Hovedtall

  30.9.14 30.9.13 2013
Resultatsammendrag mill. kr % mill. kr % mill. kr %
Netto renteinntekter 1.305 1,50 1.180 1,42 1.616 1,44
Netto provisjons- og andre inntekter 1.140 1,31 1.081 1,30 1.463 1,31
Netto avk. på finansielle investeringer 629 0,72 346 0,42 502 0,45
Sum inntekter 3.074 3,54 2.607 3,13 3.580 3,20
Sum driftskostnader 1.310 1,51 1.256 1,51 1.722 1,54
Resultat før tap 1.765 2,03 1.350 1,62 1.859 1,66
Tap på utlån, garantier m.v. 55 0,06 68 0,08 101 0,09
Resultat før skatt 1.709 1,97 1.282 1,54 1.758 1,57
Skattekostnad 302 0,35 278 0,33 388 0,35
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0,00 34 0,04 30 0,03
Periodens resultat 1.407 1,62 1.038 1,25 1.400 1,25
             
Nøkkeltall 30.9.14   30.9.13   2013  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 16,1 %   13,3 %   13,3 %  
Kostnadsprosent 2) 43 %   48 %   48 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 86.485   79.842   80.303  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 116.225   110.237   112.038  
Innskudd fra kunder 58.000   53.474   56.074  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt 67 %   67 %   70 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 5,4 %   6,7 %   6,8 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 8,5 %   5,1 %   7,3 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 115.730   110.963   111.843  
Forvaltningskapital 117.194   111.977   115.360  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,06 %   0,08 %   0,09 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån3) 0,29 %   0,35 %   0,34 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,18 %   0,19 %   0,14 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent 16,1 %   14,2 %   14,7 %  
Kjernekapitaldekningsprosent 13,4 %   12,6 %   13,0 %  
Ren kjernekapitalprosent 11,5 %   10,7 %   11,1 %  
Kjernekapital 12.302   10.707   10.989  
Netto ansvarlig kapital 14.826   12.053   12.417  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 49   48   50  
Antall årsverk 1.186   1.165   1.159  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 30.9.14 30.9.13 2013 2012 2011 2010
Egenkapitalbevisbrøk 64,6 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 %
Antall utstedte bevis ( mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 129,83 102,76 102,74
Børskurs 59,25 45,70 55,00 34,80 36,31 49,89
Børsverdi (mill. kroner) 7.692 5.933 7.141 4.518 3.731 5.124
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 60,53 53,76 55,69 50,09 48,91 46,17
Resultat per EKB, majoritetsandel 6,97 5,13 6,92 5,21 6,06 5,94
Utbytte per EKB     1,75 1,50 1,85 2,77
Pris / Resultat per EKB 6,38 6,68 7,95 6,68 5,99 8,40
Pris / Bokført egenkapital 0,98 0,85 0,99 0,69 0,74 1,08
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt, og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN