Hovedtall

  31.3.14 31.3.13 2013
Resultatsammendrag mill. kr % mill. kr % mill. kr %
Netto renteinntekter 412 1,45 343 1,25 1.616 1,44
Netto provisjons- og andre inntekter 385 1,36 317 1,16 1.463 1,31
Netto avk. på finansielle investeringer 257 0,91 162 0,59 502 0,45
Sum inntekter 1.055 3,72 822 3,01 3.580 3,20
Sum driftskostnader 441 1,56 414 1,52 1.722 1,54
Resultat før tap 614 2,16 407 1,49 1.859 1,66
Tap på utlån, garantier m.v. 17 0,06 17 0,06 101 0,09
Resultat før skatt  597 2,10 390 1,43 1.758 1,57
Skattekostnad 99 0,35 77 0,28 388 0,35
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 1 0,00 7 0,03 30 0,03
Periodens resultat 500 1,76 321 1,17 1.400 1,25
             
Nøkkeltall 31.3.14   31.3.13   2013  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 17,7 %   12,7 %   13,3 %  
Kostnadsprosent 2) 42 %   50 %   48 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 79.366   76.425   80.303  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 111.560   106.830   112.038  
Innskudd fra kunder 54.736   52.603   56.074  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt 69 %   69 %   70 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 4,4 %   9,7 %   6,8 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 4,1 %   7,4 %   7,3 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 113.485   109.344   111.843  
Forvaltningskapital 111.609   110.790   115.360  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,06 %   0,06 %   0,09 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,24 %   0,36 %   0,34 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,21 %   0,15 %   0,14 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  14,8 %   13,3 %   14,7 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  12,9 %   11,7 %   13,0 %  
Ren kjernekapitalprosent 11,1 %   10,4 %   11,1 %  
Kjernekapital 11.303   9.686   10.989  
Netto ansvarlig kapital 12.893   10.971   12.417  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 50   50   50  
Antall årsverk 1.157   1.171   1.159  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 31.3.14 31.3.13 2013 2012 2011 2010
Egenkapitalbevisbrøk  64,6 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 %
Antall utstedte bevis ( mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 102,76 102,74
Børskurs 53,75 46,90 55,00 34,80 36,31 49,89
Børsverdi (mill. kroner) 6.978 6.089 7.141 4.518 3.731 5.124
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 56,39 50,32 55,69 50,09 48,91 46,17
Resultat per EKB, majoritetsandel 2,48 1,55 6,92 5,21 6,06 5,94
Utbytte per EKB     1,75 1,50 1,85 2,77
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 5,42 7,55 7,95 6,68 5,99 8,40
Pris / Bokført egenkapital 0,95 0,93 0,99 0,69 0,74 1,08

1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN