Resultater fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012
Renteinntekter    1.055   1.027   1.059   1.068   1.036 954 941 989 989
Rentekostnader 625 615 624 634 633 611 543 630 619
Netto renteinntekter 430 412 436 434 403 343 399 358 369
Provisjonsinntekter 326 318 323 323 323 262 280 252 240
Provisjonskostnader 28 25 25 28 21 20 28 25 22
Andre driftsinntekter 96 93 84 72 95 75 69 68 71
Netto provisjons- og andre inntekter 394 385 382 367 396 317 321 294 288
Utbytte 14 46   0 11 30   0   2   0   9
Inntekt av eierinteresser 131 82 98 120 36 101   3 91 59
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 56 129 58   5   -17 61 32 86 17
Netto avk. på finansielle investeringer 201 257 156 135 49 162 37 177 85
Sum inntekter   1.026   1.055 974 937 849 822 756 829 742
Personalkostnader 245 254 222 224 237 240 234 235 223
Administrasjonskostnader 126 123 134 100 117 97 113 112 98
Andre driftskostnader 72 64 110 83 81 78 90 75 76
Sum driftskostnader 443 441 465 406 436 414 437 421 398
Resultat før tap 583 614 508 530 413 407 319 408 345
Tap på utlån, garantier m.v. 15 17 32 30 21 17 17 16 17
Resultat før skatt  568 597 476 501 391 390 302 392 328
Skattekostnad 103 99 110 98 102 77 69 77 81
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -1   1 -4 31 -4   7 27 -9 -9
Periodens resultat 464 500 361 433 285 321 260 306 238

  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN