Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2013 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) Note 31.3.14 31.3.13 2013
  4.092   948 1.016 Renteinntekter    1.027   954 4.118
  2.604   636   637 Rentekostnader     615   611 2.502
  1.487   312   379 Netto renteinntekter 1   412   343 1.616
  970   205   259 Provisjonsinntekter     318   262 1.230
  81   17 20 Provisjonskostnader     25   20 94
  57   14 14 Andre driftsinntekter     93   75   327
  946   201   253 Netto provisjons- og andre inntekter     385   317 1.463
  371   47 63 Utbytte     46   0 41
  -   -   - Inntekt av eierinteresser     82   101   355
  176   44   166 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1,2   129   61   106
  547   91   229 Netto avk. på finansielle investeringer     257   162   502
  2.981   605   861 Sum inntekter   1.055   822 3.580
  592   157   161 Personalkostnader     254   240   923
  357   78 99 Administrasjonskostnader     123   97   447
  248   60 45 Andre driftskostnader     64   78   352
  1.197   295   305 Sum driftskostnader 4   441   414 1.722
  1.783   310   556 Resultat før tap     614   407 1.859
  82   15 15 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7   17   17   101
  1.701   296   541 Resultat før skatt  3   597   390 1.758
  358   70 91 Skattekostnad     99   77   388
  6 6   - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 1   7 30
  1.348   231   450 Periodens resultat     500   321 1.400
      Majoritetens andel av periodens resultat     498   319 1.390
      Minoritetens andel av periodens resultat   1   2 10
               
      Resultat per egenkapitalbevis   2,49 1,56 6,97
      Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   2,48 1,55 6,92

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
2013 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 2013
1.348 231 450 Periodens resultat   500   321 1.400
      Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-9   -   - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner   -   -   -11
  3   -   - Skatt på estimatavvik pensjon   -   - 3
  -   -   - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1   7 11
-7   -   - Sum  1   7 3
             
      Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
  -   -   - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg   -   -   -6
  -   -   - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak   -   - 14
  -   -   -  Skatt    -   -   -
  -   -   -  Sum    -   - 8
  1.342   231   450 Totalresultat   501   328 1.411
      Majoritetens andel av periodens totalresultat   499   326 1.401
      Minoritetens andel av periodens totalresultat 1   2 10

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2013 31.3.13 31.3.14 I prosent av snitt forvaltningskapital: 31.3.14 31.3.13 2013
1,34 1,15 1,35 Netto renteinntekter 1,45 1,25 1,44
0,85 0,74 0,90 Netto provisjons- og andre inntekter 1,36 1,16 1,31
0,49 0,34 0,82 Netto avk. på finansielle investeringer 0,91 0,59 0,45
1,08 1,09 1,09 Sum driftskostnader  1,56 1,52 1,54
1,61 1,15 1,98 Resultat før tap 2,16 1,49 1,66
0,07 0,05 0,05 Tap på utlån, garantier m.v. 0,06 0,06 0,09
1,54 1,09 1,93 Resultat før skatt  2,10 1,43 1,57
0,40 0,49 0,35 Kostnader/ inntekter 0,42 0,50 0,48
73 % 72 % 73 % Innskuddsdekning 69 % 69 % 70 %
14,7 % 10,7 % 18,3 % Egenkapitalavkastning 17,7 % 12,7 % 13,3 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN