 878 10.337

 

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels-
kapital
Overkurs-
fond
Grunnfonds-
kapital
Utjevnings-
fond
Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-
kapital
Minoritets-
andel
Sum egen-
kapital
                     
Egenkapital per 1.1.13   2.597 895   2.944   1.889   195   30 123   1.342   67 10.082
Periodens resultat - - 321 587   227 124   89   41   10   1.400
Utvidede resultatposter                    
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - - - -6 - -   -6
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - -   25 - 25
Estimatavvik pensjoner - -   11   20 - - -   -39 -   -8
Sum utvidede resultatposter - -   11   20 - - -6   -15 - 11
Totalresultat for perioden - - 332 607   227 124   84   27   10   1.411
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2012 - - - -   -195 - - - -   -195
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -   -30 - - -   -30
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis   0 - - -0 - - - - -   0
Andre egenkapitalføringer - - - - - - - -6 -   -6
Pensjoner korr IB - - - - - - -   1 -   1
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - -   -12 -   -12
Endring minoritetsinteresser - - - - - - - -   -10   -10
Sum transaksjoner med eierne   0 - - -0   -195   -30 -   -16   -10   -251
Egenkapital per 31.12.13   2.597 895   3.276   2.496   227   124 206   1.354   67   11.242

 

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels-
kapital
Overkurs-
fond
Grunnfonds-
kapital
Utjevnings-
fond
Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-
kapital
Minoritets-
andel
Sum egen-
kapital
                     
Egenkapital per 1.1.14   2.597 895   3.276   2.496   227 124 206   1.354   67 11.242
Periodens resultat - - - - - - - 959   5 963
Utvidede resultatposter                    
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - - - - - - -
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - -2 -   -2
Estimatavvik pensjoner - - - - - - -   -69 -   -69
Sum utvidede resultatposter - - - - - - -   -71 -   -71
Totalresultat for perioden - - - - - - - 888   5 893
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2013 - - - -   -227 - - - -   -227
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -   -124 - - -   -124
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 - -0 - - - - - -   -0
Andre egenkapitalføringer - - - - - - - -0 -   -0
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - -   2 -   2
Endring minoritetsinteresser - - - - - - - - -5   -5
Sum transaksjoner med eierne -0 - -0 -   -227   -124 -   2 -5   -355
Egenkapital per 30.6.14   2.597 895   3.276   2.496 -   - 206   2.244   66   11.780

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN