Hovedtall

  30.6.14 30.6.13 2013
Resultatsammendrag mill. kr % mill. kr % mill. kr %
Netto renteinntekter 843 1,46 746 1,35 1.616 1,44
Netto provisjons- og andre inntekter 780 1,35 713 1,29 1.463 1,31
Netto avk. på finansielle investeringer 459 0,80 211 0,38 502 0,45
Sum inntekter 2.081 3,61 1.670 3,02 3.580 3,20
Sum driftskostnader 884 1,53 850 1,54 1.722 1,54
Resultat før tap 1.197 2,08 820 1,48 1.859 1,66
Tap på utlån, garantier m.v. 32 0,05 38 0,07 101 0,09
Resultat før skatt 1.165 2,02 782 1,41 1.758 1,57
Skattekostnad 202 0,35 179 0,32 388 0,35
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0,00 3 0,01 30 0,03
Periodens resultat 963 1,67 606 1,09 1.400 1,25
             
Nøkkeltall 30.6.14   30.6.13   2013  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 16,8 %   11,9 %   13,3 %  
Kostnadsprosent 2) 42 %   51 %   48 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 85.206   78.976   80.303  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 114.561   108.968   112.038  
Innskudd fra kunder 59.408   55.294   56.074  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt 70 %   70 %   70 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 5,1 %   8,4 %   6,8 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 7,4 %   7,3 %   7,3 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 115.243   110.626   111.843  
Forvaltningskapital 118.758   113.190   115.360  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,06 %   0,07 %   0,09 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,29 %   0,38 %   0,34 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,18 %   0,13 %   0,14 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent 15,0 %   13,8 %   14,7 %  
Kjernekapitaldekningsprosent 13,3 %   12,2 %   13,0 %  
Ren kjernekapitalprosent 11,4 %   10,3 %   11,1 %  
Kjernekapital 11.635   10.508   10.989  
Netto ansvarlig kapital 13.164   11.894   12.417  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 49   50   50  
Antall årsverk 1.167   1.164   1.159  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 30.6.14 30.6.13 2013 2012 2011 2010
Egenkapitalbevisbrøk 64,6 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 129,83 129,83 129,83 129,83 102,76 102,74
Børskurs 54,25 46,50 55,00 34,80 36,31 49,89
Børsverdi (mill. kroner) 7.043 6.037 7.141 4.518 3.731 5.124
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 58,32 51,66 55,69 50,09 48,91 46,17
Resultat per EKB, majoritetsandel 4,77 2,99 6,92 5,21 6,06 5,94
Utbytte per EKB     1,75 1,50 1,85 2,77
Pris / Resultat per EKB 5,68 7,79 7,95 6,68 5,99 8,40
Pris / Bokført egenkapital 0,93 0,90 0,99 0,69 0,74 1,08
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN