Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank   Konsern
31.12.13 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) 30.9.14 30.9.13 31.12.13
22 22 20 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 9 25 29
- - - Periodens endring i gruppenedskrivninger - - -
34 33 27 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 34 38 40
39 12 16 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 25 16 45
-13 -9 -12 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -12 -11 -14
82 58 51 Periodens tapskostnader 55 68 101

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN