Balanse

 

Morbank     Konsern 
31.12.13 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) Note 30.6.14 30.6.13 31.12.13
4.793 1.333   2.940 Kontanter og fordringer på sentralbanker   2.940 1.333   4.793
4.000 4.871   4.114 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   1.088 2.140   1.189
77.030 76.379   81.712 Brutto utlån til kunder 5,8   85.206 78.976   80.303
  -150   -139 -162  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8   -176   -153 -173
  -278   -278 -278  - Nedskrivning på grupper av utlån 6   -295   -295 -295
76.602 75.961   81.271 Netto utlån til kunder   84.735   78.528 79.836
16.887 19.402   15.743 Sertifikater og obligasjoner  15 15.743   19.402 16.887
3.051 2.785   4.367 Derivater 14 4.366 2.784   3.050
  492   440 669 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 1.138   981   1.030
3.138 3.034   3.267 Investering i eierinteresser   4.783 4.294   4.624
2.442 2.193   2.477 Investering i konsernselskaper   -   - -
  114   101 114 Virksomhet holdt for salg   62   145 113
  447   447 447 Goodwill   522   491 495
2.110 1.982   2.085 Øvrige eiendeler 9 3.380 3.090   3.344
  114.074   112.550 117.495 Eiendeler   118.758   113.190 115.360
5.159 6.372   6.777 Innskudd fra kredittinstitusjoner   6.774 6.371   5.159
1.220 2.273 - Innlån bytteordning med staten   - 2.273   1.220
56.531 56.198   59.808 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 59.408   55.294 56.074
33.762 30.936   31.667 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 31.667   30.936 33.762
2.295 2.288   3.569 Derivater 15 3.569 2.288   2.295
1.992 1.837   1.999 Annen gjeld 12 2.222 2.210   2.303
  -   - - Virksomhet holdt for salg   -   31 -
3.304 3.345   3.338 Ansvarlig lånekapital 11 3.338 3.345   3.304
  104.263   103.251 107.158 Sum gjeld   106.978   102.750 104.118
2.597 2.597   2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597   2.597
  -0   -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital      -0   -0 -0
  895   895 895  Overkursfond    895   895 895
2.496 1.889   2.496  Utjevningsfond    2.496 1.889   2.496
  227   -0 -  Avsatt utbytte   -   -0 227
  124   - -  Avsatt gaver    -   - 124
3.276 2.944   3.276  Grunnfondskapital    3.276 2.944   3.276
  195   106 195  Fond for urealiserte gevinster    206   123 206
  -0 38 -65  Annen egenkapital    1.280 1.323   1.354
  -   830 942  Ordinært resultat    963   606 -
       Minoritetsandel    66   63 67
9.811 9.299   10.337  Sum egenkapital    13 11.780   10.439 11.242
  114.074   112.550 117.495  Gjeld og egenkapital    118.758   113.190 115.360

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN