Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.13 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) Note 31.3.14 31.3.13 31.12.13
4.793   311   1.196 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.196 311 4.793
4.000 4.470   3.952 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   1.086 1.854 1.189
77.030 73.874   76.009 Brutto utlån til kunder 5,8 79.366 76.425 80.303
-150 -128   -156  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -173 -143 -173
-278 -278   -278  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -295 -295 -295
76.602 73.468   75.575 Netto utlån til kunder   78.898 75.988 79.836
16.887 20.318   17.623 Sertifikater og obligasjoner  15 17.623 20.318 16.887
3.051 3.117   3.206 Derivater 14 3.205 3.113 3.050
  492   354 640 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 1.108 761 1.030
3.138 2.899   3.200 Investering i eierinteresser   4.787 4.518 4.624
2.442 2.169   2.442 Investering i konsernselskaper   -   - -
  114   426 114 Virksomhet holdt for salg   62 474 113
  447   447 447 Goodwill   521 490 495
2.110 1.806 1.907 Øvrige eiendeler 9 3.122 2.963 3.344
114.074 109.784 110.302 Eiendeler   111.609 110.790 115.360
5.159 4.916   5.565 Innskudd fra kredittinstitusjoner   5.567 4.915 5.159
1.220 2.273   1.143 Innlån bytteordning med staten   1.143 2.273 1.220
56.531 53.506   55.185 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 54.736 52.603 56.074
33.762 32.347   29.914 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 29.914 32.347 33.762
2.295 2.714   2.516 Derivater 15 2.516 2.714 2.295
1.992 2.477   2.762 Annen gjeld 12 3.036 2.886 2.303
  -   - - Virksomhet holdt for salg   - 31 -
3.304 2.850   3.308 Ansvarlig lånekapital 11 3.308 2.850 3.304
104.263 101.084 100.393 Sum gjeld   100.220 100.620 104.118
2.597 2.597   2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
  -0   -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital      -0   -0 -0
  895   895 895  Overkursfond    895 895 895
2.496 1.889   2.496  Utjevningsfond    2.496 1.889 2.496
  227   - -  Avsatt utbytte   -   - 227
  124   - -  Avsatt gaver    -   - 124
3.276 2.944   3.276  Grunnfondskapital    3.276 2.944 3.276
  195   106 195  Fond for urealiserte gevinster    206 123 206
  -0 38 -  Annen egenkapital    1.357 1.340 1.354
  -   231 450  Ordinært resultat    500   321 -
       Minoritetsandel    62 62 67
9.811 8.700   9.909  Sum egenkapital    13 11.389 10.170 11.242
114.074   109.784 110.302  Gjeld og egenkapital    111.609 110.790 115.360

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN