Styrets beretning

Første kvartal 2014

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 597 millioner kroner (390 millioner)
 • Overskudd første kvartal 500 millioner kroner (321 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 17,7 prosent (12,7 prosent)
 • Vekst i utlån 4,4 prosent (9,7 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i innskudd 4,1 prosent (7,4 prosent) siste 12 måneder
 • Ren kjernekapitaldekning 11,1 prosent (10,4 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,48 kroner (1,55)

Godt resultat i første kvartal 2014

Hovedtrekk:

 • Betydelig styrket kjernevirksomhet. Økt rentenetto både fra privat- og næringslivssegmentet.
 • Resultatøkning på 179 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2013 hvorav urealisert gevinst ved avtalt salg av bankens aksjer i Nets Holding utgjør 148 millioner kroner
 • Lave tap på utlån
 • Soliditet i tråd med konsernets kapitalplan, ren kjernekapital 11,1 prosent (10,4 prosent)
 • Reduserte utlån til næringslivskunder

SpareBank 1 SMN oppnådde i første kvartal 2014 et overskudd på 500 millioner kroner (321 millioner) og en avkastning på egenkapitalen på 17,7 prosent (12,7). Resultat før skatt ble 597 millioner kroner (390 millioner).

Driftsinntektene i første kvartal økte sammenlignet med samme periode i 2013 til 797 millioner kroner (660 millioner) i stor grad som følge av økte utlånsmarginer.

Avkastning på finansielle eiendeler ble 257 millioner kroner (162 millioner), hvor inntekter av eierinteresser utgjorde 82 mill kroner (101 millioner). Urealisert gevinst som følge av avtalt salg av bankens aksjer i Nets Holding utgjorde 157 millioner kroner inklusive mottatt utbytte og valutagevinst.

Driftskostnadene ble 441 millioner kroner i første kvartal 2014 (414 millioner).

Tap på utlån var 17 millioner kroner (17 millioner) i første kvartal.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis per første kvartal 2014 ble henholdsvis 4,4 prosent (9,7 prosent) og 4,1 prosent (7,4 prosent).

Ren kjernekapital var per 31. mars 2014 11,1 prosent (10,4 prosent). SpareBank 1 SMN planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent innen 30. juni 2016. SpareBank 1 SMNs kapitalplan er nærmere beskrevet i avsnittet om soliditet. Ren kjernekapitaldekning er uendret sammenlignet med årsskiftet. Hovedårsaken til dette er at økte boliglånsvekter ga en netto negativ effekt på ren kjernekapitaldekning med 0,6 prosentpoeng med virkning per 1. januar 2014 (hensyntatt oppløsning av gulvet). Samtidig har et meget godt perioderesultat og redusert kapitalbehov forøvrig styrket soliditeten med 0,6 prosentpoeng. Ren kjernekapitaldekning er med dette på samme nivå som per 31. desember 2013. Korrigert for effekten av økte boliglånsvekter økte bankens beregningsgrunnlag med 0,3 prosent i første kvartal 2014.

I første kvartal ble resultatet per egenkapitalbevis 2,48 kroner (1,55), og bokført verdi per egenkapitalbevis var 56,39 kroner ved kvartalsskiftet (50,32 kroner). Børskurs var på samme tidspunkt 53,75 kroner (46,90 kroner). Det er i 2014 utbetalt utbytte for 2013 med 1,75 kroner per egenkapitalbevis.

Netto renteinntekter

Netto renteinntekter ble i første kvartal 2014 412 millioner kroner (343 millioner).

Rentenettoen ble betydelig styrket gjennom 2013 som følge av gjennomførte renteøkninger på utlån både til privat- og næringslivskunder i andre kvartal 2013. Inntekter fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter og ikke som renteinntekter. Lån solgt SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt ble også repriset, og provisjonene utgjorde 123 millioner kroner (85 millioner) i første kvartal 2014.

Utlånsmarginene er økt som følge av økte kapitalkrav for norske banker. Dette medfører at det kreves mer egenkapital bak hver utlånskrone som skal forrentes.

Banken vedtok i mars en reduksjon av bankens utlånsrente på utvalgte boliglån. Samtidig varslet banken en reduksjon av bankens innskuddsrente på noen innskuddsprodukter. Netto resultateffekt på årsbasis er beregnet til 30 millioner kroner. Renteendringene vil ha effekt fra medio juni 2014.

Økte provisjonsinntekter

Netto provisjons- og andre inntekter ble 385 millioner kroner (317 millioner) i første kvartal 2014. Økte inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt utgjør 38 millioner kroner av samlet økning på 68 millioner kroner. Provisjonsinntektene fra SpareBank 1 Boligkreditt har økt som følge av økte marginer på boliglån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt. Øvrig vekst i inntekter tilskrives hovedsakelig positiv utvikling på inntekter fra betalingstjenester og regnskapstjenester.

Provisjonsinntekter (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 Endring
Betalingstjenester 60 51 9
Sparing 10 9 1
Forsikring 31 29 2
Garantiprovisjoner 13 11 1
Eiendomsmegling 71 73 -2
Regnskapstjenester 47 33 15
Forvaltning 3 3 0
Husleieinntekter 11 11 0
Øvrige provisjoner 16 13 3
Provisjonsinntekter eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 262 232 30
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 123 85 38
Sum provisjonsinntekter 385 317 68

God avkastning på finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 175 millioner kroner (61 millioner). Samlet avkastning fordeler seg som følger:

 • Avkastning på konsernets aksjeporteføljer ble totalt 156 millioner kroner (24 millioner)
 • Urealisert gevinst ved avtalt salg av bankens eierandel i Nets Holding 148 millioner kroner og mottatt utbytte fra Nets Holding 9 millioner kroner. SpareBank 1 SMN har inngått avtale om salg av sin eierandel i Nets Holding. Banken eier 2,2 prosent av Nets Holding, tilsvarende 4 028 773 aksjer. Salget forutsetter godkjenning fra regulerende myndigheter. Prosessen forventes avsluttet i andre kvartal 2014. Aksjene vurderes til virkelig verdi over resultatet og er ved utgangen av første kvartal verdsatt til avtalt salgspris i danske kroner omregnet til balansedagens kurs
 • Netto kurstap på obligasjoner og derivater 1 million kroner (gevinst 11 millioner)
 • Kursgevinster på valuta- og rentehandel i SpareBank 1 SMN Markets ble 20 millioner kroner (25 millioner)
Avk. fin. investeringer (mill. kr) 31.3.14 31.3.13
Kursgevinst/utbytte aksjer 156 24
Obligasjoner og derivater -1 11
Valuta- og renteforretninger Markets 20 25
Verdiendr. fin. eiendeler 175 61
SpareBank 1 Gruppen 46 61
SpareBank 1 Markets -4  -
SpareBank 1 Boligkreditt 8 12
SpareBank 1 Næringskreditt 11 2
BN Bank 25 26
Andre selskaper -3 -1
Tilknyttede selskaper 82 101
Sum 257 162

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i første kvartal 2014 ble 249 millioner kroner (315 millioner). SpareBank 1 Forsikring er den vesentligste bidragsyteren til resultatet.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 46 millioner kroner (61 millioner).

SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 SMN har en eierandel i SpareBank 1 Markets på 24 prosent. Selskapets resultat i første kvartal var et underskudd på 17 millioner kroner. SpareBank 1 SMN sin andel av dette ble 4 millioner kroner.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger de best sikrede boliglånene til selskapet noe som gir redusert finansieringskostnad. Per 31. mars 2014 har banken solgt 31 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt (30 milliarder kroner), tilsvarende 45 prosent (47 prosent) av samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 17,5 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i første kvartal 2014 var 8 millioner kroner (12 millioner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell, og med samme administrasjon, som SpareBank 1 Boligkreditt. Per første kvartal 2014 er utlån på 1,2 milliarder kroner (0,6 milliarder) overført til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin eierandel i selskapet er 33,7 prosent, og bankens andel av resultatet i første kvartal 2014 ble 11 millioner kroner (2 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank. Resultatforbedringen tilskrives endret avregningssats mellom SpareBank 1 Næringskreditt og BN Bank. Avregningssatsen reflekterer kapitalkostnaden for BN Bank sine solgte lån til SpareBank 1 Næringskreditt.

BN Bank

SpareBank 1 SMN sin eierandel i BN Bank er 33 prosent per 31. mars 2014.

SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank i første kvartal 2014 ble 25 millioner kroner (26 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen på 8,1 prosent. Resultatet er påvirket av den endrede avregningssats nevnt i kapittelet over. Det er fra 2014 ikke amortiseringseffekter knyttet til BN Bank. I første kvartal 2013 utgjorde amortiseringseffekter 4 millioner kroner av resultatet på 26 millioner kroner. BN Bank har fokus på gjennomføring av lønnsomhetsforbedrende tiltak og har oppnådd økte utlånsmarginer og reduserte kostnader. Det arbeides videre med ytterligere interne tiltak med sikte på lønnsomhetsforbedring og reduksjon i risikovektet balanse. BN Bank mottok godkjennelse for bruk av Avansert IRB på foretaksporteføljen i april 2014.

Andre selskaper

Resultatet i første kvartal 2014 er i hovedsak SpareBank 1 SMN sin resultatandel i SpareBank 1 Kredittkort.

Virksomhet holdt for salg

Fra virksomhet holdt for salg er det i første kvartal 2014 resultatført 1 million kroner (7 millioner).

Redusert kostnadsvekst

Samlede kostnader ble 441 millioner kroner (414 millioner) i 1. kvartal 2014. Økningen på 27 millioner kroner tilsvarer 6,5 prosent.

I morbanken økte kostnadene med 10 millioner kroner tilsvarende 3,3 prosent, i tråd med kostnadsambisjonen som innebærer begrensning av kostnadsveksten til tre prosent per år til og med 2015. Det er iverksatt et forbedringsprosjekt basert på kontinuerlig forbedring som skal effektivisere banken.

I morbanken er antall årsverk redusert med om lag 40 til 755 siden starten av 2013.

I datterselskapene ble samlet kostnadsvekst 17 millioner tilsvarende 14,3 prosent, i stor grad knyttet til økt kostnadsbase i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN etter oppkjøp av lokale regnskapskontor.

Driftskostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,56 prosent (1,52 prosent). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 42 prosent (50 prosent).

Lave tap og lavt mislighold

I første kvartal 2014 ble tap på utlån 17 millioner kroner (17 millioner).

På utlån til næringslivskunder er det i første kvartal 2014 netto tapsført 16 millioner kroner, inklusive tap i SpareBank 1 Finans Midt-Norge på 2 millioner kroner. På privatkundeporteføljen er det i første kvartal 2014 netto tapsført 1 million kroner.

Individuelle nedskrivninger på utlån per første kvartal 2014 utgjorde 173 millioner kroner (143 millioner), en økning på 30 millioner siste 12 måneder.

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 494 millioner kroner (548 millioner), tilsvarende 0,44 prosent (0,51 prosent) av brutto utlån per 31. mars 2014.

Mislighold over 90 dager var 263 millioner kroner (388 millioner), en nedgang på 125 millioner kroner. I prosent av brutto utlån (inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) er misligholdet 0,24 prosent (0,36 prosent). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 59 millioner kroner (71 millioner) tilsvarende 22 prosent (18 prosent). Nedgangen i mislighold tilskrives hovedsakelig friskmelding av to større engasjementer.

Misligholdet fordeler seg på næringsliv med 120 millioner kroner og 143 millioner på privatmarked.

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 231 millioner kroner (160 millioner). Av brutto utlån utgjør dette 0,21 prosent (0,15 prosent). 114 millioner kroner (72 millioner) eller 49 prosent (45 prosent) er tapsavsatt.

Andre tapsutsatte engasjement fordeler seg på næringsliv med 210 millioner kroner og 21 millioner på privatmarked.

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold)

Det er i første kvartal ikke funnet grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger i konsernet. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er 295 millioner kroner (295 millioner).

Forvaltningskapital 112 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital per første kvartal 2014 var 112 milliarder kroner mot 111 milliarder per første kvartal 2013.

Per første kvartal 2014 er 32,2 milliarder kroner (30,4 milliarder kroner) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Reduserte utlån til næringslivskunder

(Fordelt i henhold til sektor - se note 5 og note 10)

Samlede utlån har økt med 4,7 milliarder kroner (9,4 milliarder) tilsvarende 4,4 prosent (9,7 prosent) siste 12 måneder og var 111,6 milliarder (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) per første kvartal 2014.

Utlån til næringslivskunder er redusert med 0,9 milliarder kroner (vekst 2,4 milliarder) tilsvarende 2,1 prosent (vekst 5,8 prosent) siste 12 måneder. Samlede utlån til næringslivskunder utgjorde 42,0 milliarder kroner per første kvartal 2014. I første kvartal 2014 ble utlån til næringslivskunder redusert med 1,5 milliarder kroner tilsvarende 3,4 prosent. Reduksjonen av utlån til næringslivskunder er forankret i bankens kapitalplan og skyldes hovedsakelig reduksjon av lån til større kunder. Veksten i utlån til små og mellomstore foretak er positiv.

Utlån til privatkunder økte med 5,6 milliarder kroner (7,1 milliarder) til 69,5 milliarder siste 12 måneder, som tilsvarer en vekst på 8,8 prosent (12,5 prosent). Veksten i første kvartal 2014 var 1 milliard kroner tilsvarende 1,5 prosent.

Utlån til privatkunder utgjorde 62 prosent (60 prosent) av brutto utlån (inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) til kunder per første kvartal 2014.

Innskudd fra kunder økte med 2,1 milliarder kroner (3,6 milliarder) siste 12 måneder til 54,7 milliarder kroner per første kvartal 2014. Dette tilsvarer en vekst på 4,1 prosent (7,4 prosent).

Innskudd fra privatkunder økte siste 12 måneder med 1,3 milliarder kroner (1,8 milliarder) til 24,2 milliarder tilsvarende 5,9 prosent (8,6 prosent), og innskudd fra næringslivskunder økte med 0,8 milliarder(1,8 milliarder) til 30,6 milliarder tilsvarende 2,7 prosent (6,5 prosent).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var per første kvartal 2014 på 5,4 milliarder kroner, en økning på 18 prosent siden første kvartal 2013. Veksten er størst i aksjefondsporteføljen og er drevet av både verdiøkninger og nysalg.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 Endring
Aksjefond 3.635 2.817 818
Spareforsikring 545 648 -103
Aktiv forvaltning 1.201 1.043 158
Energiforvaltning 67 127 -60
Totalt 5.448 4.635 813

Forsikringsprodukter

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst på 6 prosent siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 1 prosent, på personforsikring 20 prosent og på tjenestepensjon 9 prosent. Totale inntekter på bankens forsikringsportefølje passerte 120 millioner kroner i 2013 og forventes å ha en stabil vekst også i 2014.

 

Forsikring, premievolum (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 Endring
Skadeforsikring 695 685 10
Personforsikring 227 189 38
Tjenestepensjon 188 173 15
Totalt 1.110 1.047 63

Privatmarkedsegmentet og Næringslivssegmentet, morbank

Fra 2014 er det gjennomført en organisasjonsmessig tilpasning. Privatmarkedssegmentet inkluder med dette landbrukskunder, lag/foreninger og enkeltpersonsforetak. I 2013 var disse kundene en del av SMB-segmentet. Øvrige kunder i SMB-segmentet er fra 2014 inkludert i Næringslivssegmentet. Historikken for privatmarkedssegmentet og næringslivssegmentet er derfor ufullstendig, og det sammenlignes ikke med fjorårstall i det nedenstående for hvert av segmentene samlet sett.

Resultat (mill. kr) Privatmarked Næringsliv
Netto renteinntekter   197 206
Renter av allokert kapital   9 14
Sum renteinntekter   206   220
Netto provisjons- og andre inntekter   194 38
Netto avkastning på finansielle investeringer   0 9
Sum inntekter   400   267
Sum driftskostnader   204 84
Resultat før tap   196   182
Tap på utlån, garantier m.v.   1 14
Resultat før skatt   195   169
EK avkastning 36,3 % 16,5 %

Privatmarked

Driftsinntektene har økt betydelig som følge av økte marginer på boliglån på egen balanse, samt på boliglån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt, og ble i første kvartal 2014 samlet på 400 millioner kroner. Rentenettoen ble 206 millioner kroner og provisjonsinntektene 194 millioner. Egenkapitalavkastningen i privatmarkedssegmentet ble 36,3 prosent.

For privatmarked eksklusive landbrukskunder, lag/foreninger og enkeltpersonsforetak

Utlånsmarginen i første kvartal 2014 ble 2,65 prosent (2,20 prosent), mens innskuddsmarginen ble -0,52 prosent (-0,34 prosent) (målt mot 3 mnd Nibor).

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet henholdsvis 9,0 prosent (12,3 prosent) og 4,9 prosent (8,6 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i hele markedsområdet.

Næringsliv

Driftsinntektene ble 267 millioner kroner i første kvartal 2014. Netto renteinntekter ble 220 millioner kroner, mens provisjonsinntektene ble 47 millioner inklusive 9 millioner i inntekter på rente- og valutaforretninger. Også i næringslivssegmentet har netto renteinntekter økt etter reprising av porteføljen i 2013.

Egenkapitalavkastningen for næringslivskunder ble 16,5 prosent i første kvartal.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 3,0 prosent og -0,6 prosent i første kvartal.

Utlånene ble redusert med 4,5 prosent og innskudd ble redusert med 3,8 prosent i første kvartal 2014.

SpareBank 1 SMN Markets

SpareBank 1 SMN Markets hadde i første kvartal 2014 totale inntekter på 24 millioner kroner (30 millioner). Inntektene er relativt stabile. Fra fjerde kvartal 2013 er corporatevirksomheten i SpareBank 1 SMN overført til SpareBank 1 Markets. Av inntekter fra rente- og valutaforretninger utgjør kundemarginer 7,8 millioner kroner (6,6 millioner).

SMN Markets (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 Endring
Renter og valuta 16,6 19,3 -2,7
Corporate 0,0 4,5 -4,5
Verdipapirhandel, VPS 8,6 8,5 0,1
SpareBank 1 Markets 1,3 -2,4 3,7
Investeringer -2,4 0,0 -2,4
Sum inntekter 24,1 29,9 -5,8

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i første kvartal 2014 ble 28,2 millioner kroner (43,0 millioner) før skatt.

Resultat før skatt (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 3,5 10,7 -7,3
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 16,6 15,2 1,4
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 6,7 3,7 3,0
SpareBank 1 SMN Invest 0,7 13,9 -13,2
Andre selskaper 0,7 -0,6 1,3
Sum 28,2 43,0 -14,8

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i sitt markedsområde med en markedsandel på 40 prosent. Selskapets resultat på 3,5 millioner kroner (10,7 millioner) i første kvartal reflekterer en forventet svak start på året. Resultatet tok seg opp i mars måned.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat på 16,6 millioner kroner i første kvartal (15,2 millioner). Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 3,4 milliarder kroner, der leasingavtalene utgjør 1,9 milliarder kroner og billån 1,5 milliarder kroner.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et overskudd før skatt på 6,7 millioner kroner (3,7 millioner).

I samarbeid med andre SpareBank 1-banker gjennomfører SpareBank 1 Regnskapshuset SMN en landsomfattende satsing på regnskapsvirksomhet gjennom SpareBank 1 Regnskapshuset. SpareBank 1 Regnskapshuset skal bli en av Norges ledende aktører i regnskapsbransjen gjennom oppbygging av en nasjonal regnskapsvirksomhet tuftet på regionalt eierskap, sterk tilknytning til eierbankene og nærhet til markedet.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN ervervet i løpet av 2013 seks regnskapskontorer. I første kvartal 2014 ble ytterligere 2 regnskapskontor ervervet. Vekststrategien gjennom oppkjøp representerer en konsolidering av en fragmentert regnskapsbransje.

SpareBank 1 SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et overskudd i første kvartal 2014 på 0,7 millioner kroner (13,9 millioner), og forvalter en portefølje på om lag 500 millioner kroner.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 20 milliarder kroner og er dermed finansiert i 24 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved årsskiftet på 76 prosent (72 prosent).

Rating

Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A2 (stable) og A- (stable outlook). Banken ble i desember 2012 nedgradert av Moody’s fra A1 til A2 (under review). Dette ble i første kvartal 2013 endret til A2 (stable).

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2014 ble 11,1 prosent (10,4 prosent). Ren kjernekapital er kjernekapital eksklusive fondsobligasjoner.

(mill. kr) 31.3.14 31.3.13
Ren kjernekapital 9.655 8.568
Hybridkapital 1.647 1.118
Ansvarlig lån 1.591 1.285
Ansvarlig kapital 12.893 10.971
Kapitalkrav 6.989 6.606
Beregningsgrunnlag 87.361 82.578
Ren kjernekapitalandel 11,1 % 10,4 %
Kjernekapitalandel 12,9 % 11,7 %
Kapitaldekning 14,8 % 13,3 %

Konsernet har vridd utlånsveksten i større grad over til privatmarkedssegmentet. Dette medfører at veksten i beregningsgrunnlaget vil bli lavere enn den underliggende kredittveksten, noe som isolert sett er positivt for bankens kapitalkrav. Samtidig medfører overgangsreglene i kapitalkravsforskriften vekst i regulatorisk minimumskrav til kapital, som følge av denne utviklingen.

Med virking fra 1. januar 2014 er risikovektene for SpareBank 1 SMNs boliglån under IRB i praksis doblet. Dette skyldes at LGD-gulvet ble doblet fra 10 prosent til 20 prosent. Endringen medfører en økning i kapitalkrav for boliglån på om lag 550 millioner kroner. Som følge av denne økningen har SpareBank 1 SMN ikke lenger noe kapitalkrav knyttet til overgangsordningen ved utgangen av første kvartal 2014.

BN Bank mottok godkjenning for Avansert IRB for sin foretaksportefølje i april 2014. På konsolidert basis vil dette redusere SpareBank 1 SMNs beregningsgrunnlag med rundt 1,5 milliarder kroner. Dersom godkjenningen var mottatt per 31. mars 2014 ville dette ha styrket konsernets rene kjernekapitaldekning med 0,2 prosentpoeng.

Motsyklisk buffer på en prosent vil bli innført ved utgangen av andre kvartal 2015, og Finansdepartementet besluttet den 4. april at motsyklisk buffer ikke skulle endres. Beslutningen var i tråd med Norges Banks anbefaling. Finanstilsynet har i sin uttalelse om systemkritisk buffer (SIFI) anbefalt at SpareBank 1 SMN vil bli definert som SIFI-bank på grunn av sin betydning for regionen. Dette er i tråd med konsernets egne vurderinger, og representerer ikke noen endring av kapitalkrav i forhold til de nivåer som SpareBank 1 SMN har lagt til grunn i sin kapitalplan.

Styret i SpareBank 1 SMN gjør løpende vurderinger av kapitalsituasjonen og fremtidige kapitalkrav. Styret legger vekt på at konsernet skal være tilstrekkelig kapitalisert til å oppfylle alle regulatoriske krav. Styret planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent, som består av 12 prosent pluss motsyklisk buffer på 1 prosent pluss en reserve på 0,5 prosent.

SpareBank 1 SMN søkte om Avansert IRB i juni 2013, og legger til grunn at Finanstilsynets behandlingstid er 12 måneder. Effekten av en slik godkjenning vil begrenses av overgangsreglene. Følgende tiltak er de vesentligste i konsernets kapitalplan:

 • Fortsatt god bankdrift gjennom effektivisering og prioritering av lønnsomme segmenter. Økte kapitalkrav for alle banker danner et markedsmessig grunnlag for økte marginer på utlån
 • Utbyttepolitikken praktiseres med effektiv utdeling på 25-35 prosent
 • Moderat vekst i bankens balansekrevende virksomheter, med prioritering av utlån til husholdninger og bedrifter i bankens nedslagsfelt
 • Innføring av Avansert IRB i SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har per i dag ingen planer om emisjon av egenkapital og styret legger til grunn at øvrige tiltak er tilstrekkelige for å nå målet for ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent innen 30. juni 2016.

Banken er IRB-godkjent (Internal Ratings-based), og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. mars 2013 var 56,39 kroner (50,32 kroner), og resultatet per egenkapitalbevis ble 2,48 kroner (1,55 kroner).

Per 31. mars 2014 var kursen 53,75 kroner (46,90 kroner), og det er i 2014 utbetalt et utbytte for 2013 på 1,75 kroner per bevis (1,50 kroner).

Pris/Inntjening ble 5,42 og Pris/Bok 0,95 per 31. mars 2014.

Risikoforhold

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivåer er lave.

Banken legger til grunn at konjunkturoppgangen i Norge vil fortsette, men basert på blant annet signaler fra seneste rapport fra Regionalt nettverk, ser veksten fremover ut til å kunne bli svakere enn tidligere antatt. Utenlandsk vekst er noe høyere enn tidligere forventet, og dette vil sammen med en svakere norsk krone kunne ha positiv effekt for eksportnæringene. Banken forventer en fortsatt lav norsk arbeidsledighet, og kombinert med en fortsatt god lønnsvekst, og et lavt rentenivå anser banken at tapsrisiko i bankens PM-portefølje fortsatt vil være lav, kredittetterspørselen fra norske husholdninger er fortsatt høyere enn lønnsveksten og vil i stor grad påvirkes av utviklingen i boligprisene. Banken legger til grunn at det og vil være en moderat vekst i utlån til  midtnorsk næringsliv fremover som følge av lavt investeringsnivå..

Norges Bank anbefalte at motsyklisk buffer videreføres uendret. De finansielle ubalansene som Norges Bank benytter som vurderingskriterer er historisk høye, men veksten ser ut til å ha stoppet opp. Dette kan skyldes at bankene har tilpasset seg skjerpede kapitalkrav gjennom redusert utlånsvekst. Dersom kredittveksten eller boligprisveksten igjen øker vil det kunne medføre at Norges Bank anbefaler Finansdepartementet om å øke motsyklisk buffer.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Utsikter fremover

Styret er godt fornøyd med resultatet for første kvartal 2014. Styret er særlig fornøyd med at tiltakene beskrevet i bankens kapitalplan gjennomføres med synlig effekt samt at utviklingen i kjernevirksomheten fortsatt er meget god. Resultatet for første kvartal viser at konsernet er i stand til å skape tilfredsstillende avkastning på den økte kapitalen.

SpareBank 1 SMN ser fortsatt få indikasjoner på at næringslivet i Trøndelag og på Nordvestlandet står foran et konjunkturskifte. De sentrale næringene i bankens markedsområde viser aktivitetsvekst og god lønnsomhet, og utsiktene for 2014 synes å være gode. Arbeidsledigheten er lav og boligmarkedet har tatt seg opp igjen etter en treg periode høsten 2013. Det er få signaler i den regionale makroøkonomien som tilsier større endringer i risikobildet for første halvår 2014. Styret observerer dog en viss avmatning som blant annet gir seg utslag i redusert utlånsvekst.

Styret legger til grunn at SpareBank 1 SMN skal hevde seg godt med konkurransedyktige produkter og førsteklasses kundebehandling. Nylig besluttede rentereduksjoner innebærer en tilpasning til markedet og ansees å være tilstrekkelig for å opprettholde konkurransekraft fremover.

Styret er tilfreds med resultatet for første kvartal 2014 og forventer at 2014 samlet sett blir et godt år for SpareBank 1 SMN.

 

           Trondheim, 8. mai   
           Styret i SpareBank 1 SMN  
       
       
Kjell Bordal   Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen   Aud Skrudland  
Styrets leder Nestleder    
       
       
Morten Loktu Janne Thyø Thomsen Arnhild Holstad Venche Johnsen 
      Ansatterepresentant
       
       
      Finn Haugan 
      Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN