Note 9 - Øvrige eiendeler

 

Morbank   Konsern 
31.12.13 31.12.14 (mill. kr) 31.12.14 31.12.13
- - Utsatt skattefordel 44 18
170 162 Varige driftsmidler 1.120 1.177
1.568 1.536 Opptjente ikke motatte inntekter 1.546 1.591
207 8 Fordringer verdipapirer 8 207
82 6 Pensjoner 6 82
83 92 Andre eiendeler 294 269
2.110 1.804 Sum øvrige eiendeler 3.019 3.344

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN