Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                   
(mill. kr) Eierandels-kapital Overkurs-fond Grunnfonds-kapital Utjevningsfond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital
                   
Egenkapital per 1.1.13 2.597 895 2.944 1.889 195 30 106 38 8.694
Periodens resultat - - 321 587 227 124 89 - 1.348
Utvidede resultatposter                  
Estimatavvik pensjoner - - 11 20 - - - -38 -7
Sum utvidede resultatposter - - 11 20 - - - -38 -7
Totalresultat for perioden - - 332 607 227 124 89 -38 1.342
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2012 - - - - -195 - - - -195
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -30 - - -30
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 - - -0 - - - - 0
Sum transaksjoner med eierne 0 - - -0 -195 -30 - - -225
Egenkapital per 31.12.13 2.597 895 3.276 2.495 227 124 195 - 9.811
                   
                   
Egenkapital per 1.1.14 2.597 895 3.276 2.495 227 124 195 - 9.811
Periodens resultat - - - - - - - 1.194 1.194
Utvidede resultatposter                  
Estimatavvik pensjoner - - - - - - - -65 -65
Sum utvidede resultatposter - - - - - - - -65 -65
Totalresultat for perioden - - - - - - - 1.129 1.129
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2013 - - - - -227 - - - -227
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -124 - - -124
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 - -0 - - - - - -0
Sum transaksjoner med eierne -0 - -0 - -227 -124 - - -352
Egenkapital per 30.9.14 2.597 895 3.276 2.495 - 0 195 1.129 10.588

 

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels-kapital Overkurs-fond Grunnfonds-kapital Utjevningsfond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Minoritets-andel Sum egenkapital
                     
Egenkapital per 1.1.13   2.597 895   2.944   1.889   195   30 123   1.342   67 10.082
Periodens resultat - - 321 587   227 124   89   41   10   1.400
Utvidede resultatposter                    
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - - - -6 - -   -6
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - -   25 - 25
Estimatavvik pensjoner - -   11   20 - - -   -39 -   -8
Sum utvidede resultatposter - -   11   20 - - -6   -15 - 11
Totalresultat for perioden - - 332 607   227 124   84   27   10   1.411
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2012 - - - -   -195 - - - -   -195
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -   -30 - - -   -30
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis   0 - - -0 - - - - -   0
Andre egenkapitalføringer - - - - - - - -6 -   -6
Pensjoner korr IB - - - - - - -   1 -   1
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - -   -12 -   -12
Endring minoritetsinteresser - - - - - - - -   -10   -10
Sum transaksjoner med eierne   0 - - -0   -195   -30 -   -16   -10   -251
Egenkapital per 31.12.13   2.597 895   3.276   2.496   227   124 206   1.354   67   11.242

 

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels-kapital Overkurs-fond Grunnfonds-kapital Utjevningsfond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Minoritets-andel Sum egenkapital
Egenkapital per 1.1.14   2.597 895   3.276   2.496   227 124 206   1.354   67 11.242
Periodens resultat - - - - - - -   1.399   8   1.407
Utvidede resultatposter                    
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - - - - - - -
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - -   3 -   3
Estimatavvik pensjoner - - - - - - -   -69 -   -69
Sum utvidede resultatposter - - - - - - -   -66 -   -66
Totalresultat for perioden - - - - - - -   1.333   8   1.340
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2013 - - - -   -227 - - - -   -227
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -   -124 - - -   -124
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 - -0 - - - - - -   -0
Andre egenkapitalføringer - - - - - - - -0 -   -0
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - -   2 -   2
Endring minoritetsinteresser - - - - - - - - -5   -5
Sum transaksjoner med eierne -0 - -0 -   -227   -124 -   2 -5   -355
Egenkapital per 30.9.14   2.597 895   3.276   2.496 -   - 206   2.689   69   12.228

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN