Resultater fra kvartalregnskapene

Konsern (mill. kr) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012
Renteinntekter  1.103 1.080 1.055 1.027 1.059 1.068 1.036 954 941
Rentekostnader 618 617 625 615 624 634 633 611 543
Netto renteinntekter 485 463 430 412 436 434 403 343 399
Provisjonsinntekter 323 314 326 318 323 323 323 262 280
Provisjonskostnader 33 28 28 25 25 28 21 20 28
Andre driftsinntekter 81 74 96 93 84 72 95 75 69
Netto provisjons- og andre inntekter 371 361 394 385 382 367 396 317 321
Utbytte 5 0 14 46 0 11 30 0 2
Inntekt av eierinteresser 144 170 131 82 98 120 36 101 3
Netto verdiendring på finansielle eiendeler -58 1 56 129 58 5 -17 61 32
Netto avk. på finansielle investeringer 91 170 201 257 156 135 49 162 37
Sum inntekter 947 993 1.026 1.055 974 937 849 822 756
Personalkostnader 267 235 245 254 222 224 237 240 234
Administrasjonskostnader 129 122 126 123 134 100 117 97 113
Andre driftskostnader 83 68 72 64 110 83 81 78 90
Sum driftskostnader 479 425 443 441 465 406 435 414 437
Resultat før tap 467 568 583 614 508 530 413 407 319
Tap på utlån, garantier m.v. 34 24 15 17 32 30 22 17 17
Resultat før skatt  434 545 568 597 476 501 391 390 302
Skattekostnad 60 101 103 99 110 98 102 77 69
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 -1 -1 1 -4 31 -4 7 27
Periodens resultat 375 443 464 500 361 433 285 321 260

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN