Styrets beretning

1. halvår 2014

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 1.165 millioner kroner (782 millioner)
 • Resultat 963 millioner kroner (606 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 16,8 prosent (11,9 prosent)
 • Vekst i utlån 5,1 prosent (8,4 prosent) og innskudd 7,4 prosent (7,3 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 32 millioner kroner (38 millioner)
 • Ren kjernekapitaldekning 11,4 prosent (10,3 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 4,77 kroner (2,99 kroner)

2. kvartal 2014

 • Resultat før skatt 568 millioner kroner (391 millioner)
 • Resultat 464 millioner kroner (285 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 16,0 prosent (11,1 prosent)
 • Tap på utlån 15 millioner kroner (21 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,29 kroner (1,43 kroner)

Godt resultat 1. halvår 2014

Hovedtrekk:

 • Resultatforbedring på 357 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Gevinst fra salg av bankens aksjer i Nets Holding utgjør 156 millioner kroner. Denne ble hovedsakelig inntektsført i første kvartal
 • Styrket kjernevirksomhet med betydelig økt rentenetto og begrenset kostnadsvekst
 • Lave tap på utlån
 • God avkastning på finansielle investeringer
 • Soliditet i tråd med konsernets kapitalplan, ren kjernekapital 11,4 prosent
 • Nullvekst i utlån til næringslivskunder, fortsatt vekst i lån til privatkunder

SpareBank 1 SMN oppnådde i første halvår 2014 et resultat før skatt på 1.165 millioner kroner (782 millioner). Overskuddet ble 963 millioner kroner (606 millioner) og avkastning på egenkapitalen ble 16,8 prosent (11,9 prosent).

Resultatet i andre kvartal ble svært godt med 464 millioner kroner (285 millioner). Avkastning på egenkapitalen i kvartalet ble 16,0 prosent (11,1 prosent).

Konsernet økte driftsinntektene i første halvår 2014 med 164 millioner til 1.623 millioner kroner (1.459 millioner). Både netto renteinntekter og provisjonsinntekter økte sammenlignet med første halvår 2013, i stor grad som følge av økte utlånsmarginer.

Avkastning på finansielle investeringer ble 459 millioner kroner (211 millioner), hvor inntekter fra eierinteresser utgjorde 214 millioner (137 millioner). Urealisert gevinst som følge av avtalt salg av bankens aksjer i Nets Holding utgjorde 165 millioner kroner inklusive mottatt utbytte og valutagevinst, hovedsakling inntektsført i første kvartal.

Konsernets driftskostnader ble 884 millioner kroner i første halvår 2014 (850 millioner).

Tap på utlån var i første halvår 32 millioner kroner (38 millioner) tilsvarende 0,06 prosent (0,07 prosent) av totale utlån.

Utlåns- og innskuddsvekst økte på 12-måneders basis med henholdsvis 5,1 prosent (8,4 prosent) og 7,4 prosent (7,3 prosent) i første halvår 2014. Utlånsvekst i første halvår var 2,3 prosent (3,9 prosent) og innskuddsvekst i første halvår var 5,9 prosent (5,8 prosent).

Ren kjernekapital var per andre kvartal 2014 11,4 prosent (10,3 prosent). Ren kjernekapitaldekning er styrket med 0,3 prosentpoeng siden utgangen av første kvartal. Et meget godt perioderesultat har styrket ren kjernekapital med 338 millioner kroner samtidig som beregningsgrunnlaget har vært uendret i perioden.

SpareBank 1 SMN planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent innen 30. juni 2016. SpareBank 1 SMNs kapitalplan er nærmere beskrevet i avsnittet om soliditet.

I første halvår ble resultatet per egenkapitalbevis 4,77 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis var per 30. juni 2014 58,32 kroner.

Kursen på bankens egenkapitalbevis var ved halvårsskiftet 54,25 kroner (55,00 kroner per årsskiftet). Det er i andre kvartal utbetalt kontantutbytte for 2013 på 1,75 kroner per egenkapitalbevis.

Økte netto renteinntekter

Rentenettoen ble betydelig styrket fra andre kvartal 2013 som følge av gjennomførte renteøkninger på utlån både til privat- og bedriftskunder, og ble i første halvår 843 millioner kroner (746 millioner). Marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Lån solgt til Bolig- og Næringskreditt ble også repriset, og provisjonene utgjorde i første halvår 233 millioner kroner (188 millioner).

Utlånsmarginene er økt som følge av økte kapitalkrav for norske banker, dette medfører at det kreves mer egenkapital bak hver utlånskrone.

Banken vedtok i mars en reduksjon av bankens utlånsrente på utvalgte boliglån. Samtidig varslet banken en reduksjon av bankens innskuddsrente på noen innskuddsprodukter. Netto resultateffekt på årsbasis er beregnet til minus 30 millioner kroner. Renteendringene hadde effekt fra medio juni 2014.

Bankens innskuddsmarginer har vært fallende over en lengre periode. En reprising er under gjennomføring for å få bedre balanse mellom det banken betaler for innskudd og prisen på markedsfinansiering.

Økte provisjonsinntekter

Netto provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter ble 780 millioner kroner (713 millioner) i første halvår 2014.

Økte inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt utgjør 44 millioner kroner av samlet økning på 66 millioner kroner. Øvrig vekst i inntekter tilskrives hovedsakelig positiv utvikling på inntekter fra betalingstjenester og regnskapstjenester. Inntekter fra eiendomsmegling er svekket som følge av en viss avmatning i siste del av 2013 og inn i 2014. Boligmarkedet har tatt seg opp igjen i andre kvartal 2014.

Provisjonsinntekter (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 Endring
Betalingstjenester   119   107   12
Sparing   21   21   0
Forsikring   66   60   6
Garantiprovisjoner   29   30   -1
Eiendomsmegling   156   174   -18
Regnskapstjenester   101   73   28
Forvaltning   7   6   1
Husleieinntekter   21   22   -0
Øvrige provisjoner   27   32   -5
Provisjonsinntekter eks. Sb1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt   547   525 22
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt   233   188   44
Sum provisjonsinntekter   780   713 66

God avkastning finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 245 millioner kroner (74 millioner). Dette fordeler seg slik:

 • Avkastning på konsernets aksjeporteføljer ble totalt 214 millioner kroner (26 millioner)
 • Herav urealisert gevinst ved salg av og utbytte på bankens eierandel i Nets Holding på 165 millioner kroner
 • Netto kurstap på obligasjoner og derivater 3 million kroner (gevinst 5 millioner)
 • Kursgevinster på valuta- og rentehandel i SpareBank 1 SMN Markets ble 34 millioner kroner (42 millioner)
Avk. fin. investeringer (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 Endring
Kursgevinst/utbytte aksjer   214   26   188
Obligasjoner og derivater    -3   5   -8
Valuta- og renteforretninger  Markets   34   42   -8
Verdiendr. fin. eiendeler   245 74   171
SpareBank 1 Gruppen   150   79   71
SpareBank 1 Markets   -18   -18
SpareBank 1 Boligkreditt   12   13   -1
SpareBank 1 Næringskreditt   20   3   17
BN Bank   55   43   13
Andre selskaper   -6   -1   -6
Tilknyttede selskaper   214   137 77
Sum   459   211   248

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i første halvår 2014 ble 785 millioner kroner (402 millioner). De vesentligste bidragsyterne til resultatforbedringen er forsikringsvirksomheten. I tillegg preges regnskapet for 2013 av nedskrivning på 147 millioner kroner i SpareBank 1 Markets gjennomført i andre kvartal 2013. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i første halvår 2014 ble 150 millioner kroner (79 millioner).

Sparebank 1 Markets

SpareBank 1 SMN har en eierandel i SpareBank 1 Markets på 27,0 prosent, og har i andre kvartal 2014 økt sin eierandel med tre prosentpoeng. Økningen skyldes emisjon i selskapet hvor LO og ansatte ikke deltok. Selskapets resultat i første halvår var et underskudd på 69 millioner kroner. SpareBank 1 SMN sin andel ble minus 18 millioner kroner.

Eierne planlegger å restrukturere SpareBank 1 Markets ved at SpareBank 1 SMN integrerer sin marketsvirksomhet i selskapet. SpareBank 1 SMN vil etter dette og en ny emisjon i selskapet ha en eierandel på 73,3 prosent. SpareBank 1 Markets AS har gjennomført omfattende forbedringstiltak slik at kostnadsnivået er halvert siden 2012/13, og tilpasninger i forretningsmodell har gitt lavere markedsrisiko. Forøvrig er ordninger med garanterte bonuser avviklet.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å sikre finansiering gjennom markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger de best sikrede boliglånene til selskapet og oppnår redusert finansieringskostnad. Per 30. juni 2014 har banken solgt 28 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt (29 milliarder kroner), tilsvarende 39 prosent (45 prosent) av samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 17,5 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i første halvår 2014 var 12 millioner kroner (13 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av totalt overførte boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt ved utgangen av 2013.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per første halvår 2014 er utlån på 1,2 milliarder kroner (0,6 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin eierandel i selskapet er 33,7 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet første halvår 2014 var 20 millioner kroner (3 millioner). Eierandelen reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank. Resultatforbedringen tilskrives endret avregningssats mellom SpareBank 1 Næringskreditt og BN Bank. Avregningssatsen reflekterer kapitalkostnaden for BN Bank sine solgte lån til SpareBank 1 Næringskreditt.

BN Bank

SpareBank1 SMN har en eierandel på 33,0 prosent i BN Bank per 30. juni 2014. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i BN Bank i 1. halvår ble 55 millioner kroner (43 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen på 9,3 prosent. Resultatet er påvirket av den endrede avregningssats nevnt i kapittelet over. Det er fra 2014 ikke amortiseringseffekter knyttet til BN Bank. I første halvår 2013 utgjorde amortiseringseffekter 6 millioner kroner av resultatet på 43 millioner kroner. BN Bank har fokus på gjennomføring av lønnsomhetsforbedrende tiltak og har oppnådd økte utlånsmarginer og reduserte kostnader. Det arbeides videre med ytterligere interne tiltak med sikte på lønnsomhetsforbedring og reduksjon i risikovektet balanse. BN Bank mottok godkjennelse for bruk av Avansert IRB på foretaksporteføljen i april 2014.    

Andre selskaper

Resultatet i første halvår 2014 er i hovedsak SpareBank 1 SMN sin resultatandel i SpareBank 1 Kredittkort. Selskapet har i juni gjennomført en vellykket konvertering av SpareBank1-bankene sin kredittkortportefølje fra Entercard. SpareBank1 Kredittkort eies av SpareBank1-bankene, og SpareBank 1 SMN har en eierandel på 18,1 prosent. SpareBank 1 SMN sin andel av porteføljen utgjør 715 millioner kroner. Selskapet er etter konverteringen i ordinær drift fra 1. juli 2014.

Virksomhet holdt for salg

Fra virksomhet holdt for salg er det i første halvår 2014 netto resultatført 0,3 million kroner (3,3 millioner).

Driftskostnader

Samlede kostnader ble 884 millioner kroner (850 millioner) i første halvår 2014. Konsernets kostnader har økt med 34 millioner kroner tilsvarende 4,0 prosent sammenlignet med første halvår 2013.

I morbanken har kostnadsveksten vært 10 millioner kroner tilsvarende 1,7 prosent. Kostnadsveksten i morbanken er i tråd med bankens plan om å begrense veksten med 3 prosent per år til og med 2015. Det er iverksatt et forbedringsprosjekt basert på kontinuerlig forbedring (Lean) som skal effektivisere banken.

I morbanken er antall fast ansatte årsverk siden starten av 2013 redusert med 43 til 752.

I datterselskapene ble samlet kostnadsvekst 24 millioner kroner tilsvarende 9,7 prosent. 20 millioner kroner av veksten kommer fra  SpareBank 1 Regnskapshuset SMN som følge av økt aktivitet gjennom oppkjøp av selskaper. 

Driftskostnader i forhold til GFK utgjorde 1,53 prosent (1,54 prosent). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 42 prosent (51 prosent).

Lave tap og lavt mislighold

I første halvår 2014 utgjør tap på utlån 32 millioner kroner (38 millioner).

Netto tap på næringslivskunder i første halvår 2014 ble 31 millioner kroner (32 millioner), inklusive tap i SpareBank 1 Finans Midt-Norge på 3 millioner kroner (6 millioner). På privatkundeporteføljen er det i første halvår 2014 netto tapsført 1 millioner kroner (6 millioner).

Individuelle nedskrivninger på utlån utgjorde 176 millioner kroner (153 millioner) ved utgangen av første halvår 2014.

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjorde 540 millioner kroner (559 millioner), tilsvarende 0,47 prosent (0,51 prosent) av brutto utlån ved halvårsskiftet.

Mislighold over 90 dager var 334 millioner kroner (413 millioner). Av brutto utlån utgjør dette 0,29 prosent (0,38 prosent). Misligholdet på næringslivskundeporteføljen var 144 millioner kroner (277 millioner) og på privatmarkedsporteføljen 190 millioner (136 millioner). Individuelle nedskrivninger på misligholdte engasjementer var på 86 millioner kroner (89 millioner) tilsvarende en andel på 26 prosent (22 prosent).

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 206 millioner kroner (146 millioner) fordelt på bedriftsmarked med 186 millioner (131 millioner) og privatmarked med 20 millioner (15 millioner). Av brutto utlån utgjør andre tapsutsatte engasjement 0,18 prosent (0,13 prosent). Individuelle nedskrivninger på disse engasjementene var på 90 millioner kroner (64 millioner) eller 44 prosent (44 prosent).

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene etter innvilgelse)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel vesentlige skift i makroøkonomiske forhold)

Det er i første halvår 2014 ikke funnet grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger i konsernet. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er med dette 295 millioner kroner (295 millioner).

Forvaltningskapital 119 milliarder kroner

Konsernets forvaltningskapital per første halvår 2014 var 118,8 milliarder kroner (113,2 milliarder) og har økt med 5,6 milliarder tilsvarende 5 prosent siste 12 måneder. Økningen skyldes utlånsvekst.

Per første halvår 2014 er det i tillegg solgt boliglån for 28,1 milliarder kroner (29,4 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt samt næringslivslån for 1,2 milliarder til SpareBank 1 Næringskreditt (0,6 milliarder). Lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Redusert vekst i utlån til næringslivskunder

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5 og note 10).

Totale utlån har økt med 5,6 milliarder kroner (8,4 milliarder) tilsvarende 5,1 prosent (8,4 prosent) siste 12 måneder og var ved halvårsskiftet 115 milliarder (inkludert SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt). Veksten i første halvår isolert var 2,3 prosent (3,9 prosent).

Utlån til privatkunder økte med 5,4 milliarder kroner (8,1 milliarder) til 71,2 milliarder siste 12 måneder. Dette tilsvarer en vekst på 8,2 prosent (14,0 prosent). Veksten i første halvår var 4,0 prosent (5,2 prosent).

Vekst i utlån til næringslivskunder siste 12 måneder var 0,2 milliarder kroner (0,3 milliarder) tilsvarende 0,4 prosent (0,7 prosent). Samlede utlån til næringslivskunder utgjorde 43,3 milliarder kroner per første halvår 2014. Utlån til næringslivskunder ble i første halvår 2014 redusert med 0,5 prosent (vekst 1,9 prosent). Dette er i tråd med konsernets kapitalplan.

Utlån til privatkunder utgjorde 62 prosent (60 prosent) av ordinære utlån til kunder per første halvår 2014.

Totale innskudd fra kunder økte med 4,1 milliarder kroner (3,8 milliarder) siste 12 måneder til 59,4 milliarder per første halvår 2014. Dette tilsvarer en vekst på 7,4 prosent (7,3 prosent). Innskuddsveksten i første halvår 2014 var 5,9 prosent (5,8 prosent).

Innskudd fra privatkunder økte med 1,8 milliarder kroner (2,0 milliarder) til 26,2 milliarder tilsvarende 7,4 prosent (8,7 prosent), og innskudd fra næringslivskunder økte med 2,3 milliarder (1,8 milliarder) til 33,2 milliarder tilsvarende 7,5 prosent (6,2 prosent) siste 12 måneder. I første halvår utgjorde innskuddsveksten i Privatmarked og Næringsliv henholdsvis 9,8 prosent (9,5 prosent) og 3,1 prosent (3,0 prosent).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var per første halvår 2014 på 5,8 milliarder kroner (4,6 milliarder), en økning på 27 prosent siste 12 måneder. Økningen er i stor grad knyttet til verdiendring på underliggende verdipapirer i aksjefond og porteføljer til aktiv forvaltning. Porteføljer innenfor energiforvaltning er avviklet og midlene tilbakebetalt kundene i løpet av andre kvartal 2014.

 

Investeringsprodukter, kundeporteføljer (mill.kr) 30.6.14 30.6.13 Endring
Aksjefond 3.720 2.839   881
Spareforsikring   536   573   -37
Aktiv forvaltning 1.518 1.027   491
Energiforvaltning   -   111   -111
Totalt 5.774 4.550  1.224

Forsikringsprodukter

Bankens forsikringsportefølje er økt med 6 prosent siste 12 måneder og samlet premievolum var 1.113 millioner kroner per 30. juni 2014 (1.053 millioner). Skadeforsikring er økt med 1 prosent, personforsikring med 23 prosent og tjenestepensjon med 5 prosent.

Forsikring, premievolum (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 Endring
Skadeforsikring   698   690   8
Personforsikring   232   188   44
Tjenestepensjon   183   175   8
Totalt 1.113 1.053 60

Privatmarkedsegmentet og Næringslivssegmentet, morbank

Fra 2014 er det gjennomført en organisasjonsmessig tilpasning. Privatmarkedssegmentet inkluderer med dette landbrukskunder, lag/foreninger og enkeltpersonsforetak. I 2013 var disse kundene en del av SMB-segmentet. Øvrige kunder i SMB-segmentet er fra 2014 inkludert i Næringslivssegmentet. Historikken for privatmarkedssegmentet og næringslivssegmentet er derfor ufullstendig, og det sammenlignes ikke med fjorårstall i det nedenstående for hvert av segmentene samlet sett. Ved beregning av avkastning på anvendt kapital er økonomisk kapital benyttet.

Resultat (mill. kr) Privatmarked Næringsliv
Netto renteinntekter 404 411
Renter av anvendt kapital 21 33
Sum renteinntekter   425   444
Netto provisjons- og andre inntekter 383 80
Netto avkastning på finansielle investeringer 0 13
Sum inntekter   809   537
Sum driftskostnader 380 150
Resultat før tap   428   387
Tap på utlån, garantier m.v. 1 28
Resultat før skatt   427   359
EK avkastning 39,3 % 18,0 %

Privatmarked

Driftsinntektene har økt betydelig som følge av økte marginer på boliglån på egen balanse, samt på boliglån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt, og ble i første halvår 2014 samlet på 809 millioner kroner. Rentenettoen ble 425 millioner kroner og provisjonsinntektene 383 millioner. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 39,3 prosent.

For privatmarked eksklusive landbrukskunder, lag/foreninger og enkeltpersonsforetak

Utlånsmarginen i første halvår 2014 ble 2,54 prosent (2,23 prosent), mens innskuddsmarginen ble -0,50 prosent (-0,31 prosent) (målt mot 3 mnd Nibor). Gjennomsnittlig 3 mnd Nibor økte med 9 punkter i andre kvartal sammenlignet med første kvartal.

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet henholdsvis 8,5 prosent (12,3 prosent) og 10,8 prosent (8,7 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i hele markedsområdet.

Næringsliv

Driftsinntektene ble 537 millioner kroner i første halvår 2014. Netto renteinntekter ble 444 millioner kroner, mens provisjonsinntektene ble 93 millioner inklusive 13 millioner i inntekter på rente- og valutaforretninger. Også i næringslivssegmentet har netto renteinntekter økt etter reprising av porteføljen i 2013.

Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 18,0 prosent i første halvår.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,97 prosent og -0,65 prosent i første halvår.

Utlånene ble redusert med 1,0 prosent og innskudd økte med 0,7 prosent i første halvår 2014.

SpareBank 1 SMN Markets

SpareBank 1 SMN Markets leverer et komplett spekter av kapitalmarkedsprodukter og -tjenester og er en integrert del av morbankaktiviteten i SMN.

SpareBank 1 SMN Markets hadde totale inntekter i første halvår 2014 på 42,7 millioner kroner (55,8 millioner).

Markets (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 Endring
Renter og valuta 32,5 39,2 -6,7
Corporate - 11,1 -11,1
Verdipapirhandel, VPS 15,4 14,9 0,5
SpareBank 1 Markets -4,7 -2,5 -2,2
Investeringer -0,5 -6,9 6,4
Sum inntekter 42,7 55,8 -13,1
Av brutto inntekter på 42,7 millioner kroner er 13 millioner overført Næringsliv. Dette er Næringsliv sin andel av inntekter på valuta- og renteforretninger på egne kunder.

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i første halvår 2014 ble 115 millioner kroner (100 millioner) før skatt.

Resultat før skatt (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 25,5 41,5 -16,0
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  31,6 29,1 2,5
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 19,1 12,1 7,0
SpareBank 1 SMN Invest  38,8 19,2 19,6
Andre selskaper -0,4 -1,7 1,3
Sum 114,6 100,2 14,4
Resultatene er selskapenes totalresultat. Bankens eierandel i EiendomsMegler 1 Midt-Norge er 86,7 prosent, i SpareBank 1 Finans Midt-Norge 90,1 prosent og i Allegro 90,1 prosent. Eierandelen i de øvrige selskapene er 100 prosent.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i sitt markedsområde og markedsandelen er om lag 40 prosent. Selskapet oppnådde et godt resultat i 2013, men et tregere marked på slutten av fjoråret og starten av inneværende år har bidratt til et svakere resultat før skatt enn tilsvarende periode i 2013. Resultatet ble 25,5 millioner kroner (41,5 millioner).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat på 31,6 millioner kroner i første halvår (29,1 millioner). Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 3,5 milliarder kroner, der leasingavtalene utgjør 1,9 milliarder.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et overskudd før skatt på 19,1 millioner kroner (12,1 millioner).

I samarbeid med andre SpareBank 1-banker gjennomfører SpareBank 1 Regnskapshuset SMN en landsomfattende satsing på regnskapsvirksomhet gjennom SpareBank 1 Regnskapshuset. SpareBank 1 Regnskapshuset skal bli en av Norges ledende aktører i regnskapsbransjen. Sammen skal SpareBank 1-bankene bygge opp en nasjonal regnskapsvirksomhet tuftet på regionalt eierskap, sterk tilknytning til eierbankene og nærhet til markedet.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN ervervet i løpet av 2013 seks regnskapskontorer, og ytterligere fire regnskapskontorer er ervervet i 2014. Vekststrategien tuftet på oppkjøp av mindre regnskapskontorer representerer en konsolidering av en fragmentert regnskapsbransje.

SpareBank 1 SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. I tillegg er selskapet deleier i boligprosjektet Grilstad Marina i Trondheim. Selskapet hadde et resultat før skatt i første halvår 2014 på 38,8 millioner kroner (19,2 millioner). Resultatet i selskapet er konsekvens av verdiendringer og realisering av tap eller gevinster i selskapets samlede aksjebeholdning samt gevinster ved salg ferdigstilte enheter i eiendomsprosjektet Grilstad Marina.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 20 milliarder kroner og er dermed finansiert i 24 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 87 prosent (68 prosent) ved halvårsskiftet.

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde. Per 30. juni 2014 hadde banken overført utlån på samlet 28,1 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt.

I andre kvartal 2014 tok SpareBank 1 SMN opp et lån på 500 millioner euro på 5 år. Lånet er fordelt på ca 220 investorer hovedsakelig i Europa med overvekt av tyske investorer, men også investorer fra Asia, Australia og USA er representert.

Rating

Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A2 (Negative Outlook) og A- (stable outlook). Banken ble i mai 2014 satt på Negative Outlook av Moody's, i likhet med flere andre norske og europeiske banker.

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 30. juni 2014 var 11,4 prosent (10,3 prosent). Ren kjernekapital er kjernekapital eksklusive fondsobligasjoner.

Konsernet har vridd utlånsveksten i større grad over til privatmarkedssegmentet. Dette medfører at veksten i beregningsgrunnlaget vil bli lavere enn den underliggende kredittveksten, noe som isolert sett er positivt for bankens kapitalkrav.

BN Bank mottok godkjenning for Avansert IRB for sin foretaksportefølje i april 2014. Dette har medført at kapitalkravet knyttet til BN Bank har blitt redusert med 134 millioner kroner i løpet av kvartalet. Hovedårsaken til dette er reduserte risikovekter i BN Banks foretaksportefølje.

Motsyklisk buffer på en prosent vil bli innført ved utgangen av andre kvartal 2015, og Finansdepartementet besluttet den 27. juni 2014 at motsyklisk buffer ikke skulle endres. Beslutningen var i tråd med Norges Banks anbefaling.

Finansdepartementet kunngjorde 12. mai at SpareBank 1 SMN ikke vil bli definert som SIFI-bank. Samtidig kommenterte Finansministeren at det var viktig at Finanstilsynet fulgte opp kapitaldekningen i de regionale sparebankene på grunn av deres betydning for regionen. Styret har på bakgrunn av dette ikke endret mål om ren kjernekapital på 13,5 prosent. 

Styret i SpareBank 1 SMN gjør løpende vurderinger av kapitalsituasjonen og fremtidige kapitalkrav. Styret legger vekt på at konsernet skal være tilstrekkelig kapitalisert til å oppfylle alle regulatoriske krav. Styret planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent, som består av 12 prosent pluss motsyklisk buffer på 1 prosent pluss en reserve på 0,5 prosent.

SpareBank 1 SMN søkte om Avansert IRB i juni 2013. Ved utgangen av 2. kvartal 2014 har Finanstilsynet ikke fattet beslutning om godkjenning. Nettoeffekten av en slik godkjenning vil begrenses av overgangsreglene ("gulvet").

Følgende tiltak er de vesentligste i konsernets kapitalplan:

 • Fortsatt god bankdrift gjennom effektivisering og prioritering av lønnsomme segmenter
 • Utbyttepolitikken praktiseres med effektiv utdeling på 25-35 prosent
 • Moderat vekst i bankens balansekrevende virksomheter, med prioritering av utlån til husholdninger og bedrifter i bankens nedslagsfelt
 • Innføring av Avansert IRB i SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har per i dag ingen planer om emisjon av egenkapital og styret legger til grunn at øvrige tiltak er tilstrekkelige for å nå målet for ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent innen 30. juni 2016.

Banken er IRB-godkjent (Internal Ratings-based), og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 30. juni 2014 var 58,32 kroner, og resultatet per egenkapitalbevis ble 4,77 kroner.

Per 30. juni 2014 var kursen 54,25 kroner, og det er i 2014 utbetalt et utbytte for 2013 på 1,75 kroner per bevis.

Pris/Resultat ble 5,68 og Pris/Bok 0,93 per 30. juni 2014.

Risikoforhold

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivåer er lave.

Banken legger til grunn at konjunkturoppgangen vil fortsette, men noe svakere enn tidligere antatt. Dette skyldes at aktivitetsveksten vil være moderat som følge av meget svake internasjonale vekstimpulser. Vi forventer en fortsatt lav norsk arbeidsledighet, og kombinert med en fortsatt god lønnsvekst og et lavt rentenivå anser banken at tapsrisiko i bankens privatmarkedsportefølje fortsatt vil være lav. Kredittetterspørselen fra norske husholdninger er fortsatt høyere enn lønnsveksten og vil i stor grad påvirkes av utviklingen i boligprisene. Banken legger til grunn at marginøkning på boliglån, som følge av økte kapitalkrav, vil kunne virke avdempende på boligprisutviklingen. Banken legger til grunn at det også vil være en moderat vekst i midtnorsk næringsliv fremover.

Stadig økte kapitalkrav kombinert med usikkerhet særlig til håndtering av motsyklisk buffer samt eventuell videreføring av gulvet, tilsier at norske banker vil implementere en mer konservativ kredittpolitikk mot næringslivet.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Utsikter fremover

Styret er godt fornøyd med resultatutviklingen hittil i år og legger til grunn at også 2014 vil bli et godt år for SpareBank 1 SMN.

Næringslivet i bankens markedsområde utvikler seg tilfredsstillende. Bedriftene tilpasser seg fortløpende endrede markedsvilkår og synes i det store og hele og ha robust inntjening og god omstillingsevne. Tap og mislighold i banken er fortsatt på et meget lavt nivå, og det er ikke observert tegn på snarlige endringer i denne situasjonen. Etter en viss nedgang omkring årsskiftet 2013/2014 har omsetningen av boliger igjen tatt seg opp.

Styret konstaterer med tilfredshet at bankens kapitalplan gjennomføres i tråd med styrets intensjoner og styret føler trygghet for at SpareBank 1 SMN vil nå sine mål om soliditet uten å gjennomføre ordinær egenkapitalbevisemisjon.

Styret legger til grunn at SpareBank 1 SMN fortsatt skal hevde seg godt, tross økt konkurranse, gjennom førsteklasses kundebehandling og med et sterkt nærvær og tidsmessig digital distribusjon. Dette skal sikre høye markedsandeler i Trøndelag og Nordvestlandet.

Styret er tilfreds med at det er igangsatt viktige endringsprosesser for å møte utfordringer knyttet til endret kundeadferd. Endringene medfører investeringer i ny teknologi samtidig som det gjennomføres en modernisering og digitalisering av distribusjons- og produksjonsprosesser.

 

           Trondheim, 13. august   
           Styret i SpareBank 1 SMN  
       
       
Kjell Bordal   Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen   Aud Skrudland  
Styrets leder Nestleder    
       
       
Morten Loktu Janne Thyø Thomsen Arnhild Holstad Venche Johnsen 
      Ansatterepresentant
       
       
      Finn Haugan 
      Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN