Balanse

Morbank     Konsern
31.12.13 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) Note 30.9.14 30.9.13 31.12.13
4.793 172 757 Kontanter og fordringer på sentralbanker   757 172 4.793
4.000 3.793 4.183 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   1.143 988 1.189
77.030 76.552 82.884 Brutto utlån til kunder 5,8 86.485 79.842 80.303
-150 -150 -170 - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -182 -168 -173
-278 -278 -278 - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -295 -295 -295
76.602 76.124 82.436 Netto utlån til kunder   86.008 79.379 79.836
16.887 19.192 15.323 Sertifikater og obligasjoner 15 15.323 19.192 16.887
3.051 2.609 4.481 Derivater 14 4.480 2.609 3.050
492 452 240 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 695 995 1.030
3.138 3.069 3.318 Investering i eierinteresser   5.008 4.440 4.624
2.442 2.275 2.477 Investering i konsernselskaper   - - -
114 101 114 Virksomhet holdt for salg   61 118 113
447 447 447 Goodwill   522 491 495
2.110 2.501 1.921 Øvrige eiendeler 9 3.198 3.593 3.344
114.074 110.735 115.698 Eiendeler   117.194 111.977 115.360
5.159 5.615 5.639 Innskudd fra kredittinstitusjoner   5.638 5.615 5.159
1.220 2.273 - Innlån bytteordning med staten   - 2.273 1.220
56.531 53.859 58.427 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 58.000 53.474 56.074
33.762 29.592 30.491 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 30.491 29.592 33.762
2.295 1.975 3.866 Derivater 15 3.866 1.975 2.295
1.992 4.522 3.372 Annen gjeld 12 3.656 4.812 2.303
- - - Virksomhet holdt for salg   - 32 -
3.304 3.341 3.315 Ansvarlig lånekapital 11 3.315 3.341 3.304
104.263 101.178 105.109 Sum gjeld   104.966 101.114 104.118
2.597 2.597 2.597 Eierandelskapital   2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital   -0 -0 -0
895 895 895 Overkursfond   895 895 895
2.496 1.889 2.496 Utjevningsfond   2.496 1.889 2.496
227 - - Avsatt utbytte   - - 227
124 - - Avsatt gaver   - - 124
3.276 2.944 3.276 Grunnfondskapital   3.276 2.944 3.276
195 106 195 Fond for urealiserte gevinster   206 123 206
-0 38 -65 Annen egenkapital   1.282 1.312 1.354
- 1.089 1.194 Ordinært resultat   1.407 1.038 -
      Minoritetsandel   69 65 67
9.811 9.557 10.588 Sum egenkapital 13 12.228 10.863 11.242
114.074 110.735 115.698 Gjeld og egenkapital   117.194 111.977 115.360

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN