Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2013 2.kv.13 2.kv.14 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) Note 30.6.14 30.6.13 2.kv.14 2.kv.13 2013
  4.092 1.031 1.046   1.979 2.062 Renteinntekter    2.082   1.990 1.055 1.036 4.118
  2.604 658 651   1.294 1.287 Rentekostnader   1.239   1.244   625 633 2.502
  1.487 372 396   685   775 Netto renteinntekter 1   843   746   430 403 1.616
  970 244 259   449   518 Provisjonsinntekter     644   583   326 322 1.230
  81 18 26   36 47 Provisjonskostnader     53   41 28 21 94
  57 17 11   31 25 Andre driftsinntekter     189   171 96 96   327
  946 243 244   444   497 Netto provisjons- og andre inntekter     780   713   394 396 1.463
  371 311 248   358   311 Utbytte     60   31 14 30 41
  - - -   -   - Inntekt av eierinteresser     214   137   131 36   355
  176 84 15   129   182 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1,2   185   43 56   -17   106
  547 396 263   487   493 Netto avk. på finansielle investeringer     459   211   201 49   502
  2.981 1.011 903   1.616 1.764 Sum inntekter   2.081   1.670 1.026 849 3.580
  592 153 152   310   313 Personalkostnader     500   477   245 237   923
  357 92 105   170   203 Administrasjonskostnader     248   214   126 117   447
  248 61 50   121 95 Andre driftskostnader     136   159 72 81   352
  1.197 306 306   601   611 Sum driftskostnader 4   884   850   443 436 1.722
  1.783 705 596   1.015 1.153 Resultat før tap   1.197   820   583 413 1.859
  82 18 14   33 29 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7   32   38 15 21   101
  1.701 687 583   982 1.124 Resultat før skatt  3 1.165   782   568 391 1.758
  358 88 90   158   182 Skattekostnad     202   179   103 102   388
  6 - -   6   - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 0   3   -1   -4 30
  1.348 599 492   830   942 Periodens resultat     963   606   464 285 1.400
          Majoritetens andel av periodens resultat     959   600   461 281 1.390
          Minoritetens andel av periodens resultat   5   6 3 4 10
                       
          Resultat per egenkapitalbevis   4,80 3,02 2,31 1,45 6,97
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   4,77 2,99 2,29 1,43 6,92

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
2013 2.kv.13 2.kv.14 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 2.kv.14 2.kv.13 2013
  1.348 599 492   830   942 Periodens resultat   963   606   464 285 1.400
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-9 -   -89   -   -89 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -95   -   -95  -   -11
  3 - 24   - 24 Skatt på estimatavvik pensjon   26   - 26  - 3
  - - -   -   - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak   -2   7   -3   -4 11
-7 -   -65   -   -65 Sum  -71   7   -73   -4 3
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
  - - -   -   - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg   -   -   - -   -6
  - - -   -   - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak   - -4   -   -0 14
  - - -   -   -  Skatt    -   -   - -   -
  - - -   -   -  Sum    - -4   -   -0 8
  1.342 599 428   830   878 Totalresultat   892   609   391 281 1.411
          Majoritetens andel av periodens totalresultat   887   603   388 277 1.401
          Minoritetens andel av periodens totalresultat 5   6 3 4 10
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2013 2.kv.13 2.kv.14 30.6.13 30.6.14 I prosent av snitt forvaltningskapital: 30.6.14 30.6.13 2.kv.14 2.kv.13 2013
1,34 1,34 1,39 1,25 1,36 Netto renteinntekter 1,46 1,35 1,49 1,44 1,44
0,85 0,87 0,86 0,81 0,87 Netto provisjons- og andre inntekter 1,35 1,29 1,37 1,42 1,31
0,49 1,42 0,92 0,89 0,86 Netto avk. på finansielle investeringer 0,80 0,38 0,70 0,17 0,45
1,08 1,10 1,08 1,10 1,07 Sum driftskostnader  1,53 1,54 1,54 1,56 1,54
1,61 2,54 2,09 1,85 2,02 Resultat før tap 2,08 1,48 2,02 1,47 1,66
0,07 0,06 0,05 0,06 0,05 Tap på utlån, garantier m.v. 0,05 0,07 0,05 0,08 0,09
1,54 2,47 2,05 1,79 1,97 Resultat før skatt  2,02 1,41 1,97 1,40 1,57
0,40 0,30 0,34 0,37 0,35 Kostnader/ inntekter 0,42 0,51 0,43 0,51 0,48
73 %     74 % 73 % Innskuddsdekning 70 % 70 %     70 %
14,7 % 26,6 % 19,5 % 18,7 % 18,8 % Egenkapitalavkastning 16,8 % 11,9 % 16,0 % 11,1 % 13,3 %

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN