Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern
31.12.13 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) 30.9.14 30.9.13 31.12.13
6.208 6.054 6.617 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 6.761 6.210 6.359
2.334 2.336 1.244 Havbruk 1.385 2.479 2.463
1.946 1.948 2.033 Industri og bergverk 2.305 2.145 2.142
2.693 2.993 2.741 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.244 3.525 3.207
2.275 2.294 2.699 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.861 2.464 2.442
5.395 5.339 4.764 Sjøfart 4.777 5.347 5.402
12.048 11.907 12.660 Eiendomsdrift 12.732 11.978 12.118
3.646 3.407 3.347 Forretningsmessig tjenesteyting 3.569 3.636 3.867
2.284 2.499 2.567 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.992 2.899 2.706
400 224 252 Offentlig forvaltning 272 252 423
2.391 1.946 2.830 Øvrige sektorer 2.847 1.952 2.395
41.619 40.947 41.754 Sum næring 43.746 42.887 43.523
67.146 66.000 70.870 Lønnstakere 72.479 67.350 68.515
108.765 106.946 112.624 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 116.225 110.237 112.038
30.514 29.502 28.518 Herav Boligkreditt 28.518 29.502 30.514
1.221 892 1.222 Herav Næringskreditt 1.222 892 1.221
77.030 76.552 82.884 Brutto utlån i balansen 86.485 79.842 80.303

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN