Styrets beretning

Foreløpig årsregnskap 2014

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Overskudd etter skatt på 1.782 millioner kroner

 • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 2.143 millioner kroner (1.758 millioner)
 • Resultat 1.782 millioner kroner (1.400 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 15,1 prosent (13,3 prosent)
 • Ren kjernekapital 11,2 prosent (11,1 prosent)
 • Vekst i utlån 7,3 prosent (6,8 prosent) og innskudd 10,9 prosent (7,3 prosent)
 • Tap på utlån 89 millioner kroner (101 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 8,82 kroner (6,92), bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2014, 62,04 kroner (55,69)
 • Foreslått utbytte 2,25 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 160 millioner kroner

Fjerde kvartal 2014

 • Resultat før skatt 434 millioner kroner (476 millioner)
 • Resultat 375 millioner kroner (361 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 12,1 prosent (13,1 prosent)
 • Tap på utlån 34 millioner kroner (32 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,85 kroner (1,79 kroner)

Meget godt resultat i 2014

Hovedtrekk

 • Resultatforbedring på 382 millioner kroner sammenlignet med i fjor. Styrket kjernevirksomhet med økt rentenetto og begrenset kostnadsvekst
 • Lave tap på utlån og lavt mislighold
 • God avkastning på finansielle investeringer, hovedsakelig fra gevinst fra salg av bankens aksjer i Nets Holding
 • Svært godt resultat i tilknyttede selskaper som i stor grad er en følge av avviklingsgevinster i forsikring
 • Ren kjernekapital 11,2 prosent
 • Relativt høy vekst i utlån og innskudd både til næringslivskunder og til privatkunder

SpareBank 1 SMN oppnådde i 2014 et overskudd på 1.782 millioner kroner (1.400 millioner) og en avkastning på egenkapitalen på 15,1 prosent (13,3 prosent). Resultat før skatt 2.143 millioner kroner (1.758 millioner).

I 2014 økte driftsinntektene med 12 prosent, og ble samlet 4.021 millioner kroner (3.580 millioner). Inntektene økte både i morbanken og i datterselskapene.

Avkastning på finansielle eiendeler ble 720 millioner kroner (502 millioner), herav resultatandel av eierinteresser i tilknyttede selskaper 527 millioner (355 millioner) og gevinst ved salg av og utbytte på bankens eierandel i Nets Holding på 165 millioner kroner.

Driftskostnadene ble 1.789 millioner kroner (1.721 millioner) i 2014, 68 millioner, tilsvarende 3,9 prosent, høyere enn i 2013. Kostnadene for 2014 inkluderer 30 millioner kroner avsatt i morbanken til omstilling planlagt gjennomført i 2015 og 2016.

Netto tap på utlån og garantier ble 89 millioner kroner (101 millioner).

Utlånsveksten ble 7,3 prosent (6,8 prosent) og innskuddsveksten ble10,9 prosent (7,3 prosent).

Kapitaldekning er beregnet etter nytt kapitalkravsdirektiv (CRD IV), beskrevet nærmere i note 13 Kapitaldekning. Ren kjernekapitaldekning var per 31. desember 2014 11,2 prosent (11,1 prosent).

SpareBank 1 SMN planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent innen 30. juni 2016. Kapitalplanen er nærmere beskrevet i avsnittet om soliditet.

Kursen på bankens egenkapitalbevis var ved årsskiftet 58,50 kroner (55,00 kroner). Det er i 2014 utbetalt et kontantutbytte på 1,75 kroner per egenkapitalbevis for 2013.

Resultatet per egenkapitalbevis var 8,82 kroner (6,92). Bokført verdi var 62,04 kroner (55,69 kroner) per egenkapitalbevis inklusive foreslått utbytte på 2,25 kroner.

Resultat før skatt i fjerde kvartal isolert ble 434 millioner kroner (476 millioner). Kvartalsresultatet preges av:

 • God rentenetto
 • Stabile provisjonsinntekter
 • Avsetning til omstilling
 • Lave tap og lavt mislighold
 • Godt resultat i tilknyttede selskaper

Forslag til overskuddsdisponering

Det er morbankens regnskap som danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet. Morbankens resultat inkluderer mottatt utbytte fra datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet.

I konsernregnskapet foretas full konsolidering av datterselskaper, mens resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet konsolideres etter egenkapitalmetoden. Utbytte inkluderes derfor ikke i konsernresultatet.

Forskjell konsern - morbank (mill. kr) 2014 2013
Årsoverskudd konsern  1.782 1.400
Resultat i datterselskaper -92 -112
Utbytte og konsernbidrag datterselskap 117 111
Resultatandel tilknyttede selskaper -527 -355
Utbytte fra tilknyttede selskaper 182 328
Elimineringer tilknyttede og datterselskaper -15 -24
Årsoverskudd morbank  1.447 1.348

Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på pluss 57 millioner kroner. Samlet beløp til disponering er med dette 1.503 millioner kroner.

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utbytteutjevningsfond utgjør 64,6 prosent av det disponerte resultatet.

I tråd med bankens kapitalplan foreslår styret en relativt lav utdelingsgrad.

Styret foreslår overfor bankens representantskap et kontantutbytte på 2,25 kroner per egenkapitalbevis, totalt 292 millioner. Dette gir en utdelingsgrad på 25,4 prosent av konsernresultatet. Videre foreslår styret at bankens representantskap avsetter 160 millioner kroner i gaver, samme utdelingsgrad som til egenkapitalbeviseierne. Av dette beløpet forutsettes 40 millioner kroner avsatt til allmennyttige formål og 120 millioner donert til Sparebankstiftelsen SMN. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 679 millioner kroner og 372 millioner. Utbytte- og gavenivået er forankret i bankens kapitalplan og reflekterer behovet for å øke bankens kjernekapital gjennom videreføring av en relativt lav utdelingsgrad.

Etter disponering av resultatet for 2014 er egenkapitalbevisbrøken fortsatt 64,6 prosent.

Overskuddsdisponering (mill. kr) 2014 2013
Årsoverskudd morbank  1.447 1.348
Overført fond for urealiserte gevinster 57 -89
Årsoverskudd til disponering 1.503 1.259
Utbytte 292 227
Utjevningsfond 679 587
Grunnfondskapital 372 321
Gaver 160 124
Sum disponert 1.503 1.259

Styrket rentenetto

Rentenettoen i 2014 ble 1.790 millioner kroner (1.616 millioner). Forbedringen tilskrives renteøkninger på utlån både til privat- og bedriftskunder i første halvår 2013 som følge av økte kapitalkrav, samt relativt høy vekst i utlån og innskudd i 2014. Rentenetto for fjerde kvartal ble 485 millioner kroner, en økning på 22 millioner kroner fra tredje kvartal. Økningen i fjerde kvartal tilskrives i hovedsak reprising av innskuddsprodukter. Marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter, og provisjoner på lån solgt til Bolig- og Næringskreditt utgjorde per 4. kvartal 2014 samlet 427 millioner kroner (422 millioner).

Det er i løpet av 2014 gjennomført to generelle rentenedsettelser (juni og desember) på utlån til privatkunder, og banken har med dette tilpasset rentene på boliglån til konkurransesituasjonen. Gjennom året har det vært gjennomført flere reprisinger av innskudd både til privat- og næringslivskunder, samtidig som kostnadene med pengemarkedsfinansiering er redusert gjennom året.

Økte provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte til 1.512 millioner kroner (1.463 millioner) i 2014, en økning på 49 millioner kroner tilsvarende 3,4 prosent.

Vekst i inntekter tilskrives hovedsakelig positiv utvikling på inntekter fra regnskapstjenester, forsikring og betaling.

Provisjonsinntekter (mill. kr) 2014 2013 Endring
Betalingstjenester 239 233 6
Sparing 48 50 -2
Forsikring 138 124 14
Garantiprovisjoner 57 56 1
Eiendomsmegling 315 319 -4
Regnskapstjenester 172 125 47
Forvaltning 20 30 -10
Husleieinntekter 45 45 0
Øvrige provisjoner 50 59 -9
Provisjoner eks. SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt 1.084 1.041 44
Provisjoner fra SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt 427 422 6
Sum provisjonsinntekter 1.512 1.463 49

Finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 193 millioner kroner (147 millioner) i 2014. Den samlede avkastning fordeler seg som følger:

 • Avkastning på konsernets aksjeporteføljer ble totalt 202 millioner kroner (114 millioner), herav gevinst ved salg av og utbytte på bankens eierandel i Nets Holding på 165 millioner kroner
 • Netto kurstap på obligasjoner og derivater ble i 2014 66 millioner kroner (40 millioner). Av dette beløpet utgjør bokføring av negativ verdi knyttet til renteswap i SpareBank 1 SMN Kvartalet 26 millioner kroner etter skatt. Renteswapen var opprinnelig knyttet til oppføringen til bankens hovedkontor i Søndre gate 4.
 • Kursgevinster på valuta- og rentehandel i SpareBank 1 SMN Markets ble 57 millioner kroner (73 millioner)
Avk. fin. investeringer (mill. kr)                               2014 2013 Endring
Kursgevinst/utbytte aksjer 202 114 87
Obligasjoner og derivater  -66 -40 -26
Valuta- og renteforretninger Markets 57 73 -16
Verdiendr. fin. eiendeler 193 147 46
SpareBank 1 Gruppen 358 210 148
SpareBank 1 Markets -32 -1 -30
SpareBank 1 Boligkreditt 38 40 -3
SpareBank 1 Næringskreditt 41 8 33
SpareBank 1 Kredittkort 2 - 2
BN Bank 93 91 2
Selskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest 31 14 17
Andre selskaper inklusive virksomhet holdt for salg -3 23 26
Tilknyttede selskaper 527 384 143
Sum 720 531 189

Svært godt resultat i SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i 2014 ble 1.849 millioner kroner (1.110 millioner). Vesentligste bidragsyter til resultatforbedringen er forsikringsvirksomheten. Resultatet i skadeforsikringsdelen er spesielt godt som følge av reduserte erstatninger og inntektsføring av avviklingsgevinster. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i 2014 ble 358 millioner kroner (210 millioner).

SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 SMN har en eierandel i SpareBank 1 Markets på 27,3 prosent. Selskapets resultat i 2014 viste et underskudd på 120 millioner kroner. SpareBank 1 SMN sin andel ble minus 32 millioner kroner.

SpareBank 1 Markets har vært gjennom en restrukturering. Selskapet har gjennomført omfattende forbedringstiltak slik at kostnadsnivået er halvert siden 2012/13, og tilpasninger i forretningsmodell har gitt lavere markedsrisiko. SpareBank 1 SMN vil integrere sine kapitalmarkedsaktiviteter i SpareBank 1 Markets etter avtale med de øvrige eierne. SpareBank 1 SMN vil etter dette får en eierandel på 73,3 prosent. Eierandelene for øvrig vil fordele seg med 10,0 prosent på SpareBank 1 Nord-Norge, 10,0 prosent på SamSpar (Samarbeidende Sparebanker), 6,1 prosent på Sparebanken Hedmark og 0,6 prosent på LO og ansatteaksjonærer. Dette er nærmere beskrevet i note 16 Hendelser etter balansedagen.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger de best sikrede boliglånene til selskapet, noe som gir redusert finansieringskostnad. Per 31. desember 2014 har banken solgt lån på samlet 28,4 millarder kroner (30,5 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt, tilsvarende 38 prosent (44 prosent) av samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt per 31. desember 2014 var 17,67 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i 2014 ble 38 millioner kroner (40 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av solgte boliglån.

Styret i SpareBank 1 SMN har i likhet med øvrige alliansebanker vedtatt å søke om konsesjon for et 100 prosent eiet boligkredittforetak. Dette foretaket vil være et supplement til SpareBank 1 Boligkreditt, som fremdeles vil være alliansebankenes hovedverktøy for låneopptak gjennom obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Boligkredittselskapet vil kunne benytte lån som ligger utenfor SpareBank 1 Boligkreditt sin kredittpolitikk. Dessuten vil opprettelsen av et 100 prosent eiet boligkredittforetak eliminere problemstillingen rundt forskrift om store engasjement, som regulerer maksimalt mellomværende mellom SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Boligkreditt.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 31. desember 2014 er utlån på 1,5 milliarder kroner (1,2 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN eier 33,62 prosent av selskapet, og bankens andel av resultatet for 2014 ble 41 millioner kroner (8 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av overførte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank. Resultatforbedringen tilskrives endret avregningssats mellom SpareBank 1 Næringskreditt og BN Bank. Avregningssatsen reflekterer kapitalkostnaden for BN Bank sine solgte lån til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 Kredittkort

Selskapet var i ordinær drift fra 1. juli 2014, og oppnådde 2014 et overskudd på 12 millioner kroner. SpareBank 1 SMN sin andel av overskuddet ble 2 millioner kroner. SpareBank1 Kredittkort eies av SpareBank1-bankene, og SpareBank 1 SMN har en eierandel på 18,36 prosent. SpareBank 1 Kredittkort gjennomførte i juni en vellykket konvertering av SpareBank1-bankene sin kredittkortportefølje fra Entercard. SpareBank 1 SMN sin andel av porteføljen utgjør 715 millioner kroner.

BN Bank

SpareBank1 SMN sin eierandel i BN Bank er 33 prosent per 31. desember 2014.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i BN Bank for 2014 ble 93 millioner kroner (91 millioner), som gir en avkastning på egenkapitalen på 7,8 prosent. Resultatet er påvirket av den endrede avregningssats nevnt i avsnittet om SpareBank 1 Næringskreditt.

BN Bank har fokus på gjennomføring av lønnsomhetsforbedrende tiltak, og har i 2014 oppnådd økte inntekter og reduserte tap. Det arbeides videre med ytterligere interne tiltak med sikte på lønnsomhetsforbedring. BN Bank fikk godkjent bruk av Avansert IRB på foretaksporteføljen i april 2014. Dette har medført at ren kjernekapitaldekning i banken per 31. desember 2014 på 14,9 prosent.

Tilknyttede selskaper av SpareBank 1 SMN Invest

Resultatet for 2014 ble samlet 31 millioner kroner (14 millioner). Aktiviteten i selskapene er hovedsaklig oppføring og salg av bolig og næringseiendom i Sør-Trøndelag.

Virksomhet holdt for salg

Fra virksomhet holdt for salg er det i 2014 resultatført 0,2 millioner kroner (29,5 millioner).

Begrenset kostnadsvekst

Samlede kostnader ble 1.789 millioner kroner (1.721 millioner) i 2014. Konsernets kostnader har dermed økt med 68 millioner kroner tilsvarende 3,9 prosent.

I morbanken økte kostnadene med 68 millioner kroner. Dette inkluderer en avsetning til omstilling på 30 millioner kroner avsatt i 4. kvartal 2014. Eksklusive denne avsetningen har kostnadsveksten i morbanken vært 38 millioner kroner tilsvarende 3,1 prosent i 2014, i tråd med bankens målsetting.

Som følge av endret kundeadferd med langt større bruk av selvbetjeningsløsninger har styret vedtatt et mål om uendrede kostnader frem mot 2017. Gjennom effektivisering av morbanken skal antall årsverk reduseres med inntil 100 frem mot utgangen av 2016. Omstillingskostnaden reflekterer kostnaden ved restruktureringen.

Driftskostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,52 prosent (1,54 prosent). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 44 prosent (48 prosent).

Lave tap og lavt mislighold

I 2014 ble netto tap på utlån 89 millioner kroner (101 millioner). Dette utgjør 0,08 prosent av totale utlån (0,09 prosent). Netto tap i fjerde kvartal isolert var 34 millioner kroner (32 millioner).

For utlån til konsernets bedriftskunder er det i 2014 netto tapsført 83 millioner kroner (95 millioner) som inkluderer 6 millioner kroner (20 millioner) i tap i SpareBank 1 Finans Midt-Norge. I personmarkedsporteføljen er det i 2014 netto tapsført 6 millioner kroner (7 millioner).

Samlede individuelle nedskrivninger på utlån per 31. desember 2014 utgjorde 172 millioner kroner (173 millioner).

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 486 millioner kroner (544 millioner), tilsvarende 0,40 prosent (0,49 prosent) av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Mislighold over 90 dager var 270 millioner kroner (387 millioner). I prosent av brutto utlån er misligholdet 0,22 prosent (0,35 prosent). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 67 millioner kroner (87 millioner) tilsvarende 25 prosent (23 prosent).

Misligholdet fordeler seg på bedriftsmarkedskunder med 136 millioner kroner (246 millioner) og 134 millioner (140 millioner) på personmarkedskunder.

Andre tapsutsatte utlånsengasjement utgjorde 216 millioner kroner (157 millioner). Av brutto utlån utgjør andre tapsutsatte engasjement 0,18 prosent (0,14 prosent). 105 millioner kroner (86 millioner) eller 48 prosent (55 prosent) er tapsavsatt.

Andre tapsutsatte engasjement fordeler seg på bedriftsmarkedskunder med 201 millioner kroner (139 millioner) og 15 millioner (18 millioner) på personmarkedskunder.

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold)

Det er for 2014 ikke funnet grunnlag for endring av gruppevise tapsnedskrivninger. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er 295 millioner kroner (295 millioner). Gruppevise nedskrivninger fordeler seg med 90 millioner kroner på privatmarkedet, 188 millioner kroner på næringsliv og 16 millioner kroner på SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

Forvaltningskapital 126 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital per 31. desember 2014 var 126 milliarder kroner (115 milliarder), og har økt med 9 milliarder tilsvarende 9,3 prosent. Økt forvaltningskapital er en konsekvens av økte utlån.

Per 31. desember 2014 er utlån på til sammen 30 milliarder kroner (32 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer dog utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Utlån

Totale utlån har økt med 8,1 milliarder kroner (7,1 milliarder) tilsvarende 7,3 prosent (6,8 prosent) i 2014 og var 120,2 milliarder (112,0 milliarder) per 31. desember 2014.

Utlån til personkunder økte med 5,5 milliarder kroner (5,9 milliarder) til 74,0 milliarder i 2014, som tilsvarer en vekst på 8,0 prosent (9,5 prosent).

Vekst i utlån til bedriftskunder i 2014 ble 2,7 milliarder kroner (1,2 milliarder) tilsvarende 6,1 prosent (2,8 prosent). Samlede utlån til bedriftskunder utgjorde 46,2 milliarder kroner (43,5 milliarder) per 31. desember 2014. Denne veksten er noe over det kapitalplanen gir rom for, og utviklingen i utlån til næringslivskunder vil reflektere dette i 2015.

Utlån til personkunder utgjorde 62 prosent (61 prosent) av ordinære utlån til kunder ved utgangen av 2014.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte i 2014 med 6,1 milliarder kroner (3,8 milliarder) til 62,2 milliarder (56,1 milliarder) per 31. desember 2014. Dette tilsvarer en vekst på 10,9 prosent (7,3 prosent).

Innskudd fra personkunder økte med 2,6 milliarder kroner (1,6 milliarder) til 26,5 milliarder tilsvarende 11,0 prosent (9,5 prosent), og innskudd fra bedriftskunder økte med 3,5 milliarder (2,2 milliarder) til 35,7 milliarder tilsvarende 10,9 prosent (7,5 prosent).

Innskuddsdekningen i SpareBank 1 SMN var 69 prosent 31. desember 2014 (70 prosent).

(Fordelt i henhold til sektor – se note 10).

Bestand investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var 31. desember 2014 på 6,2 milliarder kroner (5,2 milliarder). Sammenlignet med i fjor er det økte verdier på aksjefond og aktiv forvaltning knyttet både til økte børsverdier og godt salg.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer (mill. kr) 2014 2013 Endring
Aksjefond 4.002 3.367 635
Spareforsikring 597 555 42
Aktiv forvaltning 1.611 1.240 371
Totalt 6.210 5.162 1.048

Forsikring

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst på 2,4 prosent siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 1,6 prosent, på personforsikring 10,4 prosent og på tjenestepensjon har porteføljen avtatt med 4,4 prosent.

Forsikring, premievolum (mill. kr)                        2014 2013 Endring
Skadeforsikring 706 695 11
Personforsikring 245 222 23
Tjenestepensjon 174 182 -8
Totalt 1.125 1.099 26

Privatmarkedsegmentet og Næringslivssegmentet, morbank

Fra 2014 ble det gjennomført en organisasjonsmessig tilpasning. Privatmarkedssegmentet inkluderer med dette landbrukskunder, lag/foreninger og enkeltpersonsforetak. I 2013 var disse kundene en del av SMB-segmentet. Øvrige kunder i SMB-segmentet er fra 2014 inkludert i Næringslivssegmentet. Historikken for privatmarkedssegmentet og næringslivssegmentet er derfor ufullstendig, og det sammenlignes ikke med fjorårstall. Ved beregning av avkastning på anvendt kapital er regulatorisk kapital benyttet fra og med tredje kvartal 2014.

Resultat (mill. kr) Privatmarked Næringsliv
Netto renteinntekter 873 840
Renter av anvendt kapital 40 67
Sum renteinntekter 913 906
Netto provisjons- og andre inntekter 762 159
Netto avkastning på finansielle investeringer 1 29
Sum inntekter 1.675 1.095
Sum driftskostnader 809 318
Resultat før tap 867 777
Tap på utlån, garantier m.v. 6 77
Resultat før skatt 861 699
EK avkastning 19,2 % 10,0 %

Privatmarked

Driftsinntektene har økt som følge av økte marginer på boliglån og vekst på utlån og innskudd, og ble i 2014 samlet 1.675 millioner kroner. Rentenettoen ble 913 millioner kroner og provisjonsinntektene 762 millioner. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 19,2 prosent. Som anvendt kapital er regulatorisk kapital på 13,5 prosent benyttet, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning innen 30. juni 2016.

Utlånsmarginen i 2014 ble 2,38 prosent (2,32 prosent), mens innskuddsmarginen ble -0,55 prosent (-0,52 prosent) målt mot 3 mnd Nibor. Gjennomsnittlig 3 mnd Nibor ble redusert med ti basispunkter fra tredje til fjerde kvartal.

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet henholdsvis 7,5 prosent og 8,5 prosent.

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Det er ingen indikasjoner på økte taps- og misligholdsnivåer i bankens boliglånsportefølje. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i bankens markedsområde sett under ett.

Næringsliv

Driftsinntektene ble 1.095 millioner kroner i 2014. Netto renteinntekter ble 906 millioner kroner, mens andre inntekter ble 188 millioner.

Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 10,0 prosent for 2014. Som anvendt kapital er regulatorisk kapital på 13,5 prosent benyttet, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning innen 30. juni 2016.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,90 prosent (2,94 prosent) og -0,55 prosent i 2014 (-0,52 prosent).

Utlånene økte med 6,3 prosent og innskudd økte med 8,8 prosent siste 12 måneder.

Inntekter SpareBank 1 SMN Markets

SpareBank 1 SMN Markets leverer et komplett spekter av kapitalmarkedsprodukter og -tjenester og er en integrert del av morbankaktiviteten i SMN.

SpareBank 1 SMN Markets hadde totale inntekter i 2014 på 68,0 millioner kroner (103,0 millioner). VPS og øvrige inntekter i 2013 inneholder inntekter fra corporatevirksomheten som fra fjerde kvartal i 2013 ble overdratt til SpareBank 1 Markets.

Markets (mill. kr)                                      2014 2013 Endring
Renter og valuta 75,8 68,3 7,5
Verdipapirer 0,9 21,6 -20,7
SpareBank 1 Markets -14,8 3,1 -17,9
VPS og øvrige inntekter 4,0 17,4 -13,4
Investeringer 2,1 -7,4 9,5
Sum inntekter 68,0 103,0 -35,0
Av brutto inntekter på 68 millioner kroner er 29 millioner overført Næringsliv og 1 million Personmarked. Dette er deres andel av inntekter på valuta- og renteforretninger på egne kunder.

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i 2014 ble 124,6 millioner kroner (157,3 millioner) før skatt. Resultatene er fra selskapsregnskapene.

Resultat før skatt (mill. kr)                     2014 2013 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 50,9 60,7 -9,8
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  67,9 50,7 17,3
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 40,5 14,4 26,1
Allegro Kapitalforvaltning 2,6 9,3 -6,7
SpareBank 1 SMN Invest  1,7 46,6 -45,0
Andre selskaper -39,0 -24,4 -14,6
Sum 124,6 157,3 -32,7

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i sitt markedsområde og markedsandelen er om lag 40 prosent. Selskapet oppnådde et godt resultat i 2014, men et tregere marked på starten av året og økt priskonkurranse har bidratt til et svakere resultat før skatt enn i 2013. Resultatet ble 50,9 millioner kroner (60,7 millioner).  Selskapet omsatte 6.383 boliger i 2014 mot 6.229 året før.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat på 67,9 millioner kroner i 2014 (50,7 millioner). Resultatforbedringen tilskrives økte inntekter fra billån og reduserte tap i leasingvirksomheten. Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 3,6 milliarder kroner, der leasingavtalene utgjør 1,9 milliarder og billån 1,7 milliarder kroner.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et overskudd før skatt på 40,5 millioner kroner (14,4 millioner) ekslusiv inntekter på tilknyttede selskaper på minus 0,5 millioner kroner. 7 millioner kroner av dette er gevinst ved salg av 40 prosent eierandel i SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har en vekststrategi tuftet på oppkjøp av mindre regnskapskontorer. Dette representerer en konsolidering av en fragmentert regnskapsbransje. Ytterligere fire regnskapskontorer er ervervet i 2014.

Allegro Kapitalforvaltning er et aktiv forvaltningsselskap som forvalter porteføljer for kunder primært i SpareBank 1 SMN og SamSpar-bankene. Bankene er selskapets distribusjonskanal. Resultatet i selskapet ble i 2014 2,6 millioner kroner (9,3 millioner).

SpareBank 1 SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et overskudd i 2014 på 1,7 millioner kroner før skatt (overskudd 46,6 millioner). Resultatet i selskapet er konsekvens av verdiendringer og realisering av tap eller gevinster i selskapets samlede aksjebeholdning, og er resultatet fra selskapsregnskapet. I tillegg hadde selskapet resultat fra eierinteresser i eiendomsselskapene Grilstad Marina og Hommelvik Sjøside på samlet 31 millioner kroner i 2014 (14 millioner).

Andre selskaper har et samlet underskudd på 39,0 millioner kroner (underskudd 24,4 millioner). Dette er i all hovedsak eiendomsselskaper som leier ut lokaler til SpareBank 1 SMN og andre leietakere.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 19 milliarder kroner og er dermed finansiert i 24 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved årsskiftet på 87 prosent (72 prosent).

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde, og per 31. desember 2014 var utlån på samlet 28 milliarder kroner solgt til SpareBank 1 Boligkreditt.

Rating

Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A2 (Negative Outlook) og A- (stable outlook). Banken ble i mai 2014 satt på Negative Outlook av Moody's, i likhet med flere andre norske og europeiske banker.

Soliditet

Etter disponering av årsresultatet for 2014 er ren kjernekapitaldekning 11,2 prosent (11,1 prosent), uendret siden utgangen av tredje kvartal 2014. I siste kvartal er ren kjernekapitaldekning styrket gjennom et godt resultat, men samtidig svekket av økt risikoveid balanse etter relativ høy vekst på utlån til næringslivskunder.

Minimumskravet til ren kjernekapital pr 31. desember 2014 var på 10 prosent, hvorav samlede bufferkrav utgjorde 5,5 prosent. Ren kjernekapital er kjernekapital eksklusive fondsobligasjoner.

(mill. kr)                                                     2014 2013
Ren kjernekapital 10.674 9.374
Hybridkapital 1.707 1.615
Ansvarlig lån 2.555 1.428
Ansvarlig kapital 14.937 12.417
Kapitalkrav 7.625 6.767
Beregningsgrunnlag 95.317 84.591
Ren kjernekapitalandel 11,2 % 11,1 %
Kjernekapitalandel 13,0 % 13,0 %
Kapitaldekning 15,7 % 14,7 %

Konsernet har gjennom 2014 vridd utlånsveksten i større grad over til privatmarkedssegmentet. Dette medfører at veksten i beregningsgrunnlaget vil bli lavere enn den underliggende kredittveksten, noe som isolert sett er positivt for bankens kapitalkrav. I fjerde kvartal har imidlertid utlånsveksten til næringslivskunder vært høyere, og kapitalkravet knyttet til denne porteføljen har dermed økt i forhold til forrige kvartal. Året sett under ett har kapitalbehovet knyttet til næringslivsporteføljen blitt redusert, men reduksjonen er ikke tilstrekkelig for å kompensere for den kraftige økningen av boliglånsvektene som ble implementert i første kvartal 2014.

Motsyklisk buffer på en prosent vil bli innført ved utgangen av andre kvartal 2015. Finansdepartementet besluttet den 19. desember 2014 at motsyklisk buffer ikke skulle endres. Normal varslingsfrist ved økning er tolv måneder.

Styret i SpareBank 1 SMN gjør løpende vurderinger av kapitalsituasjonen og fremtidige kapitalkrav. Styret legger vekt på at konsernet skal være tilstrekkelig kapitalisert til å oppfylle alle regulatoriske krav, samt markedets forventninger. I praksis betyr det at bankens mål for ren kjernekapitaldekning forble uendret, selv om SpareBank 1 SMN ikke ble definert som SIFI. Styret planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent inklusiv motsyklisk buffer på 1,0 prosent pluss en reserve på 0,5 prosent.

SpareBank 1 SMN søkte om Avansert IRB i juni 2013 for foretaksporteføljen. Ved utgangen av fjerde kvartal 2014 har Finanstilsynet ikke fattet beslutning om godkjenning. Nettoeffekten av en slik godkjenning vil begrenses av overgangsreglene ("gulvet").

Følgende tiltak er de vesentligste i konsernets kapitalplan:

 • Fortsatt god bankdrift gjennom effektivisering og prioritering av lønnsomme segmenter
 • Utbyttepolitikken praktiseres med effektiv utdeling på 25 til 35 prosent av konsernresultatet
 • Moderat vekst i bankens balansekrevende virksomheter, med prioritering av utlån til husholdninger og bedrifter i bankens nedslagsfelt

Konsernets kapitalplan forutsetter at SpareBank 1 SMN får godkjent sin søknad om innføring av Avansert IRB.

SpareBank 1 SMN har per i dag ingen planer om emisjon av egenkapital, og styret legger til grunn at øvrige tiltak er tilstrekkelige for å nå målet for ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent innen 30. juni 2016.

Banken er IRB-godkjent (Internal Ratings-based), og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. desember 2014 inklusive et foreslått utbytte på 2,25 kroner var 62,04 kroner (55,69), og resultatet per egenkapitalbevis ble 8,82 kroner (6,92).

Pris/Inntjening var 6,63 (7,95) og Pris/Bok 0,94 (0,99).

Kursen ved årsskiftet var 58,50 kroner og det er i 2014 utbetalt 1,75 kroner i utbytte per egenkapitalbevis for 2013.

Risikoforhold

Ved utgangen av fjerde kvartal 2014 har oljeprisen falt betydelig, og bedriftenes forventinger er svakere enn tidligere. Dette har så langt ikke gitt utslag i konsernets taps- og misligholdsnivå, som fortsatt er på et lavt nivå. Banken vurderer at kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende.

Banken legger til grunn at lave oljepriser vil påvirke de ulike næringene forskjellig, og eksportrettede næringer vil kunne dra nytte av en svekket kronekurs i forhold til de viktigste eksportmarkedene. Det er usikkerhet om konjunkturutviklingen, og banken legger til grunn at konjunkturene vil kunne bli noe svakere enn tidligere antatt. Dette skyldes at aktivitetsveksten vil være moderat som følge av meget svake internasjonale vekstimpulser. Næringsstrukturen i regionen er i liten grad direkte eksponert mot oljerelatert virksomhet.

Banken har en begrenset kreditteksponering mot oljeservicerelatert virksomhet (ca fire prosent av samlede utlån), en bransje som opplever svakere etterspørsel. Det er ikke funnet grunnlag for å foreta individuelle tapsnedskrivninger på engasjementer i denne sektoren. Banken vurderer videre at kontraktsdekning og LTV-nivåer i porteføljen er av en slik kvalitet at det ved utgangen av 2014 ikke er funnet behov for å gjøre økte gruppevise nedskrivninger. Vurderingen vil kunne endre seg dersom oljeprisene blir liggende på varig lave nivåer.

Arbeidsledigheten i Norge forventes å holde seg på et lavt nivå, men sysselsettingsveksten forventes å bli noe lavere fremover. Det legges til grunn et fortsatt lavt rentenivå, og banken vurderer derfor at tapsrisiko i privatmarkedsportefølje fortsatt vil være lav. Kredittetterspørselen fra norske husholdninger er fortsatt høyere enn lønnsveksten, noe som på sikt kan gi grunnlag for økt risiko. Banken gjør løpende vurdering av sin kredittpolitikk for å sikre at risikonivået ikke økes.

Stadig økte kapitalkrav kombinert med usikkerhet særlig knyttet til håndtering av motsyklisk buffer, tilsier at norske banker implementerer en mer konservativ kredittpolitikk mot næringslivet.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Utsikter

Styret er svært tilfreds med resultatet for 2014. Kjernevirksomheten har oppnådd god inntektsutvikling samtidig som kostnadsveksten er moderat og tapene holdt på svært lave nivåer.

Banken har i løpet av 2014 styrket sin markedsposisjon i personmarkedet, og har god vekst innen for alle forretningsområder.

Vekst i utlån til næringslivet har i fjerde kvartal vært høyere enn lagt til grunn i kapitalplanen, og utviklingen i utlån til næringslivet i 2015 vil reflektere dette. Det legges til grunn at målet om ren kjernekapital i 2016 på 13,5 prosent vil bli oppnådd ved moderat utlånsvekst, tilbakeholdt overskudd, innføring av Avansert IRB og uten å gjennomføre ordinær egenkapitalbevisemisjon.

Fallende oljepris og en noe mer negativ konjuktursituasjon har medført økt oppmerksomhet mot risiko i bankenes utlånseksponering. Mislighold i SpareBank 1 SMN er på et meget lavt nivå, og det er ikke funnet grunnlag for å øke individuelle eller gruppevise nedskrivninger.

Styret forventer et godt resultat også i 2015.

Endret kundeadferd med tiltagende bruk av digitale kanaler og redusert besøk i bankkontorene skaper et behov for en ny innretning av distribusjon av bankens produkter og tjenester. Banken vil optimalisere ressursbruken mellom kanalene og foreta en kontinuerlig tilpasning av distribusjonsmodell slik at bankens distribusjon tilpasses kundeadferd og kundenes bruk av kanalene. En effektiv kontorstruktur bemannet med kompetente rådgivere, kombinert med en kundeorientert direktebank og gode selvbetjente løsninger skal bidra til at kundene skal kunne løse sine behov slik de ønsker det. 

SpareBank 1 SMN har gjennom SpareBank 1-alliansen en god plattform for å gjennomføre de systemtilpasninger som er nødvendige på en kostnadseffektiv måte.

Nødvendige investeringer i teknologi vil bli gjennomført samtidig som banken skal effektiviseres.

Styret har fastsatt nytt mål for morbankens kostnadsutvikling der det forutsettes uendrede kostnader til og med 2016.

Gjennom prosjekt SMN 2020 utvikles nye betjeningskonsepter og kostnadsnivået tilpasses slik at SpareBank 1 SMN oppleves som best på kundeopplevelser og konkurransekraften derigjennom opprettholdes.

           Trondheim, 4. februar 2015
           Styret i SpareBank 1 SMN 
       
       
Kjell Bordal Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen  Aud Skrudland 
Styrets leder Nestleder    
       
       
Morten Loktu Janne Thyø Thomsen Arnhild Holstad Venche Johnsen
      Ansatterepresentant
       
       
      Finn Haugan
      Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN