Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2013 3.kv.13 3.kv.14 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) Note 30.9.14 30.9.13 3.kv.14 3.kv.13 2013
  4.092 1.060 1.070   3.039 3.132 Renteinntekter    3.162   3.058 1.080 1.068 4.118
  2.604 660 644   1.954 1.931 Rentekostnader   1.857   1.878   617 634 2.502
  1.487 401 426   1.085 1.200 Netto renteinntekter 1 1.305   1.180   463 434 1.616
  970 260 250   709   768 Provisjonsinntekter     958   907   314 323 1.230
  81 24 24   60 71 Provisjonskostnader     81   69 28 28 94
  57 15 10   46 35 Andre driftsinntekter     263   243 74 72   327
  946 251 235   695   732 Netto provisjons- og andre inntekter   1.140   1.081   361 367 1.463
  371 12 0   370   311 Utbytte     60   41 0 11 41
  - - -   -   - Inntekt av eierinteresser     383   256   170 120   355
  176   -3 7   126   188 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1,2   185   48 1 5   106
  547 9 7   497   499 Netto avk. på finansielle investeringer     629   346   170 135   502
  2.981 661 668   2.276 2.432 Sum inntekter   3.074   2.607   993 937 3.580
  592 138 148   449   461 Personalkostnader   735   701   235 224   923
  357 81 103   250   306 Administrasjonskostnader     371   314   122 100   447
  248 66 53   187   149 Andre driftskostnader     204   242 68 83   352
  1.197 285 305   886   916 Sum driftskostnader 4 1.310   1.256   425 406 1.722
  1.783 375 363   1.390 1.516 Resultat før tap   1.765   1.350   568 530 1.859
  82 25 22   58 51 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7   55   68 24 30   101
  1.701 350 340   1.333 1.464 Resultat før skatt  3 1.709   1.282   545 501 1.758
  358 92 89   250   270 Skattekostnad     302   278   101 98   388
  6 - -   6   - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3   -0   34   -1 31 30
  1.348 259 252   1.089 1.194 Periodens resultat   1.407   1.038   443 433 1.400
          Majoritetens andel av periodens resultat   1.399   1.030   441 431 1.390
          Minoritetens andel av periodens resultat   8   8 3 2 10
                       
          Resultat per egenkapitalbevis   7,00 5,17 2,21 2,19 6,97
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   6,97 5,13 2,19 2,14 6,92

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
2013 3.kv.13 3.kv.14 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) 30.9.14 30.9.13 3.kv.14 3.kv.13 2013
  1.348 259 252   1.089 1.194 Periodens resultat 1.407   1.038   443 433 1.400
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-9 - -   -   -89 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -94   -   - -   -11
  3 - -   - 24 Skatt på estimatavvik pensjon   25   -   - - 3
  - - -   -   - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 3   7 4 4 11
-7 - -   -   -65 Sum  -66   7 4 4 3
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
  - - -   -   - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg   -   -   - -   -6
  - - -   -   - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak   -  -0    - - 14
  - - -   -   - Skatt    -   -   - -   -
  - - -   -   - Sum    -   -   - - 8
  1.342 259 252   1.089 1.129 Totalresultat 1.340   1.046   448 437 1.411
          Majoritetens andel av periodens totalresultat 1.332   1.038   445 435 1.401
          Minoritetens andel av periodens totalresultat 8   8 3 2 10
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2013 3.kv.13 3.kv.14 30.9.13 30.9.14 I prosent av snitt forvaltningskapital: 30.9.14 30.9.13 3.kv.14 3.kv.13 2013
1,34 1,44 1,46 1,32 1,40 Netto renteinntekter 1,50 1,42 1,57 1,54 1,44
0,85 0,90 0,81 0,84 0,85 Netto provisjons- og andre inntekter 1,31 1,30 1,22 1,31 1,31
0,49 0,03 0,02 0,60 0,58 Netto avk. på finansielle investeringer 0,72 0,42 0,58 0,48 0,45
1,08 1,02 1,05 1,07 1,07 Sum driftskostnader  1,51 1,51 1,44 1,44 1,54
1,61 1,34 1,24 1,69 1,77 Resultat før tap 2,03 1,62 1,93 1,88 1,66
0,07 0,09 0,08 0,07 0,06 Tap på utlån, garantier m.v. 0,06 0,08 0,08 0,11 0,09
1,54 1,26 1,17 1,62 1,71 Resultat før skatt  1,97 1,54 1,85 1,78 1,57
0,40 0,43 0,46 0,39 0,38 Kostnader/ inntekter 0,43 0,48 0,43 0,43 0,48
73 %     70 % 70 % Innskuddsdekning 67 % 67 %     70 %
14,7 % 11,0 % 9,6 % 16,0 % 15,7 % Egenkapitalavkastning 16,1 % 13,3 % 14,8 % 16,3 % 13,3 %

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN