Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

 

Morbank   Konsern 
31.12.13 31.12.14 (mill. kr) 31.12.14 31.12.13
2.750 820 Sertifikatgjeld, nominell verdi 820 2.750
30.718 30.981 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 30.981 30.718
294 830 Verdijusteringer 830 294
33.762 32.632 Sum verdipapirgjeld 32.632 33.762

 

 

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner (mill. kr)        
           
  31.12.14 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.13
Sertifikatgjeld, nominell verdi 820 1.120 3.050 - 2.750
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 30.981 8.180 8.600 684 30.718
Verdijusteringer 830 - - 537 294
Totalt 32.632 9.300 11.650 1.220 33.762
           
  31.12.14 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.13
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.558 - - 36 1.522
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 - - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 - - - 1.400
Verdijusteringer 98 - - 16 82
Total  3.356 - - 52 3.304

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN