Hovedtall

  2014 2013  
Resultatsammendrag mill. kr % mill. kr %    
Netto renteinntekter 1.790 1,52 1.616 1,44    
Netto provisjons- og andre inntekter 1.512 1,28 1.463 1,31    
Netto avk. på finansielle investeringer 720 0,61 502 0,45    
Sum inntekter 4.021 3,41 3.580 3,20    
Sum driftskostnader 1.789 1,52 1.721 1,54    
Resultat før tap 2.232 1,89 1.859 1,66    
Tap på utlån, garantier m.v. 89 0,08 101 0,09    
Resultat før skatt  2.143 1,82 1.758 1,57    
Skattekostnad 362 0,31 388 0,35    
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0,00 30 0,03    
Periodens resultat 1.782 1,51 1.400 1,25    
             
Nøkkeltall 2014   2013      
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 15,1 %   13,3 %      
Kostnadsprosent 2) 44 %   48 %      
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 90.339   80.317      
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 120.196   112.052      
Innskudd fra kunder 62.201   56.074      
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt 69 %   70 %      
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 7,3 %   6,8 %      
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 10,9 %   7,3 %      
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 117.794   111.843      
Forvaltningskapital 126.047   115.360      
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,08 %   0,09 %      
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,22 %   0,34 %      
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,18 %   0,14 %      
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  15,7 %   14,7 %      
Kjernekapitaldekningsprosent  13,0 %   13,0 %      
Ren kjernekapitalprosent 11,2 %   11,1 %      
Kjernekapital 12.382   10.989      
Netto ansvarlig kapital 14.937   12.417      
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 49   50      
Antall årsverk 1.192   1.159      
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 2014 2013 2012 2011 2010  
Egenkapitalbevisbrøk  64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 %  
Antall utstedte bevis ( mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 102,76 102,74  
Børskurs 58,50 55,00 34,80 36,31 49,89  
Børsverdi (mill. kroner) 7.595 7.141 4.518 3.731 5.124  
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 62,04 55,69 50,09 48,91 46,17  
Resultat per EKB, majoritetsandel 8,82 6,92 5,21 6,06 5,94  
Utbytte per EKB 2,25 1,75 1,50 1,85 2,77  
Pris / Resultat per EKB 6,63 7,95 6,68 5,99 8,40  
Pris / Bokført egenkapital 0,94 0,99 0,69 0,74 1,08  

1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte engasjement er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og
SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner 

 
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN