Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank   Konsern
31.12.13 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) 30.9.14 30.9.13 31.12.13
129 129 150 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden *) 173 144 144
12 10 5 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet 7 11 15
16 10 15 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder 23 11 18
59 54 57 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidl. ikke er nedskrevet 59 62 71
34 33 27 - Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 34 38 40
150 150 170 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 182 168 173
73 45 43 Konstaterte tap i perioden 59 54 85
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 1 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN