Egenkapitalbevisbrøk

 

(mill. kr) 30.6.14 31.12.13
Eierandelskapital   2.597   2.597
Utjevningsfond   2.496   2.496
Overkursfond   895   895
Fond for urealiserte gevinster   126   126
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital   6.114   6.114
Grunnfondskapital   3.276   3.276
Fond for urealiserte gevinster   69   69
B. Sum grunnfondskapital   3.345   3.345
Avsetning gaver   -   124
Avsatt utbytte   -   227
Egenkapital ekskl. periodens resultat   9.459   9.811
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,64 % 64,64 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 64,64 % 64,64 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN