Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
2013 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 2013
  1.348   830   942 Periodens resultat etter skatt   963   606   1.400
  53   25   19 Av- og nedskrivninger   55   57   118
  82   33   29 Tap på utlån/garantier   32   38   101
  1.484   887   990 Tilført fra årets virksomhet   1.050   701   1.619
-587 -171 -1.289 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -1.390 -82 -652
-121 -283   1.280 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld   1.192 -319 -244
-4.627 -3.937 -4.698 Reduksjon/(økning) utlån -4.932 -4.063 -5.433
-2.580   748   4.086 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner   4.301   872 -2.376
  3.344   3.011   3.278 Økning/(reduksjon) innskudd kunder   3.333   3.016   3.822
-1.031   1.235   398 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst.   395   1.234 -1.031
  277 -2.238   1.143 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner   1.143 -2.238   277
-3.842 -748   5.188 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet   5.094 -878 -4.018
-23 -16 -22 Investering i varige driftsmidler -44 -16 -32
  1   -   - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   -   -   1
-58   308 -165 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -107   580   250
-137 -85 -177 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -108 -204 -253
-217   207 -364 B) Netto likviditetsendring investeringer -259   359 -34
  264   305   34 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital   34   305   264
  -   -   - Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis    -   -   -
-195 -195 -227 Utbetalt utbytte -227 -195 -195
-30 -30 -124 Besluttet gaveutdeling -124 -30 -30
  31   38 -65 Korrigering EK  -74   16   25
  3.503   677 -2.095 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -2.095   677   3.503
  3.573   795 -2.477 C) Netto likviditetsendringer finansiering -2.486   773   3.566
-486   255   2.348 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året   2.348   255 -486
  1.079   1.079   593 Likviditetsbeholdning per 1.1   593   1.079   1.079
  593   1.333   2.940 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet   2.940   1.333   593
  486 -255 -2.347 Endring -2.347 -255   486

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN